Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Pokyny k doktorandskej skúške z jazyka anglického / nemeckého 

1. Príprava na jazykovú skúšku 

Na jazykovú skúšku sa každý doktorand pripraví sám (samoštúdium, jazyková škola, kurzy, pobyt v zahraničí).

2. Prihláška na skúšku 

Na skúšku sa môže uchádzač prihlásiť po zápise do príslušného akademického ročníka a po pridelení ku skúšajúcemu z jazyka. Doktorand bude informovaný mailom zo sekretariátu Ústavu cudzích jazykov v priebehu mesiaca október, ku ktorému skúšajúcemu je pridelený.

Najmenej tri týždne pred skúškou sa doktorand skontaktuje s prideleným skúšajúcim z cudzieho jazyka, ktorý ho preskúša a odsúhlasí jeho spôsobilosť vykonať skúšku a zároveň si dohodnú dátum a čas skúšky, o ktorom bude doktorand okamžite informovať svojho školiteľa. Postup môže byť i opačný, keď školiteľ navrhne doktorandovi dátum a čas skúšky a doktorand to skoordinuje so skúšajúcim z cudzieho jazyka. V tejto fáze prípravy na skúšku nemusí mať doktorand ešte naštudovaný odborný materiál. Preskúšanie sa robí na základe materiálu, ktorý si vyberie skúšajúci.

Pokiaľ doktorand nebude spĺňať jazykové požiadavky, bude mu navrhnuté predĺženie prípravy na skúšku.

3. Podmienky absolvovania skúšky

Pre vykonanie skúšky z cudzieho jazyka sa požaduje:

a) vyplniť červené riadky tlačiva Protokol o absolvovaní skúšky a zaslať ho svojmu skúšajúcemu najneskôr týždeň pred skúškou. Vzor Protokolu nájdete tu:

b) naštudovať učebnicu /monografiu/ odborné články v rozsahu 200 strán z odboru, ktorý doktorand študuje. Najneskôr týždeň pred skúškou doručí doktorand uvedený študijný materiál skúšajúcemu (v digitálnej forme mailom, v papierovej forme poštou/osobne.) V prípade, že tak neurobí, môže mu skúšajúci zadať iný text z ľubovoľného odboru.

c) prečítať si 10 tém uverejnených v príručke "Academic Skills in Medical English", ktorú si môžete zapožičať u skúšajúceho, ku ktorému ste boli priradení:

ANGLICKÝ JAZYK, NEMECKÝ JAZYK

d) zodpovedne pripraviť power-pointovú prezentáciu o téme. ktorá sa týka vlastnej práce alebo výskumu v rámci doktorandského štúdia. PPT prezentáciu je potrebné priniesť na USB kľúči. Pre istotu ju môžete poslať aj na vlastnú mailovú adresu, aby ste sa vyhli prípadnému zabudnutiu USB kľúča v predskúškovom strese.

4. Termín skúšky

Skúšky z odborného cudzieho jazyka sa konajú počas semestra vždy v piatok. V skúškovom období sa k piatkom pridajú aj iné dni podľa počtu a záujmu doktorandov. Termíny v skúškovom období vypíšu a doktorandom mailom oznámia jednotliví skúšajúci na základe spomínaného zoznamu. Zoznam pridelených doktorandov k jednotlivým skúšajúcim z cudzieho jazyka je uverejnený tu.

5.  Obsah skúšky:

a) čítanie s porozumením - čítanie a preklad odborného textu (vybraného z cudzojazyčnej učebnice /monografie/ odborných článkov)

b) počúvanie s porozumením - prečítanie krátkeho odborného textu skúšajúcim alebo z audiozáznamu a jeho následná reprodukcia v cudzom jazyku

c) preukázanie znalostí z jednej z vylosovaných tém

d) prezentácia odbornej témy pomocou PPT, po ukončení prezentácie nasleduje diskusia k danej téme.

6. Miesto konania skúšky

Skúška z cudzieho jazyka sa vždy koná na Ústave cudzích jazykov, Malá Hora 5 (historická budova Štefánikovho Ústavu vedľa Auly JLF UK) na prvom poschodí v učebni č. 38. Pred skúškou ohláste svoj príchod v Kabinete asistentov ÚCJ, prízemie, č. dverí 18. Vedúcu ÚCJ nájdete na 1. poschodí, č. dverí 40.

7. V deň skúšky

Doktorand príde na jazykovú skúšku najmenej pol hodinu pred začatím skúšky, aby sa mohol pripraviť (dopredu si prečítať pridelený text, resp. napísať pár poznámok k vylosovanej téme).

8. Skúšobná komisia

Skúšobná komisia (najmenej 3-členná) sa skladá z 2 učiteľov Ústavu cudzích jazykov a školiteľa. V prípade, že sa školiteľ nemôže osobne zúčastniť skúšky, môže poveriť svojho zástupcu, ktorý má minimálne vedecký titul PhD. V takomto prípade je potrebné poslať poverenie o zastupovaní na Ústav cudzích jazykov. Vzor poverovacieho listu na zastupovanie školiteľa nájdete tu.

9. Hodnotenie skúšky

Skúška je hodnotená slovne: prospel - neprospel