Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko

AKAS JLF UK v Martine vzniklo ako nové pracovisko po zlúčení Knižnice a študijno-informačného strediska s fotolaboratóriom a audiovizuálnym strediskom JLF UK dňa 7. decembra 2010.

Evidencia publikačnej činnosti

Knižnica v súlade so zákonom buduje databázu publikačnej činnosti zamestnancov fakulty. Táto evidencia je prezentovaná formou vedeckých  a odborných prác publikovaných v renomovaných domácich a zahraničných vydavateľstvách a ohlasov na tieto práce. Od roku 1990 je budovaná elektronicky vo výmennom formáte v softwari EVIPUB, od roku 2000 vo formáte MARC21 v profesionálnom knižnično-informačnom systéme VTLS/VIRTUA. Databáza je budovaná retrospektívne, najstaršie záznamy sú z roku 1954.

Od roku 2017 sa eviduje publikačná činnosť slovenských vysokých škôl spadajúca do vykazovacích období 2007-2017, t.j. od roku vydania 2006 do roku vydania 2017 v CREPČ 1. Publikácie s rokom vydania 2018 a vyššie sa evidujú už v novom online systéme CREPČ 2.

Výsledkom tejto evidencie je prezentovanie vedeckej činnosti každého pracovníka fakulty on-line na webových stránkach fakulty a univerzity.

AKAS zabezpečuje všetky knižničné činnosti a procesy pre celú Jesseniovu lekársku fakultu v Martine a  poskytuje nasledovné služby:

  •  evidenciu časopiseckého fondu,

  • absenčný výpožičný proces,

  • prezenčné štúdium v študovni,

  • medziknižničnú výpožičnú službu,

  • informačnú výchovu a vzdelávanie používateľov,

  • výstavy a propagáciu odborných publikácií.

 

V spolupráci s Akademickou knižnicou Univerzity Komenského buduje súborný katalóg kníh a databázu EPC - evidencia publikačnej činnosti /on-line/, poskytuje a sprístupňuje domáce a zahraničné odborné elektronické informačné zdroje, databázy a používa profesionálny knižnično- informačný systém VIRTUA.