Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zaradenie a priebeh štúdia

Zaradenie do programu ďalšieho vzdelávania

1. ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

 • zdravotníckeho pracovníka zaraďuje do špecializačného štúdia vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získala osvedčenie o akreditácii,
 • JLF UK v Martine zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti; začiatkom špecializačného štúdia je deň doručenia žiadosti.
 • žiadosť zdravotníckeho pracovníka o zaradenie do rezidentského štúdia podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka. Do rezidentského štúdia zaradí JLF UK zdravotníckeho pracovníka k 1. februáru alebo 1. októbru; uvedený dátum je začiatkom rezidentského štúdia.
 • zmena špecializačného odboru počas špecializačného štúdia, ktoré sa začalo v období od 10. 02. 2018 - 31. 03. 2022, sa môže uskutočniť len jedenkrát! Zmena špecializačného odboru počas špecializačného štúdia, ktoré sa začalo po 01. 04. 2022, sa môže uskutočniť najviac dvakrát!

Upozornenie!!!

Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje. Zdravotná starostlivosť poskytovaná ako súčasť špecializačného štúdia zahŕňa pracovné činnosti príslušného pracoviska potrebné na získanie praktických zručností podľa akreditovaného špecializačného študijného programu. (§ 72 odst. 2 Nariadenia SR č. 296/2010 Z. z.)

Praktická časť špecializačného štúdia zahŕňa aj účasť zdravotníckeho pracovníka na pohotovostných službách a na špecializovaných pracovných činnostiach podľa akreditovaného špecializačného študijného programu vrátane jeho účasti na plnení povinnosti poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti. (§ 69a odst. 2 Nariadenia SR č. 296/2010 Z. z.)

 

2. CERTIFIKAČNÁ PRÍPRAVA

 • zdravotníckeho pracovníka zaraďuje do certifikačnej prípravy vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získala osvedčenie o akreditácii,
 • JLF UK v Martine zaradí zdravotníckeho pracovníka do certifikačnej prípravy do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti; začiatkom certifikačnej prípravy je deň doručenia žiadosti

 

3. PROGRAMY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA

 • zdravotnícky pracovník sa hlási do programu sústavného vzdelávania prostredníctvom prihlášky a to na termín, ktorý vypíše vzdelávacia ustanovizeň.
 • termíny programov sú zverejnené v kalendári vzdelávacích aktivít

 

informácie univerzity o ochrane osobných údajov

 


Postup pri prihlasovaní sa na vzdelávacie aktivity

Informácie o plánovaných vzdelávacích aktivitách sú zverejnené v Kalendári vzdelávacích aktivít.

1. Školiace kurzy

 • na základe záväznej prihlášky je odosielaná pozvánka s programom kurzu,
 • na kurz je potrebné priniesť si index odbornosti a záznamník zdravotných výkonov,
 • účasť na kurze sa zaznamenáva do príslušnej časti záznamníka zdravotných výkonov.

2. Školiace pobyty

 • pred odoslaním záväznej prihlášky je potrebné si na oddelení pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov overiť, či miesto na pobyt už nie je obsadené,
 • za školiace pobyty na pracoviskách JLF UK sa neplatí poplatok,
 • na školiaci pobyt je potrebné si priniesť doklady o vzdelávaní (index a záznamník),
 • pobyt na školiacom pracovisku potvrdí zodpovedný vedúci pracovník do indexu odbornosti,
 • pred začiatkom pobytu alebo v deň nástupu na pobyt je potrebné uzavrieť osobitnú zmluvu na riaditeľstve UNM (právne oddelenie).

3. Záverečné skúšky (špecializačná alebo certifikačná)