Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

DIZERTAČNÁ SKÚŠKA (písomná časť)

Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov, absolvovanie kurzu "Metodológie vedeckej práce", kurzu "Základných štatistických analýz" a vykonanie skúšky zo svetového/cudzieho jazyka:


Dizertačná skúška je štátnicový predmet, odklad termínu odovzdania prihlášky a písomnej časti k dizertačnej skúšky NIE JE MOŽNÝ!!!


ŠTUDIJNÝ ODBOR SA UVÁDZA BEZ KÓDOV - ČÍSEL!!!


Od 27. mája 2022 v zmysle čl. 10 ods. 2 Vnútorného predpisu UK č. 23/2021 nadobudlo účinnosť rozhodnutie Akreditačnej rady UK v procese zosúlaďovania ŠP so štandardami pre ŠP a VS na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Na JLF UK je akreditovaných 17 študijných programov 3. stupňa, pričom práva na realizáciu boli v 17 programoch opätovne priznané v rámci zosúlaďovania ŠP so štandardami podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe vyjadrení Akreditačnej rady UK č. 2/2022 zo dňa 27. mája 2022.

Akreditované študijné programy - tu


Doktorand v 4 - ročnom dennom štúdiu sa prihlasuje najneskôr do:

 • 24 mesiacov od začiatku štúdia

Doktorand v 5 - ročnom externom štúdiu najneskôr do:

 • 30 mesiacov od začiatku štúdia  

Informácie k dizertačnej skúške:

 • Počas  trvania  mimoriadnej  situácie,  núdzového  stavu  alebo  výnimočného  stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID –19 sa písomná časť k dizertačnej skúške  odovzdáva v elektronickej  forme. Elektronickú  verziu písomnej časti k dizertačnej skúške (súbor  vo  formáte  PDF  s možnosťou prevodu na čistý text) odovzdáva autor prostredníctvom emailu.

 • Písomná časť k dizertačnej skúške sa vypracúva v tlačenej podobe vytlačenej jednostranne, zviazaná v hrebeňovej väzbe alebo zviazaná nasúvacou lištou.
 • Rozsah normostrán 50 - 70 od úvodu (bez použitej literatúry a prvých formálnych strán) - Čl. 7 ods. 3 - Smernica rektora UK č. 32/2023
 • Prezentácia sa vypracúva v programe Power Point.
 • Časový interval prednášky je cca 7 min.
 • Vybavuje: PhDr. Miroslava Mužilová (Miroslava.Muzilovauniba.sk - 043/2633199)

 

 


 • Vnútorný predpis č. 21/2023 - Študijný poriadok Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave

  Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 13/2020

  Predpis nadobúda účinnosť do 1. septembra 2023

 • Smernica rektora UK č. 32/2023 - o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK

          Tento dokument nahádza zrušený predpis VP č. 12/2013

          Predpis je platný a účinný od 3.10.2023

          Prílohy: príloha