Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie

Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2022/2023

schválené na zasadnutí AS JLF UK dňa 28.6.2021 - upravuje vnútorný predpis č. 23/2021

 

 

Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2021/2022

Oznam pre uchádzačov o zmene hranice prijatých uchádzačov

Na základe odporúčania Vedenia JLF UK a Predsedníctva AS JLF UK dekanka dňa 14. 07. 2021 posunula hranicu prijatých uchádzačov v študijnom programe všeobecné lekárstvo na 195 uchádzačov v poradí podľa počtu minimálne 60 dosiahnutých bodov v písomnom teste.

Na základe odporúčania Vedenia JLF UK a Predsedníctva AS JLF UK dekanka dňa 02. 07. 2021 posunula hranicu prijatých uchádzačov v študijnom programe všeobecné lekárstvo na 181 uchádzačov v poradí podľa počtu minimálne 61 dosiahnutých bodov v písomnom teste a hranicu prijatých uchádzačov v študijnom programe zubné lekárstvo na 12 uchádzačov v poradí podľa počtu minimálne 90 dosiahnutých bodov v písomnom teste a skúške manuálnej zručnosti.

 Ďalej dekanka posunula hranicu prijatých uchádzačov aj v nelekárskych študijných programoch nasledovne:

- ošetrovateľstvo (denná forma) na 76 uchádzačov v poradí podľa dosiahnutého študijného priemeru za posledné tri roky štúdia na strednej škole do 1,55 vrátane,

- pôrodná asistencia (denná forma) na 28 uchádzačov v poradí podľa počtu dosiahnutého študijného priemeru za posledné tri roky štúdia na strednej škole do 1,54 vrátane,

- verejné zdravotníctvo (denná forma) na 28 uchádzačov v poradí podľa dosiahnutého študijného priemeru za posledné tri roky štúdia na strednej škole do 2,04 vrátane.

 

Výsledky prijímacieho konania pre študijný program všeobecné lekárstvo pre AR 2021/2022

Výsledky prijímacieho konania pre študijný program zubné lekárstvo pre AR 2021/2022

Výsledky prijímacej skúšky pre študijný program zubné lekárstvo zo dňa 12. 6. 2021

Výsledky prijímacej skúšky pre študijný program všeobecné lekárstvo zo dňa 12. 6. 2021

Výsledky prijímacej skúšky pre študijný program všeobecné lekárstvo zo dňa 5. 6.2021

Výsledky skúšky manuálnej zručnosti pre študijný program zubné lekárstvo

Výsledky prijímacieho konania pre nelekárske študijné programy

 

Oznam pre uchádzačov o štúdium študijných programov všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo:

v súlade s Vnútorným predpisom č. 34/2020 Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2021/2022 si Vás dovoľujeme upozorniť, že je potrebné zaslať poštou úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia na adresu fakulty najneskôr do 4. júna 2021!

Uchádzači, ktorí ukončili stredoškolské štúdium na stredných školách v zahraničí, predložia rovnakým spôsobom doklad o rovnocennosti alebo nostrifikačnú doložku podľa platných predpisov. Uchádzači, ktorí v uvedenom termíne nepreukážu splnenie základnej podmienky prijatia, sú povinní elektronicky oznámiť fakulte túto skutočnosť do 4. júna 2021 a zaslať elektronicky naskenované potvrdenie o ukončení štúdia na strednej škole alebo potvrdenie o náhradnom termíne maturitnej skúšky. Adresa doručenia: Jesseniova lekárska fakulta UK v Martin, Študijné oddelenie, Malá Hora 4A, 036 01 Martin

 

Oznam pre uchádzačov o štúdium študijných programov všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo:

Dňa 10. mája 2021 sme posielali ďalšie informácie k prijímaciemu konaniu, vrátane presného termínu prijímacej skúšky, a to na e-mailovú adresu, ktorú ste si uviedli v prihláške na štúdium. V prípade, že ste zaslali prihlášku na štúdium na JLF UK na uvedené študijné programy, ale nedostali ste pozvánku, kontaktujte prosím obratom študijné oddelenie fakulty nasledovne:

Študijný program všeobecné lekárstvo: Mgr. Katarína Nezdobová – katarina.nezdobova@uniba.sk

Študijný program zubné lekárstvo: Janka Sýkorová – janka.sykorova@uniba.sk

V priebehu budúceho týždňa Vás bude kontaktovať priamo spoločnosť SCIO, ktorá Vám zašle pokyny k príprave na skúšku (povinné otestovanie systému) ako aj k samotnej realizácii prijímacej skúšky (online testu). Odporúčame Vám pravidelne si kontrolovať aj priečinky s reklamnou poštou, resp. SPAM.

V prípade záujmu si môžete vopred pozrieť podrobnejšie informácie o príprave na test ako aj samotné testovanie, a to na špeciálne vytvorenej stránke spoločnosti SCIO www.scio.sk/jfmed-sk.

 

Oznam pre uchádzačov študijného programu zubné lekárstvo: Dňa 1. 4. 2021 boli zaslané pozvánky na skúšku manuálnej zručnosti, ktorá sa bude konať v dňoch 20. - 22. 4. 2021 nasledovne:

20. 4. 2021 - uchádzači s priezviskom A - J

21. 4. 2021 - uchádzači s priezviskom K - N

22. 4. 2021 - uchádzači s priezviskom 0 - Z

V prípade, že Vám pozvánka nebola doručená na e-mailovú adresu uvedenú vo Vašej prihláške (skontrolujte si, prosím, všetky priečinky), kontaktujte pani Janku Sýkorovú - janka.sykorova@uniba.sk

 

Oznamujeme uchádzačom o štúdium všetkých študijných programov na JLF UK v Martine, že dňa 15.3.2021 sme posielali potvrdenie o zaevidovaní prihlášky na štúdium a ďalšie informácie k prijímaciemu konaniu všetkým uchádzačom na e-mailovú adresu, ktorú si uviedli v prihláške na štúdium.

V prípade, že prihlášku na štúdium na JLF UK ste zaslali a potvrdzujúci e-mail ste od nás nedostali, kontaktujte obratom študijné oddelenie fakulty nasledovne:

Študijný program všeobecné lekárstvo: Mgr. Katarína Nezdobová – katarina.nezdobova@uniba.sk

Študijný program zubné lekárstvo: Janka Sýkorová – janka.sykorova@uniba.sk

Nelekárske študijné programy – ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo:Bc. Jana Lettrichová – jana.lettrichova@uniba.sk

 

Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2021/2022

schválené na zasadnutí AS JLF UK dňa 16.9.2020 - upravuje vnútorný predpis č. 34/2020

 

Elektronická prihláška na UK pre AR 2021/2022 

 

Študijné programy  spojeného 1. a 2. stupňa:

Študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa: 

forma štúdia

získaný titul

dĺžka štúdia

maximálny plánovaný počet prijatých 

Výučba v jazyku slovenskom

Všeobecné lekárstvo 

denná

MUDr.

6 rokov

150

Zubné lekárstvo

denná

MDDr.

6 rokov

10

Výučba v jazyku anglickom

Všeobecné lekárstvo 

denná

MUDr.

6 rokov

150

 Základnou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a zdravotná spôsobilosť na výkon povolania. Ďalšou podmienkou  je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie na JLF UK je bodový zisk z online testu (v prípade uchádzačov pre študijný program zubné lekárstvo aj skúšky manuálnej zručnosti), ktorý zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky, medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Prijímacia skúška sa uskutoční formou online testu z predmetov chémia a biológia. Predmety prijímacej skúšky z hľadiska obsahu neprekračujú obsah úplného stredného vzdelania v súlade s § 57 ods. 2 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách. Súbor testových otázok pre uchádzačov pozostáva zo 40 otázok z predmetu biológia a zo 40 otázok z predmetu chémia. Čas na vypracovanie je 80 minút. Formulácia otázok a odpovedí umožňuje výber len jedinej jednoznačne správnej odpovede. Za každú správnu odpoveď získa uchádzač jeden bod. Za nesprávnu odpoveď sa body neodrátavajú. V prípade študijného programu zubné lekárstvo pozostáva prijímacia skúška okrem online testu aj zo skúšky manuálnej zručnosti. Skúška manuálnej zručnosti spočíva v praktickom vyrezaní kópie zadaného modelu (predlohy) zo sadrového bločku pomocou dodaných modelovacích nástrojov  (modelovacích  nožíkov,  lekronov)  za  stanovený  čas  180  minút,  s následným počítačovým  porovnaním  zhody  vytvoreného diela  s originálnou  predlohou  použitím  3D skenera a špecifického softvéru. Maximálny počet bodov, ktorý môže uchádzač získať zo skúšky manuálnej zručnosti, je 20, pričom pre určenie počtu získaných bodov je rozhodujúce percento zhody vytvoreného diela s predlohou. 

Prijímacie skúšky (online testy) sa uskutočnia pre študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa - všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo v dňoch 5. a 12. júna 2021 a skúška manuálnej zručnosti pre študijný program zubné lekárstvo v dňoch 19.-23. apríla 2021.

Pre viac informácií o študijnom programe všeobecné lekárstvo výučba v jazyku anglickom kliknite tu

 

Študijné programy  1. stupňa:

*Študijné programy 1. stupňa:

forma štúdia

získaný titul

dĺžka štúdia

maximálny plánovaný počet prijatých

Ošetrovateľstvo

denná

Bc.

3 roky

  60

Pôrodná asistencia

denná

Bc.

3 roky

  20

Verejné zdravotníctvo

denná

Bc.

3 roky

  20

Ošetrovateľstvo

externá

Bc.

4 roky

  30

 * JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske študijné programy Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia v prípade nízkeho počtu prihlásených uchádzačov.

 * JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť niektoré z uvedených študijných programov aj z iných závažných dôvodov. 

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej a externej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a v regulovaných povolaniach aj zdravotná spôsobilosť na výkon povolania. Ďalšou podmienkou prijatia  je umiestnenie sa v zozname uchádzačov zoradených vzostupne podľa priemeru známok na koncoročných vysvedčeniach za posledné tri roky štúdia na strednej škole do miesta podľa maximálneho plánovaného počtu uchádzačov pre príslušný študijný program.

 

Študijné programy  2. stupňa:

*Študijné programy 2. stupňa:

forma štúdia

získaný titul

dĺžka štúdia

maximálny plánovaný počet prijatých

Ošetrovateľstvo

denná

Mgr.

2 roky

  30

Ošetrovateľstvo

externá

Mgr.

3 roky

  30

Pôrodná asistencia

denná

Mgr.

2 roky

  30

Pôrodná asistencia

externá

Mgr.

3 roky

  30

Verejné zdravotníctvo

denná

Mgr.

2 roky

  30

*  JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť magisterské študijné programy v prípade nízkeho počtu prihlásených uchádzačov.

*  JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť uvedený študijný  programov aj z iných závažných dôvodov. 

Základnou podmienkou prijatia na magisterské študijné programy je pre:

Dennú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v príslušnom študijnom programe,

Externú  formu štúdia - absolvovanie  študijného  programu  prvého  stupňa  v príslušnom študijnom programe a pracovné zaradenie v odbore.

Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie na JLF UK je taký bodový zisk z písomného testu, ktorý zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Prijímacia skúška sa uskutoční formou online písomného testu dňa 18. augusta 2021.

 

Všeobecné podmienky platné pre uchádzačov všetkých študijných programov - výučba v jazyku slovenskom

Termíny zaslania prihlášky na štúdium:

-  pre 1. a spojený 1. a 2. stupeň - od 30. novembra 2020 do 28. februára 2021 (vrátane)

-  pre 2. stupeň štúdia - od 1. marca do  31. mája 2021 (vrátane)

  Registrácia prihlášky na štúdium

- Uchádzač o štúdium v AR 2021/2022 si zaregistruje prihlášku elektronicky cez systém AIS2 na web stránke fakulty, následne je potrebné zaregistrovanú vytlačenú a podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami (podpísaný životopis, originál lekárskeho potvrdenia a doklad o realizovanej platbe) zaslať na adresu fakulty (Dekanát JLF UK, študijné oddelenie, Malá Hora 4A, 036 01 Martin). Fakulta  akceptuje  aj  prihlášku  uchádzača  zaslanú  na  predpísanom  tlačive  len  v „papierovej forme“ v prípade, že spĺňa všetky požadované náležitosti. Fakulta tiež akceptuje elektronické zaslanie podpísanej a naskenovanej prihlášky aj s naskenovanými potrebnými prílohami.

  Poplatok za prijímacie konanie – 70,- Eur

Banka:

Štátna pokladnica

Účet:

Účet v tvare IBAN:

SK 5881800000007000134502

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol: 

25 (VL, OŠ, PA, VZ)

340 (ZL)

 

Špecifický symbol:

podľa vygenerovaného príkazu na úhradu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme

Referenčné číslo:

005669937

 

Ďalšie informácie

- Fakulta vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium potvrdené praktickým lekárom na tlačive prihlášky (na 3. strane) alebo ako samostatnú prílohu prihlášky na štúdium.

- Uchádzači o štúdium študijných programov 1. a spojeného 1. a 2. stupňa zašlú poštou úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr do 4. júna 2021. Uchádzači, ktorí ukončili stredoškolské štúdium na stredných školách v zahraničí, predložia rovnakým spôsobom doklad o  rovnocennosti  alebo  nostrifikačnú  doložku  podľa  platných  predpisov.  Uchádzači,  ktorí v uvedenom  termíne nepreukážu  splnenie  základnej  podmienky  prijatia,  sú  povinní elektronicky oznámiť  fakulte  túto  skutočnosť do 4.  júna  2021 a zaslať  elektronicky naskenované potvrdenie o ukončení štúdia na strednej škole alebo potvrdenie o náhradnom termíne maturitnej skúšky. Uchádzači o štúdium 2. stupňa predložia doklad o ukončení študijného programu 1. stupňa podľa podmienok určených pre jednotlivé študijné programy.

- Ak si uchádzač podáva prihlášku na viacero bakalárskych študijných programov, ktoré sa uskutočňujú na JLF UK, vyplní len jednu elektronickú prihlášku a uhradí jednu platbu. Ak si uchádzač podáva prihlášku na študijné programy - všeobecné lekárstvo,  zubné lekárstvo a bakalárske študijné programy, musí prihlášku podať osobitne na študijný program všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo a nelekárske bakalárske študijné programy, uhradiť platbu za každú prihlášku a zúčastniť sa prijímacej skúšky osobitne pre študijný program všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo a jednej prijímacej skúšky na bakalárske študijné programy.  V prípade, že sa uchádzač o štúdium v  študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku a zároveň  v  študijnom  programe  zubné  lekárstvo  môže  zúčastniť  len  jedného zo stanovených termínov, môže v termíne do 15. mája 2021 oznámiť, že požaduje uznať výsledok online prijímacej skúšky pre oba študijné programy. Ak sa však napriek tomu zúčastní oboch termínov, bude mu započítaný výsledok pre študijný program podľa príslušného dňa určeného na prijímacie skúšky.

  - V magisterských študijných programoch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo je možné zaslať prihlášku len na jeden študijný program a formu štúdia, vzhľadom na požadované kritériá predchádzajúceho štúdia a potvrdenia praxe uchádzačov.

- Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške nevracia.

 - Fakulta zašle uchádzačom o štúdium v 1. a spojenom 1. a 2. stupni podrobné informácie o prijímacom konaní v marci 2021, uchádzačom o štúdium v 2. stupni v júli 2021.

 - V prípade, že sa uchádzač o štúdium v 1. a spojenom 1. a 2. stupni zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť riadneho termínu prijímacej skúšky, môže písomne požiadať o preloženie prijímacej skúšky na náhradný termín.

- Testy sa budú realizovať výlučne online na zariadeniach uchádzačov o štúdium. Realizáciou testov bude poverená spoločnosť www.scio.cz, s.r.o. so skúsenosťami s online testovaním. Realizátor bude prostredníctvom e-mailovej správy informovať uchádzačov o podmienkach, termínoch testovania a inštrukciách k ich absolvovaniu. Zároveň umožní uchádzačom najneskôr 3 dni pred príslušným termínom testovania, aby si nainštalovali potrebný softvér, otestovali pripojenie k testu a nastavenia systému ako aj vyskúšali testovacie rozhranie a absolvovali krátky skúšobný test.

 

Doplňujúce informácie k správnemu vyplneniu prihlášky v časti študijné výsledky na strednej škole pre uchádzačov o štúdium všetkých študijných programov:

→ Tohtoroční maturanti – v prihláške nie je potrebné vypísať študijné výsledky, stačí potvrdenie správnosti údajov strednou školou.

→ Uchádzači, ktorí absolvovali maturitnú skúšku v predchádzajúcich rokoch – potvrdenie strednou školou nie je potrebné, stačí uviesť kód strednej školy, kód študijného odboru a rok maturitnej skúšky.

Uchádzači o štúdium bakalárskych nelekárskych študijných programov v dennej a externej forme k prihláške priložia fotokópie koncoročných vysvedčení:

→ Tohtoroční maturanti – za posledné tri roky štúdia na strednej škole (polročné vysvedčenie zo 4. ročníka sa nevyžaduje),

→ Uchádzači, ktorí absolvovali maturitnú skúšku v predchádzajúcich rokoch – za 2., 3. a 4. ročník strednej školy  (v prípade 6-ročných gymnázií – 4., 5. a 6. ročník štúdia, v prípade 8-ročných gymnázií 6., 7. a 8. ročník štúdia).

Overené fotokópie vysvedčení sa vyžadujú z dôvodu zohľadnenia výsledkov štúdia na strednej škole pri prijímaní na bakalárske nelekárske študijné programy.

 → Uchádzači – študenti alebo absolventi zahraničnej strednej  školy – predložia notársky overené kópie požadovaných koncoročných vysvedčení nostrifikovaných podľa platných predpisov.

 

 Doplňujúce informácie k potvrdeniu prihlášky strednou školou:

JLF UK bude akceptovať potvrdenie prihlášky strednou školou aj v elektronickej forme. Škola vystaví potvrdenie, v ktorom bude  uvedený názov a adresa školy, meno a priezvisko študenta, kód strednej školy a kód študijného odboru s pečiatkou školy a podpisom zodpovednej osoby. Naskenované potvrdenie pošle uchádzačovi do e-mailu, ktorý takéto potvrdenie následne doplní k svojej prihláške. JLF UK bude akceptovať aj potvrdenie o návšteve školy z Edupage s jedinečným QR kódom nahrádzajúcim pečiatku školy. 

 

Informácia pre uchádzačov, ktorí majú absolvované/neukončené jedno vysokoškolské štúdium v príslušnom stupni a budú prekračovať štandardnú dĺžku štúdia

Výška školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v AR 2021/2022

Školné a poplatky spojené so štúdiom  v AR 2021/2022