Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

 

1968 Kabinet cudzích jazykov so sídlom na Sklabinskej ulici – prví stáli učitelia

1969 Kabinet cudzích jazykov pripojený ku Katedre patologickej fyziológie a farmakológie LF UK – vedúci PhDr. Štefan Ducár

1975 - 2020 vedúca PhDr. Mária Bujalková CSc. 

1981 – 1988 Oddelenie Katedry jazykov UK pri LF UK Martin – súčasť integrovanej celouniverzitnej Katedry jazykov v Bratislave

1982 presťahovanie pracoviska do Študentského domova na Novomeského ulici

1988 – 1991 Oddelenie jazykov – znova súčasť Katedry patologickej fyziológie a farmakológie LF UK v Martine

1991 - 2012 Ústav cudzích jazykov Jesseniovej lekárskej fakulty UK – samostatné pracovisko so sídlom na Záborského ulici

2012 presťahovanie ústavu do priestorov Štefánikovho ústavu na Malej Hore

2020 vedúca PhDr. Božena Džuganová, PhD. (doteraz)

Pedagogická činnosť
1968 - 1991 hlavná náplň - výučba v jazyku latinskom, ruskom, anglickom, nemeckom, francúzskom + výučba vedeckých ašpirantov (postgraduálnych študentov)
1991 - odpadá výučba jazyka ruského a francúzskeho
- výučba zahraničných študentov v angličtine (výučba latinskej lekárskej terminológie + výučba jazyka slovenského)
- výučba latinskej terminológie a cudzích jazykov pre novovzniknutý študijný program OŠE
1999 - 2012 výučba doktorandov formou výberových seminárov 
2012 výučba latinskej lekárskej terminológie a cudzích jazykov pre študijný program stomatológia

Vedeckovýskumná činnosť
Zameranie: didaktika cudzích jazykov, aplikovaná lingvistika, dejiny medicíny a lekárskej terminológie
Projekty: - 7 fakultných grantov (zodpovední riešitelia z ústavu)
- 4 granty KEGA (2 granty len spoluriešitelia + 2 granty riešitelia z ústavu pod vedením PhDr. Márie Bujalkovej, CSc. a Mgr. Anny Barnau, PhD.)
- 2 projekty MŠVVŠ (spoluriešitelia)

Organizácia vedeckých podujatí:
1999 vedecká konferenciu s medzinárodnou účasťou: „Výučba cudzích jazykov na lekárskych fakultách – bilancia a perspektívy“
2007 8. medzinárodné sympózium o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny
2012 vedecká konferencia „Lekárska a farmaceutická terminológia v teórii a praxi“

Iné aktivity

1985 – 1992 prípravný štátnicový kurz pre študentov z angličtiny a nemčiny + možnosť vykonať v ústave štátnu jazykovú skúšku
1985 – 2000 postgraduálny remediálny kurz angličtiny pre učiteľov fakulty
1991 spolupráca s organizáciami British Council a Goethe-Institut (doteraz)
2001 – 2011 jazyková súťaž pre študentov v jazyku anglickom a nemeckom za podpory Nadácie Dr. Jozefa Lettricha

Učitelia, ktorí pôsobili na pracovisku:

prom. fil. Marta Magurská (1968-1976)

PhDr. Edwin Sahliger (1969-1971)

PhDr. Štefan Ducár (1970-1974)

prom. fil. Zora Vizárová (1970-1972)

prom. fil. Tatiana Hodoličová (1972-1975)

prom. fil. Elena Trylčová (1973-1980)

prom. fil. Jana Šútovská (1974-1975)

PhDr. Rudolf Marec (1975-1978)

PhDr. Miroslav Rešetka (1975-1977)

PhDr. Anna Jurečková (1978 – 2006)

prom. fil. Katarína Janovská (1980-1981)

prom. fil. Katarína Grančičová (1982-1983)

PhDr. Danica Muríňová (1990-1993)

PhDr. Marcela Makuchová (2001 – 2006, 2010 - 2011)

Mgr. Desana Kiselová (2006 – 2010; 2011 – 2012)

Mgr. Danuša Balková (2003 - 2014)

Mgr. Gabriela Prokšová (2003 - 2014)

Mgr. Miriam Ďurneková (2013 - 2014)

PhDr. Gabriela Poláčková (1979 – 2014)

Mgr. Zuzana Morháčová (2006 -2016)

Mgr. Petra Zrníková, PhD. (2012 - 2019)

Mgr. Hana Nemčeková (2020) 

PhDr. Mária Bujalková, CSc. (1973 - 2021)

Súčasní vyučujúci:

PhDr. Božena Džuganová, PhD. (1990) - anglický a nemecký jazyk

Mgr. Anna Barnau, PhD. (2014) - anglický a nemecký jazyk

Mgr. Nora Malinovská, PhD. (2015) - latinský a anglický jazyk

Mgr. Miroslav Čovan, PhD. (2015) - latinský jazyk

Mgr. Samuel Javornický, PhD. (2018) - latinský jazyk

Mgr. Desana Kiselová (2021) - latinský a anglický jazyk

PhDr. Katarína Murčeková (2022) - anglický jazyk