Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie

Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa,2. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2024/2025

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, 2. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2024/2025 upravuje Vnútorný predpis č. 35/2023 schválený na zasadnutí Akademického senátu JLF UK dňa 20.09.2023.

Informácie k prijímaciemu konaniu

Študijné programy a počty prijímaných študentov pre akademický rok 2024/2025

Študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa (výučba v jazyku slovenskom)

Forma štúdia

Získaný titul

Dĺžka štúdia

Maximálny plánovaný počet prijatých

Všeobecné lekárstvo

denná

MUDr.

6 rokov

150

Zubné lekárstvo

denná

MDDr.

6 rokov

11

Študijný program spojeného 1. a 2. stupňa(výučba v jazyku anglickom)

Forma štúdia

Získaný titul

Dĺžka štúdia

Maximálny plánovaný počet prijatých

Všeobecné lekárstvo

denná

MUDr.

6 rokov

150

Študijné programy

1. stupňa

Forma štúdia

Získaný titul

Dĺžka štúdia

Maximálny plánovaný počet prijatých

Ošetrovateľstvo

denná

Bc.

3 roky

70

Pôrodná asistencia

denná

Bc.

3 roky

20

Verejné zdravotníctvo

denná

Bc.

3 roky

20

Študijné programy

       2. stupňa

Forma štúdia

Získaný titul

Dĺžka štúdia

Maximálny plánovaný počet prijatých

Ošetrovateľstvo

denná

Mgr.

2 roky

15

Ošetrovateľstvo

externá

Mgr.

2 roky

15

Pôrodná asistencia

denná

Mgr.

2 roky

15

Pôrodná asistencia

externá

Mgr.

2 roky

15

Verejné zdravotníctvo

denná

Mgr.

2 roky

15

elektronická prihláška -odkaz bude aktívny od 01.12.2023 

V prípade, že sa uchádzač prihlasuje jednou prihláškou na študijný program zubné lekárstvo aj študijný program všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku, platí len poplatok za študijný program zubné lekárstvo vo výške 100,00 €. Pre správne vygenerovanie výšky poplatku (100,00 €) je potrebné do elektronickej prihlášky zadať ako 1. študijný program zubné lekárstvo.

Podmienky prijatia na študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa (výučba v jazyku slovenskom)

1) Základnou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a zdravotná spôsobilosť na výkon povolania.

2) Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je absolvovanie prijímacieho konania, vrátane národnej porovnávacej skúšky (v prípade uchádzačov pre študijný program zubné lekárstvo aj skúšky manuálnej zručnosti).

3) Kritériom pre prijatie na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme v slovenskom jazyku je po vykonaní prijímacej skúšky celkový bodový zisk v rámci prijímacieho konania, ktorý zaradí uchádzača medzi maximálny plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Celkový bodový zisk z prijímacieho konania predstavuje súčet bodov z:

a) národnej porovnávacej skúšky (NPS) - podrobné informácie o NPS 

b) prospechu počas štúdia na strednej škole - kritériá

c) iných aktivít  - kritériá 

d) v prípade zubného lekárstva aj skúšky manuálnej zručnosti  (SMZ) – podmienky SMZ  

Termíny, spôsob a miesta konania testovania v rámci národnej porovnávacej skúšky a skúšky manuálnej zručnosti

1) Testovanie (NPS) pre študijný program spojeného 1. a 2. stupňa – všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku a pre študijný program spojeného 1. a 2. stupňazubné lekárstvo sa konajú v termínoch, miestach a spôsobom zverejneným na internetovej stránke spoločnosti organizujúcej Národné porovnávacie skúšky (www.scio.sk), a to nasledovne:

a) termíny uznaných testov: 23. marca 2024, 01. mája 2024, 25. mája 2024  (podľa výberu uchádzača) – prihlasovanie na termín sa zvyčajne uzatvára 16 dní pred termínom testovania

b) spôsob písania testov: prezenčne alebo online (podľa výberu uchádzača)

c) miesto písania testov v SR: Martin, Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Michalovce, Nitra, Poprad, Prešov a Žilina (podľa výberu uchádzača, o presnom mieste a čase konania bude uchádzač informovaný v pozvánke podľa čl. 4 ods. 4).

2) Vzhľadom na možnosť absolvovať testovanie v troch rôznych termínoch podľa výberu uchádzača sa náhradný termín testovania neposkytuje a pri neúčasti na žiadnom z termínov sa nie je ani možné odvolávať na prekážky na strane uchádzača.

3) Skúška manuálnej zručnosti pre študijný program spojeného 1. a 2. stupňa - zubné lekárstvo sa koná v termínoch 22.–26. apríla 2024 prezenčne v priestoroch JLF UK. Pozvánku s uvedením presného dňa a miesta konania skúšky manuálnej zručnosti ako aj podrobnosti o jej organizácii dostanú všetci uchádzači o štúdium zubného lekárstvo najneskôr 28 dní pred termínom skúšky.

Poplatok za prijímacie konanie za študijné programy spojeného 1. a  2. stupňa

študijný program Všeobecné lekárstvo – 70,00 €

študijný program Zubné lekárstvo – 100,00 €

V prípade, že sa uchádzač prihlasuje jednou prihláškou na študijný program zubné lekárstvo aj študijný program všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku, platí len poplatok za študijný program zubné lekárstvo vo výške 100,00 €. Pre správne vygenerovanie výšky poplatku (100,00 €) je potrebné do elektronickej prihlášky zadať ako 1. študijný program zubné lekárstvo. 

Údaje potrebné pre úhradu platby poštovou poukážkou typu RI alebo bankovým prevodom:

Banka:

Štátna pokladnica

Účet:

Účet v tvare IBAN:

SK 5881800000007000134502

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

25 (VL)

340 (ZL)

Špecifický symbol:

podľa vygenerovaného príkazu na úhradu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme

Referenčné číslo:

005669937

 

Podmienky prijatia na študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa (výučba v jazyku anglickom)

Prijímacie skúšky pre študijný program spojeného 1. a 2. stupňa – všeobecné lekárstvo v anglickom  jazyku sa konajú v termínoch nasledovne: jún-august 2023 – online. Viac informácií nájdete na stránke v jazyku anglickom.

 

Podmienky prijatia na študijné programy 1. stupňa

1) Základnou podmienkou prijatia na štúdium 1. stupňa v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a zdravotná spôsobilosť na výkon povolania.

2) Ďalšou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (1. stupeň) v dennej forme je umiestnenie sa v zozname uchádzačov zoradených vzostupne podľa priemeru známok na koncoročných vysvedčeniach za posledné tri ukončené roky štúdia na strednej škole do miesta podľa maximálneho plánovaného počtu uchádzačov pre príslušný študijný program. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch upustiť od splnenia ďalšej podmienky prijatia.

Poplatok za prijímacie konanie

Študijné programy 1. stupňa (bakalársky) Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia – 40,00 €

V prípade, že sa uchádzač prihlasuje jednou prihláškou na viac bakalárskych študijných programov, platí len jeden poplatok. Splnenie kritérií pre prijatie sa vyhodnocuje podľa 1.študijného programu, následne sa zohľadňuje 2. alebo 3. študijný program. 

Údaje potrebné pre úhradu platby poštovou poukážkou typu RI alebo bankovým prevodom:

Banka:

Štátna pokladnica

Účet:

Účet v tvare IBAN:

SK 5881800000007000134502

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

25 (OŠ, PA, VZ)

Špecifický symbol:

podľa vygenerovaného príkazu na úhradu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme

Referenčné číslo:

005669937

 

Podmienky prijatia na študijné programy 2. stupňa

študijný program ošetrovateľstvo

študijný program pôrodná asistencia

študijný program verejné zdravotníctvo

Poplatok za prijímacie konanie

Študijné programy 2. stupňa (magisterský) Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia – 70,00 €

Údaje potrebné pre úhradu platby poštovou poukážkou typu RI alebo bankovým prevodom:

Banka:

Štátna pokladnica

Účet:

Účet v tvare IBAN:

SK 5881800000007000134502

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

25 (OŠ, PA, VZ)

Špecifický symbol:

podľa vygenerovaného príkazu na úhradu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme

Referenčné číslo:

005669937

 

Uchádzači o štúdium študijných programov 2. stupňa (magisterské) zašlú poštou úradne overenú kópiu diplomu a úradne overenú kópiu dodatku k diplomu preukazujúcu splnenie základnej podmienky prijatia, a to najneskôr do 30. júna 2024.

 

Všeobecné podmienky platné pre uchádzačov všetkých študijných programov - výučba v slovenskom jazyku (Čl. 10 VP 35/2023)

Zasielanie prihlášok a doplňujúcich materiálov

1) Uchádzači o štúdium študijných programov 1. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa na JLF UK môžu zaslať prihlášku na štúdium od 1. decembra 2023 do 29. februára 2024 (vrátane). Za zaslanie prihlášky sa považuje elektronické zaregistrovanie prihlášky cez systém AIS2 na web stránke fakulty a priloženie požadovaných príloh k elektronickej prihláške.

2) Fakulta vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium potvrdené praktickým lekárom ako prílohu elektronickej prihlášky na štúdium (tlačivo).

3) Do prijímacieho konania bude zaradený iba ten uchádzač, ktorý v termíne zaregistruje prihlášku, uhradí poplatok za prijímacie konanie. K elektronickej prihláške uchádzač priloží naskenovaný doklad o zaplatení poplatku a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

4) V prípade uchádzačov o bakalárske študijné programy (študijný program 1. stupňa Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia) zašlú uchádzači do termínu zaslania prihlášky, t. j. do 29. februára  2024, na adresu fakulty (Študijné oddelenie, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin) overené kópie koncoročných vysvedčení za posledné tri ukončené roky štúdia na strednej škole.

5) V prípade, že uchádzač spĺňa niektorú z podmienok na získanie bodov za prospech podľa čl. 8 a/alebo za iné aktivity podľa čl. 9, zašle najneskôr do 29. februára  2024 na adresu fakulty (Študijné oddelenie, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin) overené kópie koncoročných vysvedčení za posledné tri ukončené roky štúdia na strednej škole, resp. originál alebo overený doklad preukazujúci splnenie týchto podmienok. Na neskôr doručené doklady sa neprihliada – okrem neskôr získaných ocenení a certifikátov uvedených v čl. 9 (medzi 29. februárom a 15. májom 2024), ktoré je potrebné zaslať bezodkladne, najneskôr však do 15. mája 2024. Pokiaľ uchádzaš nespĺňa žiadnu z vyššie uvedených podmienok, k prihláške sa neprikladajú žiadne vysvedčenia ani iné certifikáty/osvedčenia. Overené kópie požadovaných dokladov zašlite spolu so Žiadosťou o priznanie bodovej bonifikácie v rámci prijímacieho konania na JLF UK v Martine pre akademický rok 2024/2025  - word, pdf

6) Uchádzači o štúdium študijných programov 1. a spojeného 1. a 2. stupňa zašlú poštou úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia spolu s návratkou až po doručení rozhodnutia o podmienečnom prijatí, ktoré bude uchádzačom zaslané po vyhodnotení splnenia ďalších podmienok prijatia.

Spôsob zverejnenia výsledkov prijímacieho konania

1) Výsledky NPS (testovania) oznamuje uchádzačom priamo poskytovateľ testovania nimi určeným spôsobom.

2)Výsledky skúšky manuálnej zručnosti budú zverejnené spoločne na internetovej stránke fakulty - www.jfmed.uniba.sk na základe kódu uchádzača, ktorý obdržia počas skúšky manuálnej zručnosti, a to najneskôr do 21 dní od posledného dňa skúšky manuálnej zručnosti (termín zverejnenia môže byť upravený v závislosti od počtu zúčastnených uchádzačov, najneskôr do 20. mája 2024). 

3) Celkové výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na základe čísla elektronickej prihlášky po dodaní výsledkov od poskytovateľa testovania po poslednom uznanom termíne testovania na internetovej stránke fakulty - www.jfmed.uniba.sk po ukončení prijímacieho konania (najneskôr do 15. júna 2024).

4) Rozhodnutia o prijatí/podmienečnom prijatí resp. neprijatí na štúdium budú písomne odoslané uchádzačovi najneskôr 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami 

Informácie pre prijatie uchádzačov prestupom z inej vysokej školy

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)