Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Termíny prijímacieho konania

1.  termín na podanie prihlášky na štúdium: od 01. 03. 2024 do 30. 06. 2024

2. termín na vloženie povinných príloh k prihláške: v lehote na podanie prihlášky (od 01. 03. 2024 do 30. 06. 2024 ) - na neskôr doručené doklady sa neprihliada

3. termín na úhradu poplatku za prijímacie konanie: v lehote na podanie prihlášky (od 01. 03. 2024 do 30. 06. 2024 )

4.  termín prijímacej skúšky: nevykonáva sa

5.  termín zasadnutia prijímacej komisie dekana: do 31. 07. 2024

6. termín na zverejnenie informácií uchádzačom o výsledku prijímacieho konania: najneskôr do 31. 07. 2024

7.  termín zápisu na štúdium: 9/2024

Informácia o počte uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu

Magisterské študijné programy 

Ošetrovateľstvo

OšetrovateľstvoPôrodná asistenciaPôrodná asistenciaVerejné zdravotníctvo
Forma štúdiadennáexternádennáexternádenná
Získaný titul Mgr. Mgr.Mgr.Mgr.Mgr.
Dĺžka štúdia2 roky2 roky2 roky2 roky2 roky
Maximálny plánovaný počet prijatých1515151515

Vnútorné predpisy

1. vnútorný predpis univerzity súvisiaci s prijímacím konaním: Vnútorný predpis č. 24/2023 Úplné znenie vnútornému predpisu č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1

2. vnútorný predpis fakulty súvisiaci s prijímacím konaním: Vnútorný predpis č. 35/2023  Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2024/2025 

3. vnútorný predpis fakulty súvisiaci s prijímacím konaním: Vnútorný predpis č. 44/2023- Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa vnútorný predpis č. 35/2023 Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2024/2025 Predpis je účinný od 12. decembra 2023

4. vnútorný predpis o poplatkoch: Vnútorný predpis č. 18/2023 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 17/2021 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 5

Podmienky prijímania uchádzačov

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Ošetrovateľstvo je pre:

a) dennú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Ošetrovateľstvo

b) externú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Ošetrovateľstvo a pracovné zaradenie v odbore

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Pôrodná asistencia je pre:

a) dennú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Pôrodná asistencia.

b) externú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Pôrodná asistencia a pracovné zaradenie v odbore Pôrodná asistencia na gynekologicko-pôrodníckych pracoviskách.

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Verejné zdravotníctvo je pre:

a) dennú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Verejné zdravotníctvo

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je umiestnenie sa v zozname uchádzačov zoradených vzostupne podľa priemeru známok z príslušného bakalárskeho študijného programu vrátane štátnych skúšok, ktoré ho zaradí na miesto podľa maximálneho plánovaného počtu prijatých uchádzačov.

JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch upustiť od splnenia ďalšej podmienky prijatia.

<output>

Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je absolvovanie prijímacieho konania, vrátane národnej porovnávacej skúšky (v prípade uchádzačov pre študijný program zubné lekárstvo aj skúšky manuálnej zručnosti).

3) Kritériom pre prijatie na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme v slovenskom jazyku je po vykonaní prijímacej skúšky celkový bodový zisk v rámci prijímacieho konania, ktorý zaradí uchádzača medzi maximálny plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Celkový bodový zisk z prijímacieho konania predstavuje súčet bodov z:

a) národnej porovnávacej skúšky (NPS) - podrobné informácie o NPS 

b) prospechu počas štúdia na strednej škole - kritériá

c) iných aktivít  - kritériá 

d) v prípade zubného lekárstva aj skúšky manuálnej zručnosti  (SMZ) – podmienky SMZ 

</output>

Ďalšie informácie

Všeobecné informácie

<output>

Poplatok za prijímacie konanie

Študijné programy 2. stupňa (magisterský) Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia – 70,00 €

Údaje potrebné pre úhradu platby poštovou poukážkou typu RI alebo bankovým prevodom:

</output>

 

Poplatok za prijímacie konanie Študijné programy 2. stupňa (magisterský)

Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia – 70,00 €

Údaje potrebné pre úhradu platby poštovou poukážkou typu RI alebo bankovým prevodom:

Banka
Štátna pokladnica
Účet v tvare IBAN SK 5881800000007000134502
Konštantný symbol 0308
Variabilný symbol25 (OŠ, PA, VZ)
Špecifický symbolpodľa vygenerovaného príkazu na úhradu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme
Referenčné číslo 005669937

Informácie pre uchádzačov, ktorí predchádzajúce štúdium absolvovali v zahraničí

Uchádzači, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí sú povinní predložiť úradne overenú fotokópiu rozhodnutia o uznaní vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike alebo jeho zaručenú konverziu do elektronickej podoby. 

Viac informácií o precese posudzovania dosiahnutého vzdelania v zahraničí nájdete na stránkach MŠVVŠ SR

Vyššie uvedené rozhodnutia vydávajú regionálne úrady školskej správy

Prihláška na štúdium

1. odkaz na eprihlas: UK e-prihlaska

2. odkaz na návody eprihlas: Príručky a návody

3. povinné prílohy k prihláške:

Uchádzači o štúdium študijných programov 2. stupňa (magisterské) zašlú poštou úradne overenú kópiu diplomu a úradne overenú kópiu dodatku k diplomu preukazujúcu splnenie základnej podmienky prijatia, a to najneskôr do 30. júna 2024.

<output>Uchádzači o štúdium študijných programov 2. stupňa (magisterské) zašlú poštou spolu s prihláškou úradne overenú kópiu diplomu a úradne overenú kópiu dodatku k diplomu preukazujúcu splnenie základnej podmienky prijatia, a to najneskôr do 30. júna 2024. </output>

<output><article class="span6">

 

4) V prípade uchádzačov o bakalárske študijné programy (študijný program 1. stupňa Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia) zašlú uchádzači do termínu zaslania prihlášky, t. j. do 29. februára  2024, na adresu fakulty (Študijné oddelenie, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin) overené kópie koncoročných vysvedčení za posledné tri ukončené roky štúdia na strednej škole.

5) V prípade, že uchádzač spĺňa niektorú z podmienok na získanie bodov za prospech podľa čl. 8 a/alebo za iné aktivity podľa čl. 9, zašle najneskôr do 29. februára  2024 na adresu fakulty (Študijné oddelenie, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin) overené kópie koncoročných vysvedčení za posledné tri ukončené roky štúdia na strednej škole, resp. originál alebo overený doklad preukazujúci splnenie týchto podmienok. Na neskôr doručené doklady sa neprihliada – okrem neskôr získaných ocenení a certifikátov uvedených v čl. 9 (medzi 29. februárom a 15. májom 2024), ktoré je potrebné zaslať bezodkladne, najneskôr však do 15. mája 2024. Pokiaľ uchádzaš nespĺňa žiadnu z vyššie uvedených podmienok, k prihláške sa neprikladajú žiadne vysvedčenia ani iné certifikáty/osvedčenia. Overené kópie požadovaných dokladov zašlite spolu so Žiadosťou o priznanie bodovej bonifikácie v rámci prijímacieho konania na JLF UK v Martine pre akademický rok 2024/2025  - word, pdf

6) Uchádzači o štúdium študijných programov 1. a spojeného 1. a 2. stupňa zašlú poštou úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia spolu s návratkou až po doručení rozhodnutia o podmienečnom prijatí, ktoré bude uchádzačom zaslané po vyhodnotení splnenia ďalších podmienok prijatia.

Spôsob zverejnenia výsledkov prijímacieho konania

1) Výsledky NPS (testovania) oznamuje uchádzačom priamo poskytovateľ testovania nimi určeným spôsobom.

2)Výsledky skúšky manuálnej zručnosti budú zverejnené spoločne na internetovej stránke fakulty - www.jfmed.uniba.sk na základe kódu uchádzača, ktorý obdržia počas skúšky manuálnej zručnosti, a to najneskôr do 21 dní od posledného dňa skúšky manuálnej zručnosti (termín zverejnenia môže byť upravený v závislosti od počtu zúčastnených uchádzačov, najneskôr do 20. mája 2024). 

3) Celkové výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na základe čísla elektronickej prihlášky po dodaní výsledkov od poskytovateľa testovania po poslednom uznanom termíne testovania na internetovej stránke fakulty - www.jfmed.uniba.sk po ukončení prijímacieho konania (najneskôr do 15. júna 2024).

4) Rozhodnutia o prijatí/podmienečnom prijatí resp. neprijatí na štúdium budú písomne odoslané uchádzačovi najneskôr 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami 

Informácie pre prijatie uchádzačov prestupom z inej vysokej školy

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)

 

 


</article> <aside class="span3">
</aside> </output>

4. kontaktné osoby na fakulte  Študijné oddelenie:

Vedúca študijného oddelenia

Ing. Bc. Lenka Hamplová

Tel. +421 43 2633 121

E-mail: lenka.hamplovauniba.sk

Študijná referentka - prijímacie konanie pre študijné programy v slovenskom jazyku

Mgr. Katarína Nezdobová

Tel. +421 43 2633 122 

E-mail: katarina.nezdobovauniba.sk

Študijná referentka - prijímacie konanie pre magisterské študijné programy

Bc. Miroslava Sadilová

Tel. +421 43 2633 197

E-mail: miroslava.sadilova@uniba.sk

<output>Mgr. Eva Štermenská
tel. 043/2633 223
VoIP 41 223
e-mail:eva.stermenska@uniba.sk</output>

<output>

Ing. Bc. Lenka Hamplová

Vedúca študijného oddelenia

Tel.: +421 43 2633 121

E-mail: lenka.hamplova@uniba.sk

</output>

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Tel. +421 43 2633 429

E-mail: lubica.banovcinovauniba.sk