Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

Výber za posledných 10 rokov:

A. Fakultné granty:

1.   2000  - 2002              č.  B 22/2000
       "Teoretické a praktické aspekty skúmania odborného jazyka medicíny a ich
       realizácia vo výučbe cudzích jazykov na JLF UK v Martine"
       zodp. riešiteľ: PhDr. M. Bujalková, CSc.

2.   2004 - 2006                č. 2/2004
       "Riešenie lingvodidaktických problémov v odbornom jazyku medicíny a OŠE -
       prínos pre učiteľov i študentov"
       zodp. riešiteľ: PhDr. M. Bujalková, CSc.

3.   2007 - 2008                č. 6/2007
       "Tvorba nových učebných materiálov a rozvíjanie jazykových kompetencií vo
        výučbe slovenského jazyka pre zahraničných študentov na JLF UK podľa
        moderných lingvisticko-didaktických trendov"
        zodp. riešiteľ: Mgr. Z. Kričková 

B. Iné projekty:

1.   1997 - 2002
       Medzinárodný projekt "Curriculum des studienbegleitenden Deutschunterrichts
       an tschechischen und slowakischen Hochschulen und Universitäten"
       spoluriešiteľ projektu: PhDr. M. Bujalková, CSc.

2.    2005 - 2007                č. KEGA 3/3186/05
       "Systém objektívneho hodnotenia pedagogického procesu na lekárskych
        fakultách v Slovenskej republike"
        spoluriešiteľ KEGA: PhDr. M. Bujalková, CSc.

3.    2007 - 2009                 č. 3/5132/07
       "Ošetrovateľský slovník (výkladový)"
        spoluriešitelia KEGA: Mgr. D. Balková, PhDr. M. Bujalková, CSc., Mgr. G.
        Prokšová

4.    2009 - 2010                  kód ITMS projektu: 26110130001.       
       Národný projekt - Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súlade
       s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na ZŠ a SŠ. Vykonávateľ projektu:   
       Ministerstvo školstva SR a Štátny pedagogický ústav Bratislava.

5.    2012 - 2015               
        "Zubné lekárstvo-nový študijný program na JLF UK v Martine". Projekt MŠVVŠ pre štrukturálne              fondy EÚ.
         spoluriešitelia: PhDr. M. Bujalková, CSc., PhDr. B. Džuganová, PhD.

6.    2015 - 2016                  KEGA 025UK-4/2015

      "Patologicko-anatomické a súdnolekárske diagnózy v latinčine - súčasný stav z pohľadu filológa a            lekára." Obhajoba 10.01.2017
        zodp.riešiteľ: PhDr. Mária Bujalková, CSc.   
        spoluriešitelia: prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., prof. MUDr. František Novomeský, PhD..

7.    2019 - 2021                  VEGA 1/0097/19

      "Opera medica Thurocia et Trenchiensia. Choroby a ich terapia v jazykovom a medicínskom                     kontexte 17. storočia"
        zodp.riešiteľ: PhDr. Mária Bujalková, CSc.   
        spoluriešitelia: Mgr. Miroslav Čovan, PhD., Mgr. Nora Malinovská, PhD.

C. Najvýznamnejšie výsledky:

1. Vydanie odbornej monografie

Bujalková, M.: "Lekárska terminológia v súčasnom  a historickom kontexte". Bratislava: UK, 2009, 2. vydanie 2011. 96 s.

2. Vydanie vedeckej monografie

Čovan, M.: Historické nápisy zo Šariša do roku 1650. Corpus Inscriptionum Slovaciae 1. Nápisy na Slovensku 1, Martin 2016. 336 s.

3. Obhájenie projektu KEGA 025UK-4/2015 Patologicko-anatomické a súdnolekárske diagnózy v latinčine - súčasný stav z pohľadu filológa a lekára.

zodp.riešiteľ: PhDr. Mária Bujalková, CSc.   
spoluriešitelia: prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., prof. MUDr. František Novomeský, PhD..