Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie

Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2022/2023

schválené na zasadnutí AS JLF UK dňa 28.6.2021 - upravuje vnútorný predpis č. 23/2021, dodatok č.1 (VP 8/2022) a dodatok č. 2 (VP č. 29/2022)

Výsledky prijímacieho konania pre študijný program všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo

 

Dňa 28. 06. 2022 sa konalo zasadnutie Komisie dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na vyhodnotenie prijímacieho konania na akademický rok 2022/2023. 

Na základe odporúčania komisie a počtu zaslaných návratiek dekanka JLF UK posunula  hranicu prijatých uchádzačov podľa počtu získaných bodov:

 • v študijnom programe všeobecné lekárstvo na 56 bodov,
 • v študijnom programe zubné lekárstvo na 84 bodov.

Dňa 16. 08. 2022 sa konalo online zasadnutie Komisie dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na vyhodnotenie prijímacieho konania na akademický rok 2022/2023.

Na základe odporúčania komisie a informácie prijatých uchádzačov, že na JLF UK nebudú študovať, dekanka JLF UK posunula  hranicu prijatých uchádzačov podľa počtu získaných bodov:

 •  v študijnom programe zubné lekárstvo na 82 bodov.

 

Výsledky prijímacieho konania pre nelekárske študijné programy

Dňa 20. 06. 2022 sa konalo zasadnutie Komisie dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na vyhodnotenie prijímacieho konania na akademický rok 2022/2023. 

Na základe odporúčania komisie a počtu zaslaných návratiek dekanka JLF UK posunula  hranicu prijatých uchádzačov v nelekárskych študijných programoch nasledovne:

 • ošetrovateľstvo (denná forma)  - podľa dosiahnutého študijného priemeru za posledné tri roky štúdia na strednej škole do 1,99 vrátane,
 • pôrodná asistencia (denná forma) - podľa počtu dosiahnutého študijného priemeru za posledné tri roky štúdia na strednej škole do 1,19 vrátane,
 • verejné zdravotníctvo (denná forma) - podľa dosiahnutého študijného priemeru za posledné tri roky štúdia na strednej škole do 1,99 vrátane.

Výsledky skúšky manuálnej zručnosti pre študijný program zubné lekárstvo

Aktuálne informácie

06.05.2022

Oznamujeme uchádzačom o štúdium študijného programu všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, že dňa 06. 05. 2022 sme zasielali informácie k prijímaciemu konaniu pre AR 2022/2023 na e-mailové adresy uvedené v prihláške na štúdium. V prípade, že Vám informácia nebola doručená, skontrolujte si SPAM alebo kontaktujte Mgr. Katarínu Nezdobovú (katarina.nezdobovauniba.sk). Informácie zverejňujeme aj na tejto webovej stránke: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo.

Realizátor prijímacej skúšky bude podľa zaslaných pokynov spoločnosť SCIO (telefónne číslo priamo na call centrum spoločnosti Scio - +420 234 705 555).

Upozornenie pre uchádzačov:  generovať heslo je možné v súlade s pokynmi k prijímacím skúškam od spoločnosti Scio najskôr 24. mája 2022 (viac informácií získate na stránke: https://www.scio.cz/skolam/vysoke-skoly/jfmed-sk.asp).

04.04.2022

Oznamujeme uchádzačom o štúdium študijných programov všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo a bakalárskych študijných programov ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo, že na e-mailové adresy uvedené v prihláške na štúdium im bolo zaslané potvrdenie o prijatí prihlášky pre AR 2022/2023, informácia o prijímacom konaní a link na sylabus na prijímacie skúšky.

V prípade, že ste túto informáciu do Vašej e-mailovej schránky nedostali, kontaktujte študijné oddelenie:

pre študijný program všeobecné lekárstvo (katarina.nezdobovauniba.sk),

pre zubné lekárstvo (janka.sykorovauniba.sk),

pre nelekárske študijné programy (jana.lettrichovauniba.sk)

 

Termín na podanie prihlášok na JLF UK v Martine sa pre študijné programy 1. a spojeného 1. a 2. stupňa predlžuje do 31. 03. 2022

 

Elektronická prihláška

Návod na podanie prihlášky pre 1. stupeň alebo spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia

JLF UK organizuje prípravný kurz k prijímacím skúškam pre AR 2022/2023 - viac informácií získate tu

 

Dôležité informácie k správnemu vyplneniu elektronickej prihlášky:

Prihláška aj s prílohami sa zasiela na všetky študijné programy len elektronicky.

Do prihlášky sa nahráva -  doklad o zrealizovanej platbe za prijímacie konanie a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k štúdiu od praktického lekára (ostatné prílohy uchádzači o študijné programy v jazyku slovenskom do prihlášky nevkladajú)

Tlačivo na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti  (fakulta akceptuje aj potvrdenie vystavené lekárom na inom tlačive alebo výmennom lístku)

Zasielanie dokladov na študijné oddelenie:

Uchádzači o študijné programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo zasielajú len overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (do 03.06.2022).

Uchádzači o bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo), kde sú rozhodujúce dosiahnuté výsledky na strednej škole, posielajú overené fotokópie koncoročných vysvedčení hneď po zaslaní elektronickej prihlášky nasledovne:

 • Tohtoroční maturanti – za posledné tri roky štúdia na strednej škole (polročné vysvedčenie zo 4. ročníka sa nevyžaduje),
 • Uchádzači, ktorí absolvovali maturitnú skúšku v predchádzajúcich rokoch – za 2., 3. a 4. ročník strednej školy  (v prípade 6-ročných gymnázií – 4., 5. a 6. ročník štúdia, v prípade 8-ročných gymnázií 6., 7. a 8. ročník štúdia).
 • Uchádzači – študenti alebo absolventi zahraničnej strednej  školy – predložia notársky overené kópie požadovaných koncoročných vysvedčení nostrifikovaných podľa platných predpisov.
 • Overené fotokópie vysvedčení sa vyžadujú z dôvodu zohľadnenia výsledkov štúdia na strednej škole pri prijímaní na bakalárske nelekárske študijné programy.
 • V prihláške nie je povinné vypísať študijné výsledky, stačí názov a adresa strednej školy, kód strednej školy, kód študijného odboru a rok maturitnej skúšky.

Všetci uchádzači overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (do 03.06.2022).

Termíny konania prijímacích skúšok:

 • všeobecné lekárstvo - online test - sobota 04. 06. 2022 (náhradný termín 03. 06. 2022)
 • ​zubné lekárstvo - skúška manuálnej zručnosti - 25.-29. 04. 2022
 • zubné lekárstvo - online test - piatok 03. 06. 2022 (náhradný termín 04. 06. 2022)

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY SPOJENÉHO 1. A 2. STUPŇA

Výučba v slovenskom jazyku

Študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa

Forma štúdia

Získaný titul

Dĺžka štúdia

Maximálny plánovaný počet prijatých

Všeobecné lekárstvo

denná

MUDr.

6 rokov

150

Zubné lekárstvo

denná

MDDr.

6 rokov

10

PODMIENKY PRIJATIA

Základnou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a zdravotná spôsobilosť na výkon povolania. Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie na JLF UK je bodový zisk z online testu (v prípade uchádzačov pre študijný program zubné lekárstvo aj skúšky manuálnej zručnosti), ktorý zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky, medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov.

FORMA A PREDMETY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

Prijímacia skúška sa uskutoční formou online testu z predmetov chémia a biológia. Predmety prijímacej skúšky z hľadiska obsahu neprekračujú obsah úplného stredného vzdelania v súlade s § 57 ods. 2 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Súbor testových otázok pre uchádzačov pozostáva zo 40 otázok z predmetu biológia a zo 40 otázok z predmetu chémia. Čas na vypracovanie je 80 minút. Formulácia otázok a odpovedí umožňuje výber len jedinej jednoznačne správnej odpovede. Za každú správnu odpoveď získa uchádzač jeden bod. Za nesprávnu odpoveď sa body neodrátavajú.V prípade študijného programu zubné lekárstvo pozostáva prijímacia skúška okrem online testu aj zo skúšky manuálnej zručnosti. Skúška manuálnej zručnosti spočíva v praktickom vyrezaní kópie zadaného modelu (predlohy) zo sadrového bločku pomocou dodaných modelovacích nástrojov (modelovacích nožíkov, lekronov) za stanovený čas 180 minút, s následným počítačovým porovnaním zhody vytvoreného diela s originálnou predlohou použitím 3D skenera a špecifického softvéru.

Výučba v anglickom jazyku (pre viac informácii kliknite tu)

 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

*Študijné programy

1. stupňa

Forma štúdia

Získaný titul

Dĺžka štúdia

Maximálny plánovaný počet prijatých

Ošetrovateľstvo

denná

Bc.

3 roky

70

Pôrodná asistencia

denná

Bc.

3 roky

20

Verejné zdravotníctvo

denná

Bc.

3 roky

20

* JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske študijné programy Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia v prípade nízkeho počtu prihlásených uchádzačov.

* JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť niektoré z uvedených študijných programov aj z iných závažných dôvodov.

PODMIENKY PRIJATIA

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a v regulovaných povolaniach aj zdravotná spôsobilosť na výkon povolania. Ďalšou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej forme je umiestnenie sa v zozname uchádzačov zoradených vzostupne podľa priemeru známok na koncoročných vysvedčeniach za posledné tri roky štúdia na strednej škole do miesta podľa maximálneho plánovaného počtu uchádzačov pre príslušný študijný program. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch upustiť od splnenia ďalšej podmienky prijatia.

 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

*Študijné programy

2. stupňa

Forma štúdia

Získaný titul

Dĺžka štúdia

Maximálny plánovaný počet prijatých

Ošetrovateľstvo

denná

Mgr.

2 roky

30

Ošetrovateľstvo

externá

Mgr.

3 roky

30

Pôrodná asistencia

denná

Mgr.

2 roky

30

Pôrodná asistencia

externá

Mgr.

3 roky

30

Verejné zdravotníctvo

denná

Mgr.

2 roky

30

* JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť magisterské študijné programy v prípade nízkeho počtu prihlásených uchádzačov.

* JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť uvedený študijný programov aj z iných závažných dôvodov.

 

Všeobecné informácie

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Ošetrovateľstvo je pre dennú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Ošetrovateľstvo, pre externú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Ošetrovateľstvo a pracovné zaradenie v odbore. Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie na JLF UK je taký bodový zisk z písomného testu, ktorý zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil  prijímacej skúšky medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch od prijímacej skúšky upustiť a prijať všetkých uchádzačov.

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Pôrodná asistencia je pre dennú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Pôrodná asistencia, pre externú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Pôrodná asistencia a pracovné zaradenie v odbore Pôrodná asistencia na gynekologicko-pôrodníckych pracoviskách.  Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie na JLF UK je taký bodový zisk z písomného testu, ktorý zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch od prijímacej skúšky upustiť a prijať všetkých uchádzačov.

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Verejné zdravotníctvo v dennej forme štúdia je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Verejné zdravotníctvo.  Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie na JLF UK je taký bodový zisk z písomného testu, ktorý zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky, medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch od prijímacej skúšky upustiť a prijať všetkých uchádzačov.

Termíny zaslania prihlášky na štúdium:

Uchádzači o štúdium študijných programov 1. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa na JLF UK môžu zaslať prihlášku na štúdium od 30. novembra 2021 do 28. februára 2022 (vrátane), uchádzači o 2. stupeň štúdia do 31. mája 2022 (vrátane). Za zaslanie prihlášky sa považuje elektronické zaregistrovanie prihlášky cez systém AIS2 na web stránke fakulty a priloženie požadovaných príloh k elektronickej prihláške. Fakulta akceptuje aj prihlášku uchádzača zaslanú na predpísanom tlačive len v „papierovej forme“ v prípade, že spĺňa všetky požadované náležitosti.

Maturitné vysvedčenie (overenú fotokópiu) zasielajú všetci uchádzači po maturitnej skúške – najneskôr do 03. 06. 2022 (termín platí aj pre minuloročných maturantov)

 

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE

Poplatok za prijímacie konanie:

- študijný program spojeného 1. a  2. stupňa Všeobecné lekárstvo – 70,00 €

- študijný program spojeného 1. a  2. stupňa Zubné lekárstvo – 100,00 €

- študijný program 1. stupňa Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia – 40,00 €

- študijný program 2. stupňa Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia – 70,00 €

 

ÚDAJE POTREBNÉ PRE ÚHRADU PLATBY

Banka:

Štátna pokladnica

Účet:

Účet v tvare IBAN:

SK 5881800000007000134502

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

25 (VL, OŠ, PA, VZ)

340 (ZL)

Špecifický symbol:

podľa vygenerovaného príkazu na úhradu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme

Referenčné číslo:

005669937