Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov

Nariadenia vlády SR

Zákon vysokých školách účinný od 1.1.2023

Zákon NR SR č. 137/2022 Z.z. z 22.4.2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný od 25.4.2022

Zákon č. 455/2012 Z.z. z 13.12.2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov z znení neskorších predpisov

Zákon č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. z 22.7.2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor účinná od 1.9.2019

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z.z. z 22.7.2019 o sústave študijných odborov účinná od 1.9.2019; príloha

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 457/2012 z 21.12.2012, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z.z. z 8.12.2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor platná do 1.9.2019

Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z.z. z 8.12.2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor platná do 1.9.2019

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 233/2011 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z.z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

Vnútorné predpisy UK

Vnútorný predpis č. 24/2021 Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave účinný od 1.9.2022

Vnútorný predpis č. 3/2014 Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave zrušený

Vnútorný predpis č. 25/2021 Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na Univerzite Komenského v Bratislave účinný od 1.9.2022

Vnútorný predpis č. 7/2014 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave

<output>schválený VR UK Úplné znenie VP č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK v znení dodatku č. 1.</output>

<output>schválený VR UK Úplné znenie VP č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK v znení dodatku č. 1.</output>

Vnútorný predpis č. 6/2014 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1

Vnútorný predpis č. 13/2019 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 2

Vnútorný predpis č. 32/2023 Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy JLF UK

Kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave účinné od 4.10.2022

Kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave účinné od 1.9.2022 do 3.10.2022 

Vnútorný predpis č. 11/2022 Kritériá JLF UK v Martine na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“účinný od 1.5.2022 do 31.8.2022

Vnútorný predpis č. 13/2014 Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získavania vedecko-pedagogického titulu "docent" a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získavania vedecko-pedagogického titulu "profesor" Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine platný do 30.4.2022

Vnútorný predpis č. 5/2013 Smernica dekana JLF UK o výške poplatkov na úhradu nákladov za habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora

Vnútorný predpis č. 6/2021 Usmernenie k podaniu žiadosti o začatie habilitačného konania a inauguračného konania na JLF UK

Vnútorný predpis č. 26/2023 Štatút Aprobačnej komisie JLF UK v Martine

Vnútorný predpis č. 25/2023 Rokovací poriadok VR JLF UK

Vnútorný predpis č. 45/2023 Štatút Akreditačnej rady JLF UK