Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

DIZERTAČNÁ SKÚŠKA (písomná časť)

Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov, absolvovanie kurzu "Metodológie vedeckej práce" a vykonanie skúšky zo svetového/cudzieho jazyka:


Dizertačná skúška je štátnicový predmet, odklad termínu odovzdania prihlášky a písomnej časti k dizertačnej skúšky NIE JE MOŽNÝ!!!


<output>ŠTUDIJNÝ ODBOR SA UVÁDZA BEZ KÓDOV - ČÍSEL!!!</output>

ŠTUDIJNÝ ODBOR SA UVÁDZA BEZ KÓDOV - ČÍSEL!!!


Doktorand v 4 - ročnom dennom štúdiu sa prihlasuje najneskôr do:

  • 18 mesiacov od začiatku doktorandského štúdia (akreditované študijné programy do 31.12.2012)
  • 24 mesiacov od začiatku štúdia (akreditované študijné programy od 1.1.2013)

Doktorand v 5 - ročnom externom štúdiu najneskôr do:

  • 3 rokov od začiatku doktorandského štúdia (akreditované študijné programy do 31.12.2012)
  • 30 mesiacov od začiatku štúdia (akreditované študijné programy od 1.1.2013) 

Informácie k dizertačnej skúške:

  • Písomná časť k dizertačnej skúške sa vypracúva v tlačenej podobe vytlačenej jednostranne, zviazaná v hrebeňovej väzbe alebo zviazaná nasúvacou lištou.
  • Prezentácia sa vypracúva v programe Power Point.
  • Časový interval prednášky je cca 7 min.

 

Vnútorný predpis č. 29/2014 - Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, platný od 14. mája 2014

(Čl. 38 - Dizertačná skúška)