Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Najčastejšie otázky

Do kedy je možné sa prihlásiť na štúdium na JLF UK v Martine?

Pre štúdium bakalárskych študijných programov v dennej forme štúdia (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, verejné zdravotníctvo) a „doktorských“ študijných programov (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo) je potrebné sa prihlásiť do 29. februára 2024.

 

Akou formou sa môže prihlásiť na štúdium na JLF UK?

Na JLF UK sa prihlasuje prostredníctvom systému AIS formou elektronickej prihlášky – odkaz nájdete tu: elektronická prihláška

 

Aký je poplatok za prijímacie konanie?

Poplatok za prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, verejné zdravotníctvo) je 40 €, a to bez ohľadu, či si uchádzač zvolí v prihláške jeden alebo viaceré bakalárske študijné programy. Poplatok za prijímacie konanie pre študijný program všeobecné lekárstvo je 70 €. Poplatok za prijímacie konanie pre študijný program zubné lekárstvo je 100 €

 

Ak sa chcem prihlásiť na zubné lekárstvo aj všeobecné lekárstvo, musím vyplňovať samostatnú prihlášku na každý študijný program?

Pokiaľ sa prihlasujete na študijný program všeobecné lekárstvo aj zubné lekárstvo, vypísať je potrebné len jednu prihlášku a zvoliť v nej oba študijné programy. V takomto prípade sa platí len jeden poplatok za prijímacie konanie vo výške 100 €. Pre korektné vygenerovanie platobného príkazu na úhradu poplatku za prijímacie konanie v celkovej sume 100 € za obidva študijné programy je potrebné zadať ako prvý študijný program zubné lekárstvo.

 

Pokiaľ si na prihláške zvolím tri bakalárske študijné programy, na ktorý z nich budem v prípade splnenia podmienok prijatý?

V takomto prípade sa bude posudzovať splnenie podmienok pre zaradenie do zoznamu prijatých podľa poradia študijných programov uvedených v prihláške. T. j. ak uchádzač uvedie v prihláške ako prvý študijný program ošetrovateľstvo a druhý verejné zdravotníctvo, najskôr sa posúdi splnenie podmienok pre ošetrovateľstvo a ak nie je v zozname prijatých pre tento študijný program, zisťuje sa splnenie podmienok pre študijný program verejné zdravotníctvo.

 

Musím po elektronickom vyplnení a odoslaní prihlášky zaslať jej vytlačenú kópiu?

Nie, postačuje elektronické vyplnenie prihlášky cez systém AIS a priloženie skenu potvrdenia o úhrade poplatku za prijímacie konanie ako aj skenu potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.

 

Čo musím zasielať na študijné oddelenie po elektronickom prihlásení sa na štúdium?

Uchádzači o bakalárske študijné programy zasielajú najneskôr do 29. februára 2024 na študijné oddelenie overené fotokópie troch posledných koncoročných vysvedčení zo strednej školy.

Uchádzači o všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, ktorí nespĺňajú kritériá pre priznanie bonifikácie, neposielajú na študijné oddelenie v rámci prijímacieho konania nič (postačuje nahratie príloh k elektronickej prihláške v systéme AIS – sken potvrdenia o úhrade poplatku za prijímacie konanie a sken potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti). V prípade, že uchádzači žiadajú o priznanie bonifikácie za prospech, za umiestnenie na olympiádach a SOČ, resp. za jazykové zručnosti, zasielajú na študijné oddelenie najneskôr do 29. februára 2024 požadované úradne (matrika/notár) overené doklady (vysvedčenia, certifikáty, diplomy a pod.).

 

Ako mám postupovať v prípade, že sa prihlasujem na štúdium všeobecného lekárstva alebo zubného lekárstva a zároveň na štúdium jedného alebo viacerých bakalárskych študijných programov?

Je potrebné elektronicky vyplniť a odoslať osobitne prihlášku na nelekárske bakalárske študijné programy (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, verejné zdravotníctvo) aj s naskenovaným dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie vo výške 40,-- Eur a potvrdením o zdravotnej spôsobilosti a osobitne druhú prihlášku pre „lekárske“ študijné programy zubné lekárstvo a všeobecné lekárstvo s naskenovaným dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie vo výške 70,-- alebo 100,-- Eur a potvrdením o zdravotnej spôsobilosti. Zároveň je potrebné k prihláške pre bakalárske študijné programy zaslať na študijné oddelenie úradne overené kópie posledných troch koncoročných vysvedčení, nakoľko kritériom pre prijatie na bakalárske študijné programy je umiestnenie v poradí uchádzačov podľa prospechu.

 

Pokiaľ sa prihlasujem na štúdium bakalárskeho študijného programu (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, verejné zdravotníctvo) a zároveň všeobecného lekárstva a/alebo zubného lekárstva, kde chcem žiadať o bonifikáciu za prospech, musím posielať dve sady overených kópií vysvedčení?

V takomto prípade stačí poslať spolu so žiadosťou o bonifikáciu za prospech jednu sadu úradne overených fotokópií vysvedčení a jednu sadu obyčajných fotokópií a k nim dopísať, že sú určené k prihláške na bakalársky študijný program.

 

Čo to znamená úradne overená kópia (vysvedčenie, diplom, certifikát)?

Úradne overená kópia dokladu nahrádza originál dokladu. Je preto potrebné overiť jej zhodu s originálom u notára alebo na obecnom/mestskom úrade/matrike. Overenie strednou školou sa nepovažuje za úradne overený doklad!

 

Kedy musím zaslať na študijné maturitné vysvedčenie alebo jeho kópiu?

Úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia budú zasielať spolu s návratkou len podmienečne prijatí uchádzači po doručení rozhodnutia o podmienečnom prijatí (predbežne v júni 2024).

 

Aké kritériá sa zohľadňujú v rámci prijímacieho konania na študijný program všeobecné lekárstvo?

V rámci prijímacieho konania sa pri určovaní poradia uchádzačov zohľadňuje výsledok z testu všeobecných študijných predpokladov, testu prírodných vied (chémia, biológia), prípadne bonifikačné body za prospech na strednej škole, umiestnenie na vybraných predmetových olympiádach a stredoškolskej odbornej činnosti, ako aj vybrané jazykové certifikáty v súlade s Čl. 8 a Čl. 9 Vnútorného predpisu JLF UK č. 35/2023.

 

Aké kritériá sa zohľadňujú v rámci prijímacieho konania na študijný program zubné lekárstvo?

V rámci prijímacieho konania sa pri určovaní poradia uchádzačov zohľadňuje výsledok z testu všeobecných študijných predpokladov, testu prírodných vied (chémia, biológia), skúšky manuálnej zručnosti, prípadne bonifikačné body za prospech na strednej škole, umiestnenie na vybraných predmetových olympiádach a stredoškolskej odbornej činnosti, ako aj vybrané jazykové certifikáty v súlade s Čl. 8 a Čl. 9 Vnútorného predpisu JLF UK č. 35/2023.

 

Aké kritériá sa zohľadňujú v rámci prijímacieho konania na bakalárske študijné programy?

Zohľadňuje sa len priemer na posledných troch koncoročných vysvedčeniach počas stredoškolského štúdia.

 

Kto zabezpečuje test študijných predpokladov a test z prírodných vied?

Testovanie zabezpečuje v rámci národných porovnávacích skúšok spoločnosť SCIO (www.scio.sk). Každý prihlásený uchádzač získa od spoločnosti SCIO jeden kupón na absolvovanie testu študijných predpokladov a testu z prírodných vied bezplatne v rámci poplatku za prijímacie konanie.

 

Kedy, kde a akým spôsobom sa realizuje prijímacia skúška?

Test študijných predpokladov a test z prírodných vied organizuje a zabezpečuje spoločnosť SCIO. Pre účely prijímacieho konania na JLF UK sa uznáva absolvovanie testu v jednom z troch rôznych termínov podľa výberu uchádzača - 23. marca 2024, 01. mája 2024, 25. mája 2024. Test je možné absolvovať prezenčne v písomnej forme v rôznych mestách v SR (Martin, Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Michalovce, Nitra, Poprad, Prešov, Žilina) a ČR (viac na stránke https://www.scio.sk/nps/terminy-a-miesta.asp) alebo online. Termín, miesto a spôsob skúšky si zvolí uchádzač individuálne počas prihlasovania sa na skúšku.

 

Ako získam kupón na bezplatné absolvovanie národnej porovnávacej skúšky/testu SCIO?

Každý prihlásený uchádzač získa kupón na 100% zľavu z poplatku za absolvovanie jedného testu z prírodných vied (predmety biológia a chémia) a jedného testu všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v jednom z uznaných termínov u poskytovateľa testovania (spoločnosť SCIO). Spôsob uplatnenia si poukážky bude zaslaný uchádzačom najneskôr do 15. marca 2024 a bude tiež zverejnený na internetovej stránke fakulty v časti venovanej prijímaciemu konaniu ako aj na stránke spoločnosti SCIO. Poukážku nie je možné uplatniť spätne na skôr absolvované testovanie. V prípade, že sa uchádzač rozhodne z akéhokoľvek dôvodu skúšku opakovať, ďalšie pokusy si hradí individuálne.

Uchádzač sa na NPS musí včas prihlásiť elektronicky na stránke https://www.scio.sk/nezavisle-a-spravodlive-prijmacky, a to podľa zverejnených uzávierok pre jednotlivé uznané termíny testovania. Približne 10 dní pred samotným termínom skúšky spoločnosť realizujúca NPS zverejní pozvánku na skúšku v osobnom profile každého uchádzača na stránke https://www.scio.sk/ (profil je uchádzačom vytvorený automaticky pri prihláške na skúšku). O zverejnení prihlášky bude uchádzač informovaný prostredníctvom e-mailovej správy uvedenej pri prihláške na skúšku. Mesto aj termín skúšky si uchádzač zvolí individuálne v rámci prihlášky na NPS.

 

Musím po absolvovaní testu SCIO zaslať svoj dosiahnutý výsledok fakulte?

Nie, výsledok testu (resp. najlepší dosiahnutý výsledok v prípade, že uchádzač absolvuje viac ako jedno testovanie) zasiela fakulte priamo spoločnosť SCIO po poslednom uznávanom termíne testovania.

 

Je možnosť absolvovať test (národnú porovnávaciu skúšku SCIO) aj online?

Áno, v rámci prijímacieho konania sa uznáva rovnocenne výsledok dosiahnutý prezenčne alebo online. V prípade online skúšky ju budete vykonávať doma na svojom počítači. Priebeh skúšky sa zaznamenáva kamerou a mikrofónom. V priebehu online skúšky platia prísne pravidlá. Viac o online skúške a pravidlách nájdete tu - https://www.scio.sk/pravidla-online-skusky 

 

Je možné absolvovať testovanie spoločnosťou SCIO aj opakovane?

Áno, JLF UK uzná najlepší dosiahnutý výsledok z troch termínov testovania 23. marca 2024, 01. mája 2024, 25. mája 2024. Bezplatný kupón získa každý uchádzač len na jeden z uvedených termínov.

 

Aká je percentuálna váha dosiahnutých výsledkov v testovaní a skúške manuálnej zručnosti v rámci prijímacieho konania?

Uchádzač môže získať maximálne 20 bodov za test študijných predpokladov, maximálne 80 bodov za test z prírodných vied (40 bodov za biológiu, 40 bodov za chémiu). V prípade uchádzačov o študijný program zubné lekárstvo, môže k vyššie uvedeným bodom za testovane uchádzač získať ďalších maximálne 50 bodov  za skúšku manuálnej zručnosti. Ak uchádzač spĺňa kritériá na získanie bonifikácie, môže byť jeho celkový počet bodov zvýšený o maximálne 3 body za prospech, maximálne 5 bodov za umiestnenie na olympiáde/SOČ a maximálne 3 body za jazykový certifikát.

 

Čo musím urobiť, ak spĺňam kritériá na bonifikáciu za prospech?

Je potrebné vyplniť žiadosť o priznanie bonifikácie, priložiť úradne overené kópie vysvedčení a spolu to zaslať na adresu Študijného oddelenia (Študijné oddelenie JLF UK, Malá Hora 4A, 03601 Martin), a to najneskôr do 29. 02. 2024.

 

Čo musím urobiť, ak spĺňam kritériá na bonifikáciu za umiestenie na predmetovej olympiáde/SOČ?

Je potrebné vyplniť žiadosť o priznanie bonifikácie, priložiť úradne overené kópie diplomu/certifikátu a spolu to zaslať na adresu Študijného oddelenia (Študijné oddelenie JLF UK, Malá Hora 4A, 03601 Martin), a to najneskôr do 29. 02. 2024. V prípade, že uchádzač získal diplom/certifikát po tomto termíne, môže ho zaslať spolu so žiadosťou dodatočne, najneskôr však do 15. 05. 2024. Bonifikácia sa priznáva len za umiestnenie v predmetových olympiádach a SOČ v oblastiach uvedených v podmienkach prijatia a v žiadosti.

 

Čo musím urobiť, ak spĺňam kritériá na bonifikáciu za jazykové certifikáty?

Je potrebné vyplniť žiadosť o priznanie bonifikácie, priložiť úradne overené kópie certifikátu a spolu to zaslať na adresu Študijného oddelenia (Študijné oddelenie JLF UK, Malá Hora 4A, 03601 Martin), a to najneskôr do 29. 02. 2024. V prípade, že uchádzač získal diplom/certifikát po tomto termíne, môže ho zaslať spolu so žiadosťou dodatočne, najneskôr však do 15. 05. 2024. Bonifikácia sa priznáva len za certifikáty a dosiahnutú úroveň uvedenú v podmienkach prijatia a v žiadosti.

 

Ako treba postupovať v prípade žiadosti o bonifikáciu za olympiádu alebo za získanie jazykového certifikátu, ak sa olympiáda alebo skúška koná až po 29. 02. 2024?

V prípade umiestnenia na olympiáde/SOČ, resp. získania jazykového certifikátu po 29. 02. 2024 zašle uchádzač žiadosť spolu s príslušným overeným dokladom bezodkladne na adresu Študijného oddelenia - najneskôr však do 15.5.2024.

 

Ako bude uchádzač vedieť, že žiadosť o priznanie bodovej bonifikácie sme s overenými dokladmi dostali alebo nie?

Odporúčame zaslať žiadosť o bonifikáciu spolu s úradne overenými dokladmi doporučenou poštou. Pri zverejnení výsledkov bude uvedená samostatne aj priznaná bonifikácia.

 

Dostanú uchádzači k dispozícii sylaby/okruhy otázok k prijímacím skúškam?

JLF UK neorganizuje prijímaciu skúšku ani nepripravuje otázky do testu, preto ani nevydáva sylaby - uznáva sa test všeobecných študijných predpokladov a test z prírodných vied organizovaný spoločnosťou SCIO ako národné porovnávacie skúšky z celého rozsahu učiva biológie a chémie na stredných školách. Viac informácií ako aj vlaňajšie testy ako ukážka je možné nájsť na stránke https://www.scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp

 

Aká je odporúčaná literatúra na prípravu na test z prírodných vied?

Skúška je prierezová a jej cieľom je čo najlepšie testovať znalosti uchádzačov z nižšie uvedených tém. Pre prípravu je preto možné využiť akékoľvek opakovanie stredoškolského učiva. Na stránke spoločnosti SCIO sú uvedené odporúčané zdroje pre zopakovanie si učiva stredoškolskej biológie a chémie (https://www.scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp).

Biológia:

Zmaturuj z biológie, Kolektív autorov, Vydavateľstvo: Didaktis, 2007; Edícia: Zmaturuj! 

Biológia, Kolektív autorov, Vydavateľstvo: Enigma, 2010, Edícia Maturita

Príprava na maturitu z biológie, Katarína Ušáková, Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003

Chémia:

Zmaturuj z chémie, Marika Benešová, Hana Satrapová, Vydavateľstvo: Didaktis, 2004

Chémia, Ivan Hnát, Vydavateľstvo: Enigma, 2000

Chémia v kocke I., II.; Bohumír Kotlík, Květoslava Růžičková; Vydavateľstvo: Art Area, 2002; Edícia: V kocke

 

Aký je charakter testových otázok v teste prírodných vied od spoločnosti SCIO?

Časť národnej porovnávacej skúšky (testu) z biológie preveruje znalosti z biológie v rozsahu gymnaziálnych osnov. Test obsahuje úlohy z oblasti všeobecnej biológie, biológie človeka, botaniky, zoológie, genetiky a ekológie. Test je zostavený zo 40 úloh, v ktorých sa vyberá správne riešenie zo štyroch ponúknutých možností, z ktorých práve jedna je správna. Ukážky testov sú na stránke https://www.scio.sk/biologia.

Časť národnej porovnávacej skúšky (testu) z chémie preveruje znalosti z chémie v rozsahu gymnaziálnych osnov. Test obsahuje úlohy z oblasti anorganickej a organickej chémie a biochémie (anorganická chémia: názvoslovie anorganických zlúčenín, štruktúra atómu, všeobecná časť, chémia prvkov a zlúčenín, výpočty; organická chémia: názvoslovie a štruktúra organických zlúčenín, všeobecná časť, izoméria, biochémia, reakcie). Test je zostavený z 30 úloh, v ktorých sa vyberá správne riešenie zo štyroch ponúknutých možností, z ktorých práve jedna je správna. Ukážky testov sú na stránke https://www.scio.sk/chemia

 

Je možné pri teste používať na výpočet kalkulačku?

Používanie kalkulačky je definované spoločnosťou SCIO a môže sa líšiť pri prezenčnom a online písaní testu. Pri prezenčnej skúške môžete použiť kalkulačku, je potrebné si priniesť svoju vlastnú. Nie je možné použiť miesto kalkulačky mobilný telefón, tablet, notebook alebo podobné zariadenie. Pri online skúške sa môže používať len zabudovaná kalkulačka do testovacieho prostredia.

 

Sú aj náhradné termíny prijímacej skúšky?

Nakoľko je skúšku možné absolvovať v troch rôznych termínoch určených spoločnosťou SCIO (23. marca 2024, 01. mája 2024, 25. mája 2024), nie je k dispozícii žiadny ďalší náhradný termín testovania. JLF UK neuznáva výsledok zo skúšky absolvovanej v inom termíne.

 

Test navyše/platený môže uchádzač absolvovať aj v inom termíne, ktorý bude Scio poskytovať? Aký výsledok posiela spoločnosť SCIO fakulte?

Uznaný test pre prijímacie konanie na JLF UK je jeden z troch zverejnených termínov, podľa preferencie uchádzača (23. marca 2024, 01. mája 2024, 25. mája 2024). Pokiaľ si uchádzač zaplatí aj ďalší test v rámci uvedených troch termínov, spoločnosť SCIO zašle fakulte najlepší dosiahnutý výsledok z týchto troch termínov.

 

O náhradný termín je možné požiadať spoločnosť Scio len raz alebo aj viac krát?

Náhradný termín nad rámec troch uznávaných termínov sa neposkytuje, nakoľko uchádzač si môže vybrať jeden z troch uvedených termínov (23. marca 2024, 01. mája 2024, 25. mája 2024).  Kupón na bezplatné absolvovanie získa od JLF UK len na jeden termín. V prípade záujmu absolvovať test opakovane v rámci tých troch termínov si uhradí ďalší test individuálne podľa podmienok spoločnosti SCIO.

 

Ako, kedy a kde bude prebiehať skúška manuálnej zručnosti?

Skúška manuálnej zručnosti pre študijný program zubné lekárstvo sa koná v termínoch 22.–26. apríla 2024 prezenčne v priestoroch JLF UK. Pozvánku s uvedením presného dňa a miesta konania skúšky manuálnej zručnosti ako aj podrobnosti o jej organizácii dostanú všetci uchádzači o štúdium zubného lekárstvo najneskôr 28 dní pred termínom skúšky. Skúška manuálnej zručnosti spočíva v praktickom vyrezaní kópie zadaného modelu (predlohy) zo sadrového bločku pomocou dodaných modelovacích nástrojov (modelovacích nožíkov, lekronov) za stanovený čas 180 minút, s následným počítačovým porovnaním zhody vytvoreného diela s originálnou predlohou použitím 3D skenera a špecifického softvéru. Pre určenie počtu získaných bodov je rozhodujúce percento zhody vytvoreného diela s predlohou. Body sa prideľujú podľa nasledovného vzorca: počet bodov = dosiahnuté percento zhody delené číslom 2 (dva), pričom takto vypočítaný počet bodov sa zaokrúhľuje matematicky na jedno desatinné číslo. Maximálny počet bodov, ktorý môže uchádzač získať zo skúšky manuálnej zručnosti, je 50.

 

Organizuje fakulta prípravný kurz? 

Otázky v rámci národnej porovnávacej skúšky (test študijných predpokladov, test z prírodných vied – chémia a biológia) organizovanej spoločnosťou SCIO nepripravuje fakulta, ale priamo spoločnosť SCIO. JLF UK preto neorganizuje v tomto roku prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium všeobecného lekárstva v slovenskom jazyku a zubného lekárstva. Na stránke spoločnosti SCIO sú uvedené odporúčané zdroje pre zopakovanie si učiva stredoškolskej biológie a chémie (https://www.scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp). Platenú prípravu organizuje aj spoločnosť SCIO https://www.scio.sk/priprava-na-nps.