Prijímacie konanie

Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2018/2019

schválené na zasadnutí AS JLF UK dňa 12.4.2017 - upravuje vnútorný predpis č. 17/2017

 

Elektronická prihláška

Akreditované študijné programy, na ktoré bude JLF UK prijímať v AR 2018/2019

Študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa

 

forma štúdia

získaný titul

dĺžka štúdia

plánovaný počet prijatých

Všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku

denná

MUDr.

6 rokov

100

Termín zaslania prihlášky:

do 28. 2. 2018 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Termín konania prijímacích skúšok:

11. - 15. 6. 2018

Poplatok za prijímacie konanie:

70,- Eur

Údaje potrebné na úhradu platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu RI:

Štátna pokladnica

SK58 8180 0000 0070 0013 4502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 25

Špecifický symbol - podľa vygenerovaného príkazu na úhradu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme

Platba zo zahraničia:

Pre viac informácií kliknite tu

Adresa na zaslanie prihlášky:

Jesseniova lekárska fakulta UK

Malá Hora 10701/4A

036 01 Martin

 

 

 

forma štúdia

získaný titul

dĺžka štúdia

plánovaný počet prijatých

Všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku

denná

MUDr.

6 rokov

100

Pre viac informácií kliknite tu

 

 

forma štúdia

získaný titul

dĺžka štúdia

plánovaný počet prijatých

Zubné lekárstvo

denná

MDDr.

6 rokov

10

Termín zaslania prihlášky:

do 28. 2. 2018 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Termín konania prijímacích skúšok:

11. - 15. 6. 2018

Poplatok za prijímacie konanie:

70,- Eur

Údaje potrebné na úhradu platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu RI:

Štátna pokladnica

SK58 8180 0000 0070 0013 4502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 340

Špecifický symbol - podľa vygenerovaného príkazu na úhradu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme

Platba zo zahraničia:

Pre viac informácií kliknite tu

Adresa na zaslanie prihlášky:

Jesseniova lekárska fakulta UK

Malá Hora 10701/4A

036 01 Martin

 

 Študijné programy 1. stupňa

forma štúdia

získaný titul

dĺžka štúdia

plánovaný minimálny počet prijatých

Ošetrovateľstvo

denná

Bc.

3 roky

10

Pôrodná asistencia

denná

Bc.

3 roky

7

Verejné zdravotníctvo

denná

Bc.

3 roky

7

Termín zaslania prihlášky:

do 28. 2. 2018 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Termín konania prijímacích skúšok:

11. - 15. 6. 2018

Poplatok za prijímacie konanie:

70,- Eur

Údaje potrebné na úhradu platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu RI:

Štátna pokladnica

SK58 8180 0000 0070 0013 4502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 25

Špecifický symbol - podľa vygenerovaného príkazu na úhradu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme

Platba zo zahraničia:

Pre viac informácií kliknite tu

Adresa na zaslanie prihlášky:

Jesseniova lekárska fakulta UK

Malá Hora 10701/4A

036 01 Martin

 

Študijné programy 2. stupňa

 

forma štúdia

získaný titul

dĺžka štúdia

plánovaný počet prijatých

Verejné zdravotníctvo

denná

Mgr.

2 roky

15

Pôrodná asistencia

denná

Mgr.

2 roky

15

Pôrodná asistencia

externá

Mgr.

3 roky

15

Ošetrovateľstvo

denná

Mgr.

2 roky

15

Ošetrovateľstvo

externá

Mgr.

3 roky

15

Termín zaslania prihlášky:

do 31. 5. 2018 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Termín konania prijímacích skúšok:

16. 8. 2018

Poplatok za prijímacie konanie:

70,- Eur

Údaje potrebné na úhradu platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu RI:

Štátna pokladnica:

SK58 8180 0000 0070 0013 4502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 25

Špecifický symbol - podľa vygenerovaného príkazu na úhradu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme

Platba zo zahraničia:

Pre viac informácií kliknite tu

Adresa na zaslanie prihlášky:

Jesseniova lekárska fakulta UK

Malá Hora 10701/4A

036 01 Martin

 

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

tel.: 043/2633 429

e-mail: banovcinovajfmed.uniba.sk

 

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na JLF UK

- Uchádzač o štúdium v AR 2018/2019 si zaregistruje prihlášku elektronicky cez systém AIS2 na web stránke fakulty,   následne je potrebné zaregistrovanú vytlačenú a podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami zaslať na adresu fakulty.

- JLF UK vyžaduje potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe (priložte ako prílohu alebo nalepte na 3. stranu prihlášky).

-  K prihláške je potrebné doložiť podpísaný životopis.

- Vysvedčenia, diplomy a rôzne osvedčenia nie je potrebné zasielať, nezohľadňujú sa v prijímacom konaní.

- Doklad o zaplatení je možné priložiť ako samostatnú prílohu k prihláške alebo nalepiť na 3. stranu prihlášky (v prípade platby internet bankingom priložte potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na účte).

- Ak si uchádzač podáva prihlášku na študijný program všeobecné lekárstvo a študijný program  zubné lekárstvo, musí prihlášku podať osobitne na každý študijný program,  uhradiť platbu za každý študijný program a zúčastniť sa prijímacej skúšky na každý študijný program.

- Ak si uchádzač podáva prihlášku na viacero bakalárskych študijných programov, ktoré uvádza v poradí podľa prioritného záujmu, vyplní jednu elektronickú prihlášku a uhradí jednu platbu.

- Fakulta zašle uchádzačom o štúdium v 1. a spojenom 1. a 2. stupni podrobné informácie o prijímacom konaní v marci 2018, uchádzačom o štúdium v 2. stupni v júli 2018.

- Na základe zaslanej prihlášky bude každému uchádzačovi, ktorý si zašle prihlášku na štúdium na JLF UK, zaslaný sylabus na prijímacie skúšky na adresu uvedenú v prihláške.

-  Prípravné kurzy k prijímacím skúškam sa na JLF UK neorganizujú.