Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie

Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2022/2023

schválené na zasadnutí AS JLF UK dňa 28.6.2021 - upravuje vnútorný predpis č. 23/2021

 

Elektronická prihláška bude sprístupnená od 30. novembra 2021

 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY SPOJENÉHO 1. A 2. STUPŇA

Výučba v slovenskom jazyku

Študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa

Forma štúdia

Získaný titul

Dĺžka štúdia

Maximálny plánovaný počet prijatých

Všeobecné lekárstvo

denná

MUDr.

6 rokov

150

Zubné lekárstvo

denná

MDDr.

6 rokov

10

PODMIENKY PRIJATIA

Základnou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a zdravotná spôsobilosť na výkon povolania. Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie na JLF UK je bodový zisk z online testu (v prípade uchádzačov pre študijný program zubné lekárstvo aj skúšky manuálnej zručnosti), ktorý zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky, medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov.

FORMA A PREDMETY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

Prijímacia skúška sa uskutoční formou online testu z predmetov chémia a biológia. Predmety prijímacej skúšky z hľadiska obsahu neprekračujú obsah úplného stredného vzdelania v súlade s § 57 ods. 2 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Súbor testových otázok pre uchádzačov pozostáva zo 40 otázok z predmetu biológia a zo 40 otázok z predmetu chémia. Čas na vypracovanie je 80 minút. Formulácia otázok a odpovedí umožňuje výber len jedinej jednoznačne správnej odpovede. Za každú správnu odpoveď získa uchádzač jeden bod. Za nesprávnu odpoveď sa body neodrátavajú.V prípade študijného programu zubné lekárstvo pozostáva prijímacia skúška okrem online testu aj zo skúšky manuálnej zručnosti. Skúška manuálnej zručnosti spočíva v praktickom vyrezaní kópie zadaného modelu (predlohy) zo sadrového bločku pomocou dodaných modelovacích nástrojov (modelovacích nožíkov, lekronov) za stanovený čas 180 minút, s následným počítačovým porovnaním zhody vytvoreného diela s originálnou predlohou použitím 3D skenera a špecifického softvéru.

Výučba v anglickom jazyku (pre viac informácii kliknite tu)

 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

*Študijné programy

1. stupňa

Forma štúdia

Získaný titul

Dĺžka štúdia

Maximálny plánovaný počet prijatých

Ošetrovateľstvo

denná

Bc.

3 roky

70

Pôrodná asistencia

denná

Bc.

3 roky

20

Verejné zdravotníctvo

denná

Bc.

3 roky

20

* JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske študijné programy Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia v prípade nízkeho počtu prihlásených uchádzačov.

* JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť niektoré z uvedených študijných programov aj z iných závažných dôvodov.

PODMIENKY PRIJATIA

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a v regulovaných povolaniach aj zdravotná spôsobilosť na výkon povolania. Ďalšou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej forme je umiestnenie sa v zozname uchádzačov zoradených vzostupne podľa priemeru známok na koncoročných vysvedčeniach za posledné tri roky štúdia na strednej škole do miesta podľa maximálneho plánovaného počtu uchádzačov pre príslušný študijný program. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch upustiť od splnenia ďalšej podmienky prijatia.

 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

*Študijné programy

2. stupňa

Forma štúdia

Získaný titul

Dĺžka štúdia

Maximálny plánovaný počet prijatých

Ošetrovateľstvo

denná

Mgr.

2 roky

30

Ošetrovateľstvo

externá

Mgr.

3 roky

30

Pôrodná asistencia

denná

Mgr.

2 roky

30

Pôrodná asistencia

externá

Mgr.

3 roky

30

Verejné zdravotníctvo

denná

Mgr.

2 roky

30

* JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť magisterské študijné programy v prípade nízkeho počtu prihlásených uchádzačov.

* JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť uvedený študijný programov aj z iných závažných dôvodov.

 

PODMIENKY PRIJATIA

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Ošetrovateľstvo je pre dennú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Ošetrovateľstvo, pre externú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Ošetrovateľstvo a pracovné zaradenie v odbore. Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie na JLF UK je taký bodový zisk z písomného testu, ktorý zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil  prijímacej skúšky medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch od prijímacej skúšky upustiť a prijať všetkých uchádzačov.

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Pôrodná asistencia je pre dennú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Pôrodná asistencia, pre externú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Pôrodná asistencia a pracovné zaradenie v odbore Pôrodná asistencia na gynekologicko-pôrodníckych pracoviskách.  Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie na JLF UK je taký bodový zisk z písomného testu, ktorý zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch od prijímacej skúšky upustiť a prijať všetkých uchádzačov.

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Verejné zdravotníctvo v dennej forme štúdia je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Verejné zdravotníctvo.  Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie na JLF UK je taký bodový zisk z písomného testu, ktorý zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky, medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch od prijímacej skúšky upustiť a prijať všetkých uchádzačov.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE UCHÁDZAČOV VŠETKÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV - výučba v jazyku slovenskom

Uchádzači o štúdium študijných programov 1. a spojeného 1. a 2. stupňa zašlú poštou úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr do 3. júna 2022. Uchádzači, ktorí ukončili stredoškolské štúdium na stredných školách v zahraničí, predložia rovnakým spôsobom doklad o rovnocennosti alebo nostrifikačnú doložku podľa platných predpisov. Uchádzači, ktorí v uvedenom termíne nepreukážu splnenie základnej podmienky prijatia, sú povinní elektronicky oznámiť fakulte túto skutočnosť do 3. júna 2022 a zaslať elektronicky naskenované potvrdenie o ukončení štúdia na strednej škole alebo potvrdenie o náhradnom termíne maturitnej skúšky.

Uchádzači o štúdium 2. stupňa predložia doklad o ukončení študijného programu 1. stupňa podľa podmienok určených pre jednotlivé študijné programy.

Termíny zaslania prihlášky na štúdium:

Uchádzači o štúdium študijných programov 1. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa na JLF UK môžu zaslať prihlášku na štúdium od 30. novembra 2021 do 28. februára 2022 (vrátane), uchádzači o 2. stupeň štúdia do 31. mája 2022 (vrátane). Za zaslanie prihlášky sa považuje elektronické zaregistrovanie prihlášky cez systém AIS2 na web stránke fakulty a priloženie požadovaných príloh k elektronickej prihláške. Fakulta akceptuje aj prihlášku uchádzača zaslanú na predpísanom tlačive len v „papierovej forme“ v prípade, že spĺňa všetky požadované náležitosti.

 

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE

Poplatok za prijímacie konanie:

- študijný program spojeného 1. a  2. stupňa Všeobecné lekárstvo – 70,00 €

- študijný program spojeného 1. a  2. stupňa Zubné lekárstvo – 100,00 €

- študijný program 1. stupňa Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia – 40,00 €

- študijný program 2. stupňa Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia – 70,00 €

 

ÚDAJE POTREBNÉ PRE ÚHRADU PLATBY

Banka:

Štátna pokladnica

Účet:

Účet v tvare IBAN:

SK 5881800000007000134502

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

25 (VL, OŠ, PA, VZ)

340 (ZL)

Špecifický symbol:

podľa vygenerovaného príkazu na úhradu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme

Referenčné číslo:

005669937