Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Misia a vízia JLF UK vo vede

Veda a výskum sa na Jesseniovej lekárkej fakulte UK v Martine považuje za základnú súčasť existencie fakulty, za zdroj získavania poznatkov uplatňovaných v procese vzdelávania a liečebno-preventívnej činnosti a za základ ukazovateľov kvality. Rozvoj vedy a výskumu je príspevkom fakulty k zaujatiu pozície UK ako „research university“, k podpore pozícií fakulty na poli medzinárodnej vedy a k zvyšovaniu úrovne medicíny a ošetrovateľstva v rozsahu pôsobnosti fakulty, jej univerzitnej nemocnice a slovenského zdravotníctva a vedy.

Medzi hlavné nástroje uvedených zámerov patria:

  • podpora ŠVOČ a všetkých foriem doktorandského štúdia s dôrazom na dennú formu s cieľom obnovy a rozvoja ľudských zdrojov a vytváranie nových miest vedeckých pracovníkov a ich obsadzovaním talentovanými mladými vedcami
  • podpora vyšších a integrovaných foriem výskumu v celoštátnom meradle (APVV, VEGA, KEGA, MZ SR) a zapojenia do výskumu v európskom a svetovom priestore
  • podpora rozvoja infraštruktúry pracovísk JLF UK a rozvoj najlepších pracovísk fakulty aj formou centier excelencie UK
  • podpora rozvoja nových vedných oblastí s cieľom ich integrácie do existujúcich medicínskych vied a do problematiky ošetrovateľskej starostlivosti v zdraví a chorobe
  • využívanie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti na úseku vzdelávania, diagnosticko-liečebnej, zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti.