Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie

Vysokoškolský internát JLF UK je účelovým zariadením Univerzity Komenského v Bratislave Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

 

Dlhodobé ubytovanie študentov a zamestnancov

Pridelenie ubytovania v ubytovacích zariadeniach upravuje Smernica rektora UK v Bratislave. Súčasní aj novoprijatí študenti UK si podávajú elektronické žiadosti o ubytovanie prostredníctvom E-ubytovania.

 

Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Vstupné informovanie ubytovaných o ochrane pred požiarmi a bezpečnosti a ochrane zdravie pri práci

Vzor študentskej zmluvy o ubytovaní na AR 2022/2023

Cenník dlhodobého ubytovania študentov platný od 31.08.2022

Cenník dlhodobého ubytovania zamestnancov od 31.08.2022

Cenník dlhodobého ubytovania zahraničných študentov študujúcich v anglickom jazyku od 31.08.2022

Hotelové ubytovanie

VI celoročne poskytuje krátkodobé ubytovanie v tzv. hosťovských izbách. V prípade voľnej ubytovacej kapacity aj v časti vyčlenenej pre ubytovanie študentov.

Cenník komerčného ubytovania od 1.8.2022

Rezervácie ubytovania je potrebné realizovať prostredníctvom referátu pre ubytovanie.

Internátny poriadok záväzným spôsobom upravuje podmienky pobytu a správanie sa ubytovaných osôb a návštevníkov vo VI.

Cenník škôd 2023

Podmienky ochrany súkromia