Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

DIZERTAČNÁ SKÚŠKA (písomná časť)

Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov, absolvovanie kurzu "Metodológie vedeckej práce" a vykonanie skúšky zo svetového/cudzieho jazyka:


Dizertačná skúška je štátnicový predmet, odklad termínu odovzdania prihlášky a písomnej časti k dizertačnej skúšky NIE JE MOŽNÝ!!!


ŠTUDIJNÝ ODBOR SA UVÁDZA BEZ KÓDOV - ČÍSEL!!!


od 1.9.2019 nadobudla účinnosť Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z.z. o sústave študijných odborov SR - tu


VP č. 5/2020 Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 12/2013 Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Predpis je platný a účinný od 18. mája 2020.


Doktorand v 4 - ročnom dennom štúdiu sa prihlasuje najneskôr do:

  • 24 mesiacov od začiatku štúdia (akreditované študijné programy od 1.1.2013)

Doktorand v 5 - ročnom externom štúdiu najneskôr do:

  • 30 mesiacov od začiatku štúdia (akreditované študijné programy od 1.1.2013) 

 

Informácie k dizertačnej skúške:

  • Počas  trvania  mimoriadnej  situácie,  núdzového  stavu  alebo  výnimočného  stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID –19 sa písomná časť k dizertačnej skúške  odovzdáva v elektronickej  forme. Elektronickú  verziu písomnej časti k dizertačnej skúške (súbor  vo  formáte  PDF  s možnosťou prevodu na čistý text) odovzdáva autor prostredníctvom emailu.

  • Písomná časť k dizertačnej skúške sa vypracúva v tlačenej podobe vytlačenej jednostranne, zviazaná v hrebeňovej väzbe alebo zviazaná nasúvacou lištou.
  • Prezentácia sa vypracúva v programe Power Point.
  • Časový interval prednášky je cca 7 min.
  • Vybavuje: PhDr. Miroslava Mužilová (Miroslava.Muzilovauniba.sk - 043/2633199)

 

 


  • Smernica rektora UK č. 7/2018 - Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a č. 2 

Predpis bol vydaný dňa 09.04.2018