Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Ústav anatómie vznikol v r. 1966 ako súčasť Katedry teoretických disciplín, v roku 1971 sa pracovisko stalo samostatnou katedrou. V rokoch 1975 - 1991 bolo súčasťou Katedry anatómie, histológie a embryológie a od roku 1991 funguje ako samostatný Ústav anatómie. Vedúcim katedry bol do roku 1991 profesor MUDr. Juraj Minár, CSc., v roku 1991 bola vedením poverená MUDr. Yvetta Moravčíková, CSc. MUDr. Yvetta Mellová (Moravčíková), CSc. bola v roku 1993 menovaná do funkcie vedúcej ústavu na základe konkurzného konania.

Prvými učiteľmi ústavu anatómie bol vedúci katedry docent MUDr. Juraj Minár, CSc., asistenti MUDr. Ján Urda a MUDr. Kamil Belej. Na ústave v nasledujúcich rokoch pôsobili ako asistenti a odborní asistenti MUDr. Smolko, MUDr. Ivánková, MUDr. Mária Randáková, RNDr. Zora Beniačová, MUDr. Matilda Gombošová, MUDr. Alžbeta Búnová, MUDr. Milan Mello a MUDr. Mgr. Peter Štiak.

V roku 1984 a 1985 nastúpili na ústav MUDr. Yvetta Moravčíková a RNDr. Magdaléna Marčeková, roku 1995 MUDr. Gabriela Hešková a MUDr. Lenka Kunertová a v roku 1999 MUDr. Desanka Výbohová.

Na ústave pracovali v minulosti laborantky E. Šmihulová, A. Radimská, J. Krecháčová, D. Bágelová, E. Lauková, T. Ertlová, J. Rovná, Z. Zvalová - sekretárka, T. Kořínek a Ing. F. Valentko - technici k elektrónovému mikroskopu. V súčasnosti pracujú na ústave laborantka Ľubomíra Ľuptáková, sekretárka Stanislava Šebová Mrvečková, pitevný zriadenec Jaroslav Vajda a upratovačka Oľga Ondríková.

Pedagogika v míľnikoch histórie

Ústav anatómie zabezpečuje od svojho počiatku výučbu anatómie pre študijný program Všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku, od roku 1991 aj v anglickom jazyku. V roku 2012 začala výučba anatómie pre Zubné lekárstvo. Od roku 1990 ústav zabezpečuje výučbu anatómie pre nelekárske študijné programy - Ošetrovateľstvo, neskôr tiež Pôrodná asistencia a Verejné zdravotníctvo. Od roku 2000 v rámci spolupráce JLF UK s Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity ústav garantuje výučbu predmetu Základy anatómie pre študijný program Biomedicínske inžinierstvo.

Pedagogické aktivity pracovníkov ústavu sú zamerané aj na materiálne zabezpečenie pitevných cvičení (konzervácia kadáverov) a prípravu a dopĺňanie základných učebných pomôcok pre praktickú výučbu - kostných a svalových preparátov, preparátov na štúdium CNS a pod. Pre praktickú výučbu zahraničných študentov boli vypracované výberové učebné texty zo špeciálnej osteológie, artrológie a myológie. V roku 2010 vyšla vo Vydavateľstve Osveta učebnica "Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy" autorov Mellová, Hešková, Výbohová, Mello, Kunertová, Marčeková a v roku 2017 vysokoškolské skriptá "Axial skeleton study guide" autorky Desanky Výbohovej.

Pod vedením učiteľov ústavu sa aj študenti zapojili do aktivít pracoviska, a to nielen do vedeckej práce v rámci ŠVOČ - prezentovali viackrát výsledky svojej práce na fakultnom kole ŠVOČ, ale aj do pedagogického procesu ako demonštrátori, ktorí samostatne pripravovali kostné, svalové a orgánové preparáty.

Vedecko-výskumná činnosť v míľnikoch histórie

 Vo vedecko-výskumnej oblasti bolo pracovisko v minulosti zamerané na štúdium portálneho riečišťa pečene a na štúdium ultraštruktúry periférneho nervového syystému - vývoja myelínovej pošvy a degeneratívnych a regeneratívnych procesov v periférnych nervoch po ich toxickom poškodení. Na pracovisku sa tiež riešila problematika štrukturálnych zmien sliznice dýchacích ciest pri chronických zápalových ochoreniach. V spolupráci s PRIF UK ústav participoval na riešní projektu zameraného na sledovanie vplyvu dojčenia na fyzický vývoj dieťaťa. Pracovisko takmer dvadsať rokov rozvíja vedeckú činnosť v rámci interdisciplinárnej spolupráce s predklinickými aj klinickými pracoviskami. V spolupráci s Otorinolaryngologickou klinikou a Rádiologickou klinikou to bolo štúdium funkčnej anatómie nosovej dutiny a prinosových dutín. Najširšie je rozvinutá spolupráca s Ústavom patologickej anatómie, Dermatovenerologickou klinikou a Ústavom histológie a embryológie v oblasti skúmania morfologických prejavov chronických dermatóz. Vedeckopedagogickí pracovníci ústavu v minulosti podieľali ako spoluriešitelia a hlavní riešitelia na riešení výskumných úloh Štátneho plánu základného výskumu, grantov JLF UK, grantu MFN, grantu UK, grantov VEGA, grantu MZ SR a grantov APVV. Výsledkom vedecko-výskumnej činnosti ústavu v minulosti bola úspešná obhajoba 5 dizertačných prác odborných asistentov ústavu a úspešná obhajoba habilitačnej práce vedúcej ústavu.

Ústav anatómie bol v roku 2005 akreditovaný na doktorandské štúdium v odbore 7. 1. 2. Anatómia, histológia a embryológia - školiteľ doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. Jedna externá doktorandka obhájila v roku 2008 titul PhD.

Pracovisko bolo v minulosti spoluorganizátorom 33. zjazdu Česko-slovenskej anatomickej spoločnosti (Martin 1991), 39. kongresu Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou (Martin 2001), hlavným organizátorom Martinských morfologických popoludní (roky 2006 - 2012) a hlavným organizátorom 43. medzinárodného kongesu Slovenskej anatomickej spoločnosti a 50. Lojdovho histochemického sympózia (Martin 2013).