Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Ústav anatómie bol v roku 2015 reakreditovaný na doktorandské štúdium v odbore Anatómia, histológia a embryológia.

V roku 2016 získal tiež akreditáciu na habilitačné a inauguračné konanie v odbore Anatómia, histológia a embryológia.

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium - interná forma:

RNDr. FILIP BABIAK

e-mail: babiak6uniba.sk

VoIP : 41591

 

Doktorandské štúdium - externá forma:

MUDr. LENKA KUNERTOVÁ

Téma dizertačnej práce: Štúdium plexus lymphaticus v zdravej koži a vo vybraných patologických léziách.

Habilitačné konanie

12. októbra 2017 prebehla pred Vedeckou radou JLF UK úspešná habilitácia odbornej asistentky MUDr. Desanky Výbohovej, PhD.

Téma habilitačnej práce: Kvantitatívne morfometrické hodnotenie krvných a lymfatických mikrociev plexus subpapillaris v zdravej koži a v kožných léziách psoriasis vulgaris a lichen ruber planus.

Špecializačné štúdium

Doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. je členom lektorského zboru pre teoretickú časť Špecializačného študijného programu pre špecializačný odbor Anesteziológia a intenzívna medicína.