Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Konferencie

2024

Desana Kiselová

THE IMPACT OF THE MOTHER TONGUE ON COMPREHENSIBILITY OF BASIC LATIN MEDICAL TERMINOLOGY TAUGHT IN ENGLISH IN SLOVAKIA

Semmelweis Medical Linguistics Conference 2024, implementation of patient-centred research trends, 31 May - 1 June 2024, Budapest

 

Dániel Mány, Jörn Nuber, Desana Kiselová, Katalin Fogarasi

CROSS-CULTURAL TEXTUAL ADAPTATIONS FOR ALZHEIMER´S COMMUNICATION: A COMPARATIVE LINGUISTIC ANALYSIS

Semmelweis Medical Linguistics Conference 2024, implementation of patient-centred research trends, 31 May - 1 June 2024, Budapest

 

Božena Džuganová, Anna Barnau

IMPORTANCE OF GRAMMAR IN ESP

Semmelweis Medical Linguistics Conference 2024, implementation of patient-centred research trends, 31 May - 1 June 2024, Budapest

 

2023

Anna Barnau, Božena Džuganová

ENHANCING ACADEMIC SPEAKING SKILLS: TEACHING ENGLISH FOR MEDICAL PURPOSES THROUGH VOICETHREAD

16th International Conference of Education, Research and Innovation, 13. - 15. November 2023, Sevilla.

 

Anna Barnau, Kevin Ľuboslav Patráš

NEUROCOGNITIVE ASPECTS OF EMOTIONAL REGULATION IN THE CONTEXT OF BILINGUAL LANGUAGE PROCESSING

16th International Conference of Education, Research and Innovation, 13. - 15. November 2023, Sevilla.

 

Božena Džuganová, Anna Barnau

DôLEŽITOSŤ GRAMATIKY V ODBORNOM JAZYKU

Vyučovanie odborne zameraných cudzích jazykov na vysokých školách, Technická univerzita vo Zvolene, 19. 10. 2023, Zvolen

 

Desana Kiselová

PRACTISE YOUR MEDICAL ENGLISH - SKÚSENOSTI S TVORBOU CVIČEBNICE ANGLICKÉHO JAZYKA PRE MEDICÍNSKE ÚČELY

Vyučovanie odborne zameraných cudzích jazykov na vysokých školách, Technická univerzita vo Zvolene, 19. 10. 2023, Zvolen

 

Anna Barnau

MARTIN LUTHER´S TEACHING ON GRACE AND LAW AND ITS IMPACT ON WOLFHART PANNENBERG´S THEOLOGY AND CONTEMPORARY SOCIETY

Anyang University in Soul, Korea, 15.-19. October 2023.

 

Desana Kiselová

INTRALINGVÁLNY PREKLAD NA PRÍKLADE MEDICÍNSKYCH TEXTOV (PROJEKTOVÁ SKICA)

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe, 12.-13. október 2023, Banská Bystrica

  

Nora Malinovská

PLANETARY SYMBOLISM AND METHAPHYSICAL ASPECTS IN PRESCRIPTIONS FOR ANTITUBERCULAR MEDICATIONS IN TH 17th CENTURY

Rodzina - Zdrowie - Choroba, Krakow, Poľsko, 28.-30.9.2023

 

Simona Kelčíková, Nikola Rúfusová, Lucia Mazúchová, Erika Maskálová, Nora Malinovská

EXPECTATIONS OF SLOVAK WOMEN REGARDING GYNAECOLOGICAL EXAMINATION IN THE CONTEXT OF PREVENTION

Rodzina - Zdrowie - Choroba, Krakow, Poľsko, 28.-30.9.2023

 

Lucia Mazúchová, Katarína Baránková, Simona Kelčíková, Erika Maskálová, Nora Malinovská

KANGAROO MOTHER CARE FOR THE PRETERM INFANTS

Rodzina - Zdrowie - Choroba, Krakow, Poľsko, 28.-30.9.2023

 

Božena Džuganová

THE ROLE OF MOTIVATION IN THE FORMATION OF MEDICAL TERMS - A CONFRONTATIONAL ANALYSIS

Semmelweis Medical Linguistics Conference, Budapest, 2.-3. June 2023.

 

Anna Barnau

COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING AND TESTING IN EMP CONTEXT

Semmelweis Medical Linguistics Conference, Budapest, 2.-3. June 2023.

 

Desana Kiselová

PRACTISE YOUR MEDICAL ENGLISH - A NEW TEXTBOOK AT THE JESSENIUS FACULTY OF MEDICINE IN MARTIN, COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA, SLOVAKIA

Semmelweis Medical Linguistics Conference, Budapest, 2.-3. June 2023.

2022

Anna Barnau, Nina Ferková

MEDICAL ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES: THE IMPACT OF A NEW GUIDE FOR POSTGRADUATES ON DEVELOPING SPECIFIC COMMUNICATION SKILLS

15th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 7. - 9. November 2022.

 

Anna Barnau, Miroslav Čovan

THE MOST COMMON MISTAKES IN TRANSLATION FROM LATIN AND GREEK INTO MEDICAL ENGLISH: THE ANALYSIS OF WRITTEN TESTS AT JESSENIUS FACULTY OF MEDICINE IN SLOVAKIA

15th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 7. - 9. November 2022.

 

Anna Barnau, Janka Miľanová, Nina Ferková

ROZDIELY V ESP TESTOVANÍ VO VYŠŠOM STREDNOM A TERCIÁRNOM VZDELÁVANÍ: POROVNANIE HODNOTENIA PAPIEROVÝCH A ONLINE TESTOV

Differences in ESP testing in higher secondary and tertiary education: comparison of paper-pencil and online tests assessments

Fúzia jazykového a odborného obsahu vo vzdelávaní, Technická univerzita vo Zvolene, 13.10. 2022, Zvolen.

 

Božena Džuganová

NOVÉ PRÍRUČKY NA ZLEPŠENIE JAZYKOVÝCH ZRUČNOSTÍ ŠTUDENTOV LEKÁRSKEJ FAKULTY

New handbooks to improve the language skills of medical students

Fúzia jazykového a odborného obsahu vo vzdelávaní, Technická univerzita vo Zvolene, 13.10. 2022, Zvolen.

 

Anna Barnau

TESTING ENGLISH FOR MEDICAL PURPOSES: THE EFFECTS OF TRADITIONAL AND DISTANCE EDUCATION ON LEARNING OUTCOMES

XVII CercleS, International Conference 2022, 15 - 17 September 2022, Porto – Portugal.

 

Božena Džuganová

POWERPOINT PRESENTATIONS AS A METHOD OF TESTING COMMUNICATION SKILLS

XVII CercleS, International Conference 2022, 15 - 17 September 2022, Porto – Portugal.

2021

Janka Miľanová, Anna Barnau, Nina Ferková

ESP ASSESSMENT DURING DISTANCE EDUCATION: DIFFERENCES IN HIGHER SECONDARY AND TERTIARY EDUCATION IN SLOVAKIA

Vedecká on-line konferencia: ICERI 2021: International Conference of Education, Research and Innovation. Seville, 08. - 09.11.2021.

 

Anna Barnau, Božena Džuganová

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE: VÝZVY VÝUČBY ANGLIČTINY PRE LEKÁRSKE ÚČELY

Vedecká on-line konferencia: APLIKOVANÉ JAZYKY V UNIVERZITNOM KONTEXTE, Technická univerzita vo Zvolene, 14. - 15.10.2021, Zvolen.

 

Anna Barnau

DIŠTANČNÉ A PREZENČNÉ VYUČOVANIE ANGLICKÉHO JAZYKA PRE LEKÁRSKE ÚČELY NA JLF UK V MARTINE

Vedecká on-line konferencia: VÝZVY2021: SÚČASNÉ VÝZVY VO VYUČOVANÍ JAZYKOV: AKO ĎALEJ?. Trnavská univerzita v Trnave, 05. - 07.10.2021, Trnava.

 

Božena Džuganová

NOVÁ AKADEMICKÁ PRÍRUČKA ANGLIČTINY PRE DOKTORANDOV LEKÁRSKYCH ODBOROV ZALOŽENÁ NA ANALÝZE POTRIEB.

Výuka jazyků na lékařských fakultách II, 9.-10.9.2021. Centrum jazykového vzdělávání, Masarykova univerzita, Brno.

 

Anna Barnau

EFEKTÍVNA TVORBA VYUČOVACÍCH MATERIÁLOV: DIŠTANČNÉ A PREZENČNÉ VYUČOVANIE ANGLICKÉHO JAZYKA NA JLF UK V MARTINE.

Výuka jazyků na lékařských fakultách II, 9.-10.9.2021. Centrum jazykového vzdělávání, Masarykova univerzita, Brno.

 

Anna Barnau, Božena Džuganová

THE EFFECTS OF ONLINE EDUCATION ON LEARNING OUTCOMES: TEACHING AND TESTING ENGLISH FOR MEDICAL PURPOSES

Vedecká on-line konferencia: EDULEARN21: International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 05. - 06.07.2021.

 

Božena Džuganová, Anna Barnau

A NEW ENGLISH GUIDEBOOK FOR DOCTORAL STUDENTS BASED ON NEEDS ANALYSIS.

The Magic of Innovation: Language and Language Teaching in a Changing Environment, on-line konferencia, Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, Moskva, dňa 23. - 24. 4. 2021.

2020

Anna Barnau

MATERIALS DEVELOPMENT FOR THE TEACHING OF ENGLISH FOR MEDICAL PURPOSES: LEARNING STYLES AND DISTANCE EDUCATION. TVORBA MATERIÁLOV PRE VÝUČBU ANGLIČTINY PRE LEKÁRSKE ÚČELY: UČEBNÉ ŠTÝLY A DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE.

Vedecká on-line konferencia: VYUČOVANIE PRVÉHO (L2) A DRUHÉHO (L3) CUDZIEHO JAZYKA Z POHĽADU APLIKOVANEJ LINGVISTIKY: KOOPERÁCIE - KONTRASTY - ANALÓGIE - INTERDISCIPLINARITA. 15. október 2020, Ústav cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene.

 

Božena Džuganová

ANALÝZA POTRIEB ŠTUDENTOV AKO DÔLEŽITÝ FAKTOR PRE ZOSTAVENIE ODBORNEJ PRÍRUČKY ANGLIČTINY PRE DOKTORANDOV V MEDICÍNSKYCH ODBOROCH. ANALYSIS OF STUDENTS ´ NEEDS AS AN IMPORTANT FACTOR FOR CREATION OF A GUIDE FOR POSTAGRADUATE STUDENTS IN MEDICAL BRANCHES.

Vedecká on-line konferencia: VYUČOVANIE PRVÉHO (L2) A DRUHÉHO (L3) CUDZIEHO JAZYKA Z POHĽADU APLIKOVANEJ LINGVISTIKY: KOOPERÁCIE - KONTRASTY - ANALÓGIE - INTERDISCIPLINARITA. 15. október 2020, Ústav cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene.


2019

Anna Barnau, Božena Džuganová

English Language Teaching Through Captioning Videos at Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Slovakia.

The Magic of Innovation: Integrative Trends in Linguistics and Foreign Language Teachning - Moskva: Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, 22.-23.03.2019.

 

Božena Džuganová, Anna Barnau

Modern Approaches to Teaching Foreign Languages for Specific and Academic Purposes.

The Magic of Innovation: Integrative Trends in Linguistics and Foreign Language Teachning - Moskva: Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, 22.-23.03.2019.

 

Vladimíra Sadloňová, Nora Malinovská, P. Pitlová

Teaching quality and student satisfaction feedback survey in microbiology at Jessenius Faculty of Medicine in Martin.

EDULEARN19: 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain). 1st-3rd of July, 2019.

 

Miroslav Čovan

"_nam quia Tu vivis, vivemus" On the content of texts on Renaissance sepulchralia of burghers from the territory of Eastern Slovakia.

Mezinárodní zasedáni k problematice sepulkrálních památek [15]  - Praha, 19.-21.10.2019.

 

2018

Božena Džuganová

Development and use of ESP teaching materials for medical students.

The Third International Conference on Foreign Language Education - Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018.

 

Božena Džuganová

Various Aspects of Medical English Terminology.

Towards understanding medical translation and interpreting: Przekładając nieprzekładalne - Gdansk, máj 2018.

 

Anna Barnau

Život a smrť človeka v biblickej podobe.

Etické myslenie minulosti a súčasnosti - Stará Lesná, 13.-14.09.2018.

 

2017

Božena Džuganová, Anna Barnau

Efektívne a moderné postupy vo výučbe cudzích jazykov v ošetrovateľstve na JLF UK v Martine.

Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Vedecká konferencia [11.]  - Martin, 25.05.2017.

 

Anna Barnau, Božena Džuganová

The Effects of Captioning Videos on Learning English for Special purposes.

ICERI 2017: International Conference of Education, Research and Innovation - Seville, 16.-18.11.2017.

 

Anna Barnau, Božena Džuganová

Evaluation of Communication Skills with Audio-Visual Aids.

ICLSSE-17: International Conference on Languages, Social Sciences and Interdisciplinary Studies - Londýn, 4.-6.12.2017.

 

Božena Džuganová, Anna Barnau

PowerPoint Presentations Help Achieve Educational Objectives.

ICLSSE-17: International Conference on Languages, Social Sciences and Interdisciplinary Studies - Londýn, 4.-6.12.2017.

 

2016

Miroslav Čovan

Epigrafické a sepulkrálne pamiatky pánov z Brezovice v stredoveku a ranom novoveku.

Justorum autem animae in manu dei sunt: zasedání k problematice sepulkrálních památek - Praha, 31.10.-1.11.2016.

 

Petra Zrníková

Testing and assessing writing in English for medical purposes.

IAC-GETL: International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learning - Budapešť, 23.-24.11.2016.

 

2015

Mária Bujalková, Petra Zrníková

Nonverbal communication and its importance for the development of foreign language professional competence in medical and dentistry students.

Annual International Conference Education [17th] - Atény, 18.-21.05.2015.

 

Božena Džuganová

Implementation of internet in ESP classes for students of general and dental medicine.

The Magic of Innovation: Novoe v isledovanii jazyka i metodike ego prepodavanija. - Moskva: Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, Moskva, 24.-25.04.2015.

 

Božena Džuganová, Anna Barnau

Ako si zlepšiť angličtinu pomocou interaktívnych aplikácií a virtuálnych nástrojov.

SIMSYM 2015: Simulačné sympózium - Martin, 22.-23.10.2015.

 

Mária Bujalková, Božena Džuganová

English and Latin Corpora of Medical Terms - a comparative study.

Language in Contrast: Diachronic, variationist and cross-linguistic studies Paríž: University of Paris VIII, 4.-5.12.2015.