Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

A. Vedecko-výskumné projekty:

2022 - 2023             VEGA 1/0256/22
"Nápisová kultúra Košíc v stredoveku a ranom novoveku"

zodp.riešiteľ: Mgr. Miroslav Čovan, PhD.    
spoluriešiteľ: Mgr. Anna Barnau, PhD.

2020 - 2021             KEGA 028UK-4/2020

"Akademické zručnosti v lekárskych vedách. Príručka pre doktorandov rôznych lekárskych odborov"

zodp.riešiteľ: Mgr. Anna Barnau, PhD.    
spoluriešiteľ: PhDr. Božena Džuganová, PhD.; doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD.; Xénia Liashuk, PhD.; MUDr. Martin Hanko

2019 - 2021              VEGA 1/0097/19
"Opera medica Thurocia et Trenchiensia. Choroby a ich terapia v jazykovom a medicínskom kontexte 17. storočia"

zodp.riešiteľ: PhDr. Mária Bujalková, CSc.   
spoluriešitelia: Mgr. Miroslav Čovan, PhD., Mgr. Nora Malinovská, PhD.

2015 - 2019              MK-3348/2015/7.4
"Martin Homza, Nora Malinovská: Haličsko-volynský letopis (prvé slovenské kritické vydanie prameňa)"

zodp.riešiteľ: prof. Mgr. Martin Homza, PhD.   
spoluriešiteľ: Mgr. Nora Malinovská, PhD.

2015 - 2016             KEGA 025UK-4/2015
"Patologicko-anatomické a súdnolekárske diagnózy v latinčine - súčasný stav z pohľadu filológia a lekára." Obhajoba 10.01.2017

zodp.riešiteľ: PhDr. Mária Bujalková, CSc.    
spoluriešitelia: prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., prof. MUDr. František Novomeský, PhD.

2012 - 2015               
"Zubné lekárstvo-nový študijný program na JLF UK v Martine". Projekt MŠVVŠ pre štrukturálne fondy EÚ.

spoluriešitelia: PhDr. Mária Bujalková, CSc., PhDr. Božena Džuganová, PhD.

 

 B. Najvýznamnejšie výsledky:

2021
Bujalková, M., Čovan, M., Malinovská, N., Péčová, R.:

Matthaeus Palumbini Thurocio-Hungarus: De phthisi – Disputatio Inauguralis

Matúš Palumbini Uhor pochádzajúci z Turca: O tuberkulóze – Inauguračná dišputa. Martin: Osveta, 2021, 124 s, ISBN 978-80-8063-0

Barnau, A., Bérešová, J., Džuganová, B.:

Academic Skills in Medical English (A Guide for Postgraduate Students)

Turany: Vydavateľstvo, 2021, 142 s, ISBN 978-80-89410-28-6

2019
Homza, Martin - Malinovská, Nora: Haličsko-volynská kronika.

Neznáme rozprávanie o rodine kráľov a kniežať východo-strednej Európy v 13. storočí. Matica slovenská, 2019, 428 s.

2016
Vydanie vedeckej monografie

Čovan, M.: Historické nápisy zo Šariša do roku 1650. Corpus Inscriptionum Slovaciae 1. Nápisy na Slovensku 1, Martin 2016. 336 s.

2015
Obhájenie projektu KEGA 025UK-4/2015

Bujalková, M., Adamicová, K., Novomeský, F.: Patologicko-anatomické a súdnolekárske diagnózy v latinčine - súčasný stav z pohľadu filológia a lekára.

2011
Vydanie odbornej monografie

Bujalková, M.: "Lekárska terminológia v súčasnom a historickom kontexte". Bratislava: UK, 2009, 2. vydanie 2011. 96 s.