Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušenie štúdia

 

V súlade s § 71 ods. 2 Nariadenia vlády SR č.296/2010 v platnom znení sa do špecializačného štúdia nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, pracovného voľna bez náhrady mzdy a výkonu špecializovaných pracovných činností nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času.


Zdravotnícky pracovník je povinný oznámiť vzdelávacej ustanovizni prerušenie výkonu zdravotníckeho povolania:

 

Zdravotnícky pracovník je povinný oznámiť vzdelávacej ustanovizni opätovné začatie výkonu zdravotníckeho povolania: