Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Akreditácia - zosúladenie habilitačných a inauguračných konaní s Vnútorným systémom kvality a Štandardmi pre habilitačné konanie a inauguračné konanie SAAVŠ

Odbory habilitačných konaní a inauguračných konaní

Údaje dostupné aj na webovej stránke Univerzity Komenského

 

Legislatíva:

Zákon NR SR č. 137/2022 Z.z. z 22.4.2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný od 25.4.2022

Zákon č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. z 22.7.2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z.z. z 22.7.2019 o sústave študijných odborov; príloha

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania

Štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov dané Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo

Vnútorný predpis č. 25/2021 Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na Univerzite Komenského v Bratislave účinný od 1.9.2022

<output>Zákon NR SR č. 137/2022 Z.z. z 22.4.2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný od 25.4.2022</output>

Vnútorný predpis č. 24/2021 Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave účinný od 1.9.2022

Kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave účinné od 1.9.2022 do 3.10.2022 

Kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave účinné od 4.10.2022

<output>Zákon NR SR č. 137/2022 Z.z. z 22.4.2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný od 25.4.2022</output>

Štatút Akreditačnej rady JLF UK