Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zaradenie a priebeh štúdia

   

Zaradenie do vzdelávania (špecializačných študijných programov, certifikačnej prípravy, programov sústavného vzdelávania)

 

1. ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

 

 • zdravotníckeho pracovníka zaraďuje do špecializačného štúdia vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získala osvedčenie o akreditácii,
 • žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie, držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo držiteľom povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,podáva lekár samosprávneho kraja, sestra samosprávneho kraja alebo farmaceut samosprávneho kraja podľa príslušného špecializačného odboru na základe jeho žiadosti,
 • žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch určených na riadenie a organizáciu zdravotníctva si môže podať zdravotnícky pracovník aj sám,
 • JLF UK v Martine zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti; uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia
 • do rezidentského štúdia zaradí JLF UK zdravotníckeho pracovníka k 1. februáru alebo 1. októbru; uvedený dátum je začiatkom rezidentského štúdia.
 • zmena špecializačného odboru počas špecializačného štúdia, ktoré sa začalo v období od 10. 02. 2018 - 31. 03. 2022, sa môže uskutočniť len jedenkrát! Zmena špecializačného odboru počas špecializačného štúdia, ktoré sa začalo po 01. 04. 2022, sa môže uskutočniť najviac dvakrát!
 • informácie univerzity o ochrane osobných údajov

Upozornenie!!!

Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje. Zdravotná starostlivosť poskytovaná ako súčasť špecializačného štúdia zahŕňa pracovné činnosti príslušného pracoviska potrebné na získanie praktických zručností podľa akreditovaného špecializačného študijného programu. (§ 72 odst. 2 Nariadenia SR č. 296/2010 Z. z.)

Praktická časť špecializačného štúdia zahŕňa aj účasť zdravotníckeho pracovníka na pohotovostných službách a na špecializovaných pracovných činnostiach podľa akreditovaného špecializačného študijného programu vrátane jeho účasti na plnení povinnosti poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti. (§ 69a odst. 2 Nariadenia SR č. 296/2010 Z. z.)

 

2. CERTIFIKAČNÁ PRÍPRAVA

 • zdravotníckeho pracovníka zaraďuje do certifikačnej prípravy vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získala osvedčenie o akreditácii,
 • žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravyzdravotníckeho pracovníka, ktorý je v pracovnom pomere,  podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka po uplynutí skúšobnej doby na základe jeho žiadosti,
 • žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie, držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo držiteľom povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, podáva lekár samosprávneho kraja, sestra samosprávneho kraja alebo farmaceut samosprávneho kraja podľa príslušného špecializačného odboru na základe jeho žiadosti,

 

3. PROGRAMY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA

 


Postup pri prihlasovaní sa na vzdelávacie aktivity

Informácie o plánovaných vzdelávacích aktivitách sú zverejnené v Kalendári vzdelávacích aktivít.

1. Školiace kurzy

 • na základe záväznej prihlášky je odosielaná pozvánka s programom kurzu,
 • na kurz je potrebné priniesť si index odbornosti a záznamník zdravotných výkonov,
 • účasť na kurze sa zaznamenáva do príslušnej časti záznamníka zdravotných výkonov.

2. Školiace pobyty

 • pred odoslaním záväznej prihlášky je potrebné si na oddelení pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov overiť, či miesto na pobyt už nie je obsadené,
 • za školiace pobyty na pracoviskách JLF UK sa neplatí poplatok,
 • na školiaci pobyt je potrebné si priniesť doklady o vzdelávaní (index a záznamník),
 • pobyt na školiacom pracovisku potvrdí zodpovedný vedúci pracovník do indexu odbornosti,
 • pred začiatkom pobytu alebo v deň nástupu na pobyt je potrebné uzavrieť osobitnú zmluvu na riaditeľstve UNM (právne oddelenie).

3. Záverečné skúšky (špecializačná alebo certifikačná)