Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Podmienky na skúšku z anglického / nemeckého jazyka pre doktorandské štúdium

1.  Jazykovú prípravu absolvujú doktorandi v rámci samoštúdia (súkromné štúdium, jazyková škola, kurzy, pobyt v zahraničí)

2.  Každoročne prebieha preskúšanie doktorandov (obvykle január/február) s cieľom určiť stupeň jazykových znalostí doktoranda, resp. stanoviť dĺžku prípadného ďalšieho štúdia cudzieho jazyka.

3.  Skúška z odborného jazyka sa koná vždy v skúškovom období (podľa ročenky). Termíny vypíše príslušný skúšajúci na webovej stránke ústavu. 

     Skúšobná komisia (najmenej 3-členná) sa skladá z:
     - 2 učiteľov ústavu
     - školiteľa alebo jeho zástupcu s písomným poverením na zastupovanie

     Skúška je hodnotená: prospel - neprospel

4.  Obsah skúšky:

  • čítanie s porozumením - čítanie a preklad odborného textu (vybraného z cudzojazyčnej monografie v rozsahu min. 200 strán)
  • počúvanie s porozumením - prečítanie krátkeho odborného textu skúšajúcim alebo zo záznamu, jeho následná reprodukcia v cudzom jazyku
  • preukázanie znalostí o vylosovanej téme - témy sa týkajú akademických zručností a informácií o vzdelávacom a zdravotníckom systéme doma a v zahraničí. Zoznam tematických okruhov: ANGLICKÝ JAZYK, NEMECKÝ JAZYK
  • prezentácia (power-point) odbornej témy, v ktorej sa doktorand zameria na svoju doktorandskú dizertačnú prácu, alebo jej časť; po ukončení prezentácie nasleduje diskusia k danej téme.

Tematické okruhy - handouty:

1. How to write a C. V.

2. Letter Writing

3. Study Abroad

4. Presentation of a Paper

5. Writing a Scientific Research Article

6. Congresses and Conferences

7. Health Services

8. Education and Educational System