Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušenie štúdia

V súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010 v platnom znení sa do špecializačného štúdia/certifikačnej prípravy nezapočítava obdobie prerušenia z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky alebo iných dôvodov hodných osobitného zreteľa a obdobie výkonu špecializovaných pracovných činností nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času. Vzdelávacia ustanovizeň preto preruší špecializačné štúdium/certifikačnú prípravu zdravotníckeho pracovníka.

Prerušenie špecializačného štúdia z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa je možné sumárne najviac v dĺžke 4 roky; prerušenie certifikačnej prípravy z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa je možné sumárne najviac v dĺžke 2 roky.


Zdravotnícky pracovník je preto povinný oznámiť vzdelávacej ustanovizni prerušenie výkonu zdravotníckeho povolania:

Zdravotnícky pracovník je povinný oznámiť vzdelávacej ustanovizni opätovné začatie výkonu zdravotníckeho povolania:

 

Na prerušenie výkonu zdravotníckeho povolania v období dlhšom ako štyri roky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov sa vzťahuje § 34 zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a doplnení niektorých zákonov v platnom znení - obnova vedomostí a zručností.