Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zmena špecializačného odboru

Zaradenie do špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore môže príslušná vzdelávacia ustanovizeň zmeniť na iný špecializačný odbor na základe žiadosti zdravotníckeho pracovníka, ktorý k žiadosti  (príslušný formulár dostupný na web stránke v časti Tlačivá) pripojí písomný súhlas toho, kto podal pôvodne žiadosť o zaradenie do  špecializačného štúdia, ak si žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia nepodal sám. Ak zdravotnícky pracovník počas špecializačného štúdia zmenil zamestnávateľa, k žiadosti pripojí písomný súhlas nového zamestnávateľa, ak si žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia nepodal sám.

Zmena špecializačného odboru počas špecializačného štúdia, ktoré sa začalo v období od 10. 02. 2018 - 31. 03. 2022, sa môže uskutočniť len jedenkrát! Zmena špecializačného odboru počas špecializačného štúdia, ktoré sa začalo po 01. 04. 2022, sa môže uskutočniť najviac dvakrát!

Vzdelávacia ustanovizeň pri zmene zaradenia zhodnotí obsah a rozsah špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore, do ktorého bol zdravotnícky pracovník zaradený, a určí obsah a rozsah špecializovaných vedomostí a zručností, ktoré predstavujú rozdiel medzi obsahom a rozsahom špecializačného štúdia v špecilaizačných študijných programoch príslušných špecializačných odboroch, medzi ktorými sa zmena špecializačného odboru uskutočnila a ktoré má zdravotnícky pracovník ešte nadobudnúť.

<output></output>