Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie

Matúš Palumbini: De phthisi - O tuberkulóze

Koncom roku 2021 vyšla zaujímavá knižná publikácia pod názvom Matúš Palumbini: De phthisi – O tuberkulóze, ktorá je výsledkom trojročného bádania kolektívu autorov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (PhDr. Mária Bujalková, CSc., Mgr. Miroslav Čovan, PhD., Mgr. Nora Malinovská, PhD., prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.). Publikácia vznikla ako výstup grantového projektu VEGA 1/0097/19: Opera medica Thurociensia et Trenchiensia. Choroby a ich terapia v jazykovom a medicínskom kontexte 17. storočia.

Kniha prináša komentovaný slovenský preklad latinskej dizertačnej práce De phthisi (O tuberkulóze) z roku 1679 od slovenského lekára Matúša Palumbiniho. Tento turčiansky rodák a významný hornouhorský vzdelanec patril k tzv. peregrínom, ktorí odchádzali z Horného Uhorska  v rámci študentskej mobility (peregrinatio academica) do zahraničia, pretože na území celého Uhorska nebola v 16. – 17. storočí možnosť štúdia medicíny. Po absolvovaní štúdií na univerzite v Jene sa vrátil späť do vlasti, kde pôsobil ako rektor školy v Mošovciach a Žiline a neskôr ako mestský a stoličný lekár v Žiline a Trenčíne.

Palumbiniho dizertačná tlač o tuberkulóze nás uvedie do histórie tejto choroby a predstaví pohľad na vedu a lekársku prax v 17. storočí. Hoci je táto dizertácia poplatná anatomickým, fyziologickým a klinickým názorom raného novoveku, predstavuje viaceré prekvapivo aktuálne skutočnosti, akými sú napríklad klasifikácia tuberkulózy, klimatická liečba, pravidlá zdravej životosprávy či popis indikácií. Zaujímavým spestrením je aj popis liekov, ich použitie a špecifiká pri liečbe tuberkulózy s uvedením početných receptov vo forme, akú používali lekári a lekárnici v 17. storočí.

PhDr. Mária Bujalková, CSc., vedúca projektu

Academic Skills in Medical English.The Guide for Postgradual Students of Medicine.

V európskom i globálnom kontexte sa anglický jazyk stal nástrojom, ktorý otvára prístup k novým informáciám, vedeckým poznatkom a umožňuje ďalší profesionálny rast. Odborná vedecká komunikácia prebieha v lekárskych a prírodných vedách predovšetkým prostredníctvom anglického jazyka. Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie odbornej príručky, ktorá by zlepšila jednak komunikatívne schopnosti akademických pracovníkov v anglickom jazyku, tak aj univerzálne akademické zručnosti typické pre rôzne odbory medicíny a prírodných vied. Vysokoškolská učebnica pomáha študentom doktorandského štúdia zlepšiť schopnosť komunikovať výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti na medzinárodných konferenciách v odbornej angličtine na vysokej profesionálnej úrovni.

Príručka je zostavená v súlade s publikovaným dokumentom The The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): Learning, Teaching, Assessment – Companion Volume (2020), ktorý podporuje uplatňovanie výučbových postupov typických pre výučbu odborného jazyka do výučby všeobecného jazyka. Vysoká aktuálnosť zakomponovaných didakticky upravených autentických textov prispieva jednak ku skvalitneniu a zefektívneniu výučby odbornej a akademickej angličtiny, ako aj k zlepšenie výkonu rôznych lekárskych a prírodovedeckých profesií vzhľadom na profesionálnu komunikáciu v angličtine so zahraničnými vedeckými pracovníkmi.

Publikácia vznikla ako výstup grantového projektu KEGA 028UK-4/2020 riešiteľov Mgr. Anna Barnau, PhD., doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. Et PhD., PhDr. Božena Džuganová, PhD.