Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyradenie zo špecializačného štúdia

V súlade s platnou legislatívou JLF UK zo špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka vyradí, ak si neplní povinnosti vyplývajúce zo študijného plánu akreditovaného špecializačného študijného programu alebo študijného poriadku ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ak dôjde k porušeniu zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia, ktorú zaradený zdravotnícky pracovník uzavrel s JLF UK alebo ak o vyradenie požiada zdravotnícky pracovník - v prípade, že už nemá záujem ukončiť špecializačné štúdium na území SR.