Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie

Informácie pre uchádzačov o štúdium na JLF UK v Martine pre AR 2020/2021

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu dôjde k posunu termínu prijímacích skúšok, ktoré sa uskutočnia až po termíne maturitných skúšok. Všetkým uchádzačom, ktorí si zaslali prihlášku na štúdium na JLF UK, bola zaslaná informácia o potvrdení prihlášky a odkaz na stiahnutie sylabov na mailovú adresu uvedenú v prihláške. Potvrdenie poštou vzhľadom na obmedzenia na Slovenskej pošte nebudú zasielané. V prípade, že mail potvrdzujúci zaevidovanie  prihlášky Vám nebol doručený, kontaktujte: pre študijný program všeobecné lekárstvo Mgr. Katarínu Nezdobovú (katarina.nezdobova@uniba.sk), pre študijný program zubné lekárstvo a pre nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo) Janu Lepetovú  (jana.lepetovauniba.sk).

 

Dňa 30.4.2020 bola zaslaná uchádzačom o štúdium študijného programu všeobecné lekárstvo a študijného programu zubné lekárstvo informácia o termíne, forme, priebehu a spôsobe prijímacích skúšok na JLF UK pre AR 2020/2021 na e-mailové adresy uvedené v prihláške na štúdium. V prípade, že Vám uvedená informácia nebola doručená, skontrolujte si nevyžiadanú poštu/SPAM a uchádzači, ktorí majú pridelený e-mail v rámci Univerzity Komenského, skontrolujte si aj tento poštový priečinok. Ak Vám nebola správa doručená ani na jednu e-mailovú adresu, kontaktujte študijné oddelenie fakulty, pre študijný program všeobecné lekárstvo Mgr. Katarínu Nezdobovú katarina.nezdobovauniba.sk), pre študijný program zubné lekárstvo Janu Lepetovú (jana.lepetovauniba.sk) a uveďte aktuálne používanú správnu e-mailovú adresu, na ktorú Vám budú zasielané všetky informácie k prijímaciemu konaniu.

- informácia pre študijný program všeobecné lekárstvo

- informácia pre študijný program zubné lekárstvo

 

Informácia pre uchádzačov o štúdium na JLF UK v študijných programoch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo:

Dekanka JLF UK v Martine, po prerokovaní vo Vedení JLF UK dňa 20.4.2020, rozhodla o odpustení prijímacej skúšky uchádzačom o štúdium na JLF UK v Martine pre AR 2020/2021 v študijných programoch – ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo – denné a externé bakalárske štúdium. V prípade, že uchádzač mal v prihláške uvedených viac študijných programov, rozhodnutie o podmienečnom prijatí mu bude zaslané na prvý študijný program uvedený v prihláške v súlade s vopred stanovenými pravidlami prijímacieho konania.  Ďalšie informácie budú zaslané uchádzačom e-mailom a písomne na adresu uvedenú v prihláške na štúdium.


Ďalšie aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu budeme zverejňovať v tejto časti webovej stránky.

 

Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2020/2021

schválené na zasadnutí AS JLF UK dňa 13.5.2019  - upravuje vnútorný predpis č. 22/2019

Vnútorný predpis č. 11/2020 - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 22/2019 Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2020/2021

elektronická prihláška

 

Akreditované Študijné programy, na ktoré bude JLF UK prijímať študentov  pre akademický rok 2020/2021:

  Študijné programy  spojeného 1. a 2. stupňa:

Študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa: 

forma štúdia

získaný titul

dĺžka štúdia

maximálny plánovaný počet prijatých 

Výučba v jazyku slovenskom

Všeobecné lekárstvo 

denná

MUDr.

6 rokov

150

Zubné lekárstvo

denná

MDDr.

6 rokov

15

Výučba v jazyku anglickom

Všeobecné lekárstvo 

denná

MUDr.

6 rokov

150

 Pre viac informácií o študijnom programe všeobecné lekárstvo výučba v jazyku anglickom kliknite tu

Študijné programy  1. stupňa:

*Študijné programy 1. stupňa:

forma štúdia

získaný titul

dĺžka štúdia

maximálny plánovaný počet prijatých

Ošetrovateľstvo

denná

Bc.

3 roky

  25

Pôrodná asistencia

denná

Bc.

3 roky

  20

Verejné zdravotníctvo

denná

Bc.

3 roky

  20

Ošetrovateľstvo

externá

Bc.

4 roky

  25

 * JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske študijné programy Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia v prípade nízkeho počtu prihlásených uchádzačov.

 * JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť niektoré z uvedených študijných programov aj z iných závažných dôvodov. 

  Študijné programy  2. stupňa:

*Študijné programy 2. stupňa:

forma štúdia

získaný titul

dĺžka štúdia

maximálny plánovaný počet prijatých

Ošetrovateľstvo

denná

Mgr.

2 roky

  30

Ošetrovateľstvo

externá

Mgr.

3 roky

  30

Pôrodná asistencia

denná

Mgr.

2 roky

  30

Pôrodná asistencia

externá

Mgr.

3 roky

  30

Verejné zdravotníctvo

denná

Mgr.

2 roky

  30

*  JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť magisterské študijné programy v prípade nízkeho počtu prihlásených uchádzačov.

*  JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť uvedený študijný  programov aj z iných závažných dôvodov. 

Všeobecné podmienky platné pre uchádzačov všetkých študijných programov - výučba v jazyku slovenskom

Termíny zaslania prihlášky na štúdium:

-  pre 1. a spojený 1. a 2. stupeň - od 30. novembra 2019 do 29. februára 2020 (vrátane)

-  pre 2. stupeň štúdia - od 1. marca do  31. mája 2020 (vrátane)

  Registrácia prihlášky na štúdium

- Uchádzač o štúdium v AR 2020/2021 si zaregistruje prihlášku elektronicky cez systém AIS2 na web stránke fakulty, následne je potrebné zaregistrovanú vytlačenú a podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami (podpísaný životopis, originál lekárskeho potvrdenia a doklad o realizovanej platbe) zaslať na adresu fakulty (Dekanát JLF UK, študijné oddelenie, Malá Hora 4A, 036 01 Martin).

  Poplatok za prijímacie konanie – 70,- Eur

Banka:

Štátna pokladnica

Účet:

Účet v tvare IBAN:

SK 5881800000007000134502

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol: 

25 (VL, OŠ, PA, VZ)

340 (ZL)

 

Špecifický symbol:

podľa vygenerovaného príkazu na úhradu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme

Referenčné číslo:

005669937

 

Ďalšie informácie

- Fakulta vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium potvrdené praktickým lekárom na tlačive prihlášky (na 3. strane) alebo ako samostatnú prílohu prihlášky na štúdium.

- Potvrdenie prihlášky strednou školou sa vyžaduje len u tohtoročných maturantov (stredná škola overuje správne vyplnený kód strednej školy a študijného odboru).

- Ak si uchádzač podáva prihlášku na viacero bakalárskych študijných programov, ktoré sa uskutočňujú na JLF UK, vyplní len jednu elektronickú prihlášku a uhradí jednu platbu. Ak si uchádzač podáva prihlášku na študijné programy - všeobecné lekárstvo,  zubné lekárstvo a bakalárske študijné programy, musí prihlášku podať osobitne na študijný program všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo a nelekárske bakalárske študijné programy, uhradiť platbu za každú prihlášku a zúčastniť sa prijímacej skúšky osobitne pre študijný program všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo a jednej prijímacej skúšky na bakalárske študijné programy. 

- S prihláškou na dennú formu štúdia  pre 1. a spojený 1. a 2. stupeň sa neposielajú žiadne vysvedčenia, diplomy a osvedčenia. Originál alebo overenú kópiu maturitného vysvedčenia uchádzač predloží až pri prijímacej skúške. Pri študijných programoch 2. stupňa je potrebné zaslať overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia.

 - Uchádzači o štúdium študijných programov 1. a spojeného 1. a 2. stupňa predložia na prijímacej skúške originál alebo úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia. Uchádzači, ktorí ukončili stredoškolské štúdium na stredných školách v zahraničí, predložia doklad o rovnocennosti alebo nostrifikačnú doložku podľa platných predpisov. Uchádzači, ktorí v čase prijímacích skúšok nepreukážu splnenie základnej podmienky prijatia, sú povinní oznámiť fakulte túto skutočnosť pred termínom konania prijímacej skúšky a predložiť potvrdenie o ukončení štúdia na strednej škole alebo potvrdenie o náhradnom termíne maturitnej skúšky. Uchádzači o štúdium 2. stupňa predložia doklad o ukončení študijného programu 1. stupňa podľa podmienok určených pre jednotlivé študijné programy. 

 - V magisterských študijných programoch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo je možné zaslať prihlášku len na jeden študijný program a formu štúdia, vzhľadom na požadované kritériá predchádzajúceho štúdia a potvrdenia praxe uchádzačov.

- Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške nevracia, okrem prípadu, že uchádzač prihlášku zruší do termínu potvrdenia prihlášky a zaslania syláb na prijímaciu skúšku.

 - Fakulta zašle uchádzačom o štúdium v 1. a spojenom 1. a 2. stupni podrobné informácie o prijímacom konaní v marci 2020, uchádzačom o štúdium v 2. stupni v júli 2020.

 - V prípade, že sa uchádzač o štúdium v 1. a spojenom 1. a 2. stupni zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť riadneho termínu prijímacej skúšky, môže písomne požiadať o preloženie prijímacej skúšky na náhradný termín.