Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Započítanie odbornej praxe

O započítanie odbornej praxe a zdravotných výkonov môže požiadať zdravotnícky pracovník, ktorý bol do špecializačného štúdia zaradený v súlade s legislatívou platnou od 1. apríla 2022.

1. Započítanie zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovaných v Slovenskej republike pred zaradením do špecializačného štúdia

Zdravotnícky pracovník, ktorý je zaradený do špecializačného štúdia, môže požiadať vzdelávaciu ustanovizeň o započítanie zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovaných v Slovenskej republike pred zaradením do špecializačného štúdia pod vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou žiadosti o započítanie absolvovaných zdravotných výkonov je doklad potvrdzujúci ich absolvovanie, potvrdený pečiatkou a podpisom vedúceho pracovníka príslušného pracoviska zdravotníckeho zariadenia.

2. Započítanie zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovaných v cudzine

Zdravotnícky pracovník, ktorý je zaradený do špecializačného štúdia, môže požiadať vzdelávaciu ustanovizeň o započítanie zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovaných v cudzine. Súčasťou žiadosti o započítanie absolvovaných zdravotných výkonov a odbornej praxe je doklad potvrdzujúci ich absolvovanie vystavený kompetentným orgánom príslušného štátu, v ktorom sa zdravotné výkony absolvovali; doklad sa predloží spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

Vzdelávacia ustanovizeň do špecializačného štúdia započíta zdravotníckemu pracovníkovi zdravotné výkony a odbornú prax po posúdení odborným garantom a následnom schválení dekanom JLF UK, ak obsahom a rozsahom zodpovedajú akreditovanému špecializačnému študijnému programu v špecializačnom odbore, v ktorom je zdravotnícky pracovník zaradený.

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 31. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.