Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Formuláre JLF UK

Formuláre sú súčasťou riadenej dokumentácie a sú udržiavané a aktualizované v platnom stave.

Formuláre sú riadené Vnútorným predpisom č. 31/2013.


Interné formuláre

Prezeranie, či sťahovanie interných formulárov, je možné až po prihlásení sa.

Prihlasujete sa L1 celouniverzitným heslom (prihlasovacie údaje su rovnaké ako prihlasovacie údaje napr. do systému AiS2). Manuál k prihláseniu.

Po ukončení prác, sa nezabudnite korektne odhlásiť.

V prípade, že prihlasovacie údaje nemáte, kontaktujte Ing. Peter Francel, peter.franceluniba.sk, VoIP: 41218. Ak svoje heslo viete, môžete si ho zmeniť na tejto stránke. V prípade, že ho neviete, je nutné sa dostaviť osobne a preukázať sa platným preukazom totožnosti (kartou zamestnanca/ITIC/ISIC, OP alebo pas).

<output>Ak svoje heslo viete, môžete si ho zmeniť na tejto stránke.</output>


<output><article class="span6">

Prezeranie, či sťahovanie dokumentov, je možné až po prihlásení sa.

Prihlasovacie údaje su rovnaké ako prihlasovacie údaje do AiS-u.

Po ukončení prác, sa nezabudnite korektne odhlásiť.

Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia si môžu zmeniť heslo u svojej študijnej referentky.

Študenti doktorandského štúdia získajú heslo u svojej referentky.

Zamestnanci získajú heslo u Dana Madarása a Matúša Hajdúcha, pracovníkov študijného oddelenia.

</article> <aside class="span3"></aside> </output>

Voľne prístupné formuláre

Personálna a mzdová agenda

F-009 - Dohoda o vykonaní práce

F-010 - Dohoda o pracovnej činnosti

F-011 - Dodatok k dohode (dohoda o vykonaní práce / dohoda o pracovnej činnosti)

F-012 - Dohoda o brigádnickej práci študentov

F-013 - OOP študenti

F-014 - Výkaz odpracovaných hodín - dohody 

Finančná a ekonomická agenda, pracovné cesty

F-027 - Darovacia zmluva - finančný dar

F-028 - Darovacia zmluva - vecný dar

Študijná agenda (pregraduálne štúdium a rigorózne konanie)

Doktorandské štúdium

F-094 - Zápis na doktorandské štúdium

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

F-087 - Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia/certifikačnej prípravy *

F-086 - Žiadosť o vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného štúdia na JLF UK *

F-085 - Žiadosť o prijatie na realizáciu špecializačného štúdia *

F-084 - Žiadosť o prijatie na realizáciu špecializačného štúdia a zmenu špecializačného odboru *

F-078 - Oznámenie o prerušení výkonu zdravotníckeho povolania *

F-122 - Oznámenie o začatí výkonu zdravotníckeho povolania *

F-079 - Prihláška na školiaci pobyt *

F-080 - Prihláška na vzdelávaciu aktivitu *

F-081 - Prihláška na záverečnú skúšku *

F-103 - Prihláška na vzdelávaciu aktivitu/program sústavného vzdelávania *

F-088 - Žiadosť o zmenu špecializačného odboru *

F-117 - Žiadosť o započítanie časti štúdia *

F-082 - Zadanie témy odbornej prednášky *

F-083 - Zadanie záverečnej práce*

F-083a - Zadanie záverečnej práce - projektu ZMaF *

F-076 - Čestné vyhlásenie k špecializačnej práci *

F-077 - Licenčná zmluva o použití záverečnej práce *

F-127 - Žiadosť o zaradenie do špecializačného - rezidentského štúdia  *

F-131 - Žiadosť o vstup do rezidentského štúdia*

F-147 - Oznámenie o zmene zamestnávateľa*

F-154 - Žiadosť o započítanie odbornej praxe a zdravotných výkonov absolvovaných v SR pred zaradením do ŠŠ

F-155 - Žiadosť o započítanie odbornej praxe a zdravotných výkonov absolvovaných v cudzine

F-156 - Žiadosť o vyradenie zo špecializačného štúdia

Agenda habilitačného a vymenúvacieho konania

F-113 - Žiadosť o začatie habilitačného konania

F-114 - Žiadosť o začatie vymenúvacieho konania

F-070 - Čestné prehlásenie k habilitačnej práci

F-071 - Charakteristika uchádzača pre kvalifikačný postup

<output>Oblasť verejného obstarávania, nákupu a evidencie majetku</output>

Oblasť verejného obstarávania, nákupu a evidencie majetku

Zahraničné vzťahy, Erasmus+

F-065 - Application for Accommodation


CEVED (vrátane manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii)

F-035 - Plán vzdelávania

F-036 - Ciele kvality

F-037 - Program interných auditov

F-038 - Rozhodnutie o vykonaní neplánovaného auditu

F-039 - Správa z interného auditu

F-040 - Opatrenie k náprave - preventívne opatrenie

F-041 - Hlásenie o nezhode

F-042 - Správa z preskúmania SMK

F-047 - Dotazník na meranie spokojnosti zamestnancov

F-063 - Projektový zámer - námet

Agenda BOZ, PO

Všeobecná agenda


* Formuláre sú vo formáte interaktívnych pdf súborov. Formulár je nutné najskôr uložiť na disk a potom následne vyplniť.