Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Hlavným zameraním pracoviska v oblasti vedy a výskumu je štúdium krvných a lymfatických ciev v zdravej koži a v léziách chronických dermatóz, ktoré sa realizuje v rámci interdisciplinárnej spolupráce. Ústav spolupracuje aj na riešení problematiky molekulovej onkológie a diagnostiky a experimentálnej karcinogenézy.

Projekty za posledných 10 rokov - pracovisko ako hlavný riešiteľ a spoluriešiteľ:

Ukončené projekty

Pracovisko ako hlavný riešiteľ:

  • Grant UK č. 257/2006 Kapilárna sieť v pars papillaris dermis v zdravej koži a v léziách chronických dermatóz (MUDr. Desanka Výbohová)
  • Grant VEGA MŠ SR a SAV č. 1/3376/06 Histotoxicita lokálnych anestetík - sledovanie vplyvu lokálnych anestetík na ultraštruktúru periférneho nervu (MUDr. Milan Mello, CSc.)
  • Grant VEGA MŠ SR a SAV č. 1/0060/09 Štúdium krvných a lymfatických ciev v zdravej koži a v léziách chronických dermatóz - psoriasis vulgaris a lichen ruber planus (MUDr. Desanka Výbohová, PhD.)

Pracovisko ako spoluriešiteľ:

  • Grant VEGA MŠ SR a SAV č. 1/4242/07 Morfologické prejavy systémovo liečených chronických dermatóz - histologické, TEM, imunohistochemické a cytometrické zmeny epidermy -pokračovanie predchádzajúcich projektov
  • Projekt APVV 4/2026/08 Diagnostické rozpoznanie prekanceromatóznych stavov a paraneoplastických prejavov kože a identifikácia nových prediktívnych markerov
  • Projekt APVV č. LPP-0242-09 Spoznajme Bioniku - Technické inovácie inšpirované prírodou
  • Grant VEGA MŠ SR a SAV č. 1/0042/09 Neurotoxické a cytotoxické zmeny v mozgu potkana po expozícii ionizujúcim žiarením
  • Grant VEGA MŠ SR a SAV č. 1/0050/11 Antiapoptotický proteín survivin : diagnostický a prognostický marker zhubných nádorov

Aktuálne projekty

Pracovisko ako spoluriešiteľ:

  • Grant VEGA MŠ SR a SAV č. 1/0129/16 Reparačné proteíny (mismatch repair proteins) a survivin v patogenéze kolorektálneho karcinómu (pracovisko ako spoluriešiteľ)
  • Grant VEGA MŠ SR a SAV č. 1/0108/16 Hodnotenie protinádorových účinkov rastlinných funkčných potravín v modeli rakoviny prsníka (pracovisko ako spoluriešiteľ)