Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia

Vzdelávacia ustanovizeň v súlade s platnou legislatívou (Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. v platnom znení) môže po posúdení odborným garantom a následnom schválení dekanom JLF UK započítať časť ukončeného štúdia do nového špecializačného študijného programu

Do špecializačného štúdia vzdelávacia ustanovizeň započíta časť špecializačného štúdia, ktoré lekár absolvoval v inom špecializačnom odbore, ak časť absolvovaného špecializačného štúdia zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore.