Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Acta Medica Martiniana

Acta Medica Martiniana je vedecký časopis Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorý vychádza od roku 2001. Nadväzuje na tradíciu časopisu Folia Medica Martiniana, ktorý Fakulta vydávala v rokoch 1971 až 1996. Od roku 2011 časopis vychádza v medzinárodnom vydavateľstve Sciendo.

Časopis je platformou na šírenie vedeckých výsledkov a poznatkov zo všetkých oblastí medicíny, ako aj ostatných zdravotníckych vied. Jeho cieľom je stimulovať, napomáhať a podporovať publikačnú aktivitu mladých vedcov a výskumníkov, predovšetkým príspevky od začínajúcich autorov ako sú študenti doktorandského štúdia a postdoktorandi.

Acta Medica Martiniana publikuje kvalitné originálne výskumné práce (in extenso, ako aj krátke príspevky), kazuistiky a prehľadové referáty v angličtine. Všetky rukopisy prechádzajú anonymným recenzným konaním.

Acta Medica Martiniana je „open-access“ časopis, pričom nevyžaduje publikačné poplatky od autorov. Vychádza tri krát ročne.


Posledné číslo

Ďalšie informácie na stránke vydavateľa (indexovanie, archív čísel...)