Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Darcovstvo tela pre vedecké a výučbové účely


Darujte svoje telo Jesseniovej lekárkskej fakulte

V prípade, že ste sa rozhodli po smrti darovať svoje telo pre vedecké účely – výučbovú anatomickú pitvu, je možné o tom uzavrieť s Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine zmluvu.

V zmluve sú určené podmienky, ktoré musia byť zachované z Vašej aj našej strany. Fakulta sa zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí prevoz tela aj jeho spopolnenie  po ukončení pitvy. Z Vašej strany musí byť dodržaná podmienka, že zomriete prirodzenou smrťou – t. j. napríklad nie na následky úrazu, alebo násilnou smrťou, alebo následkom inej príčiny, ktorá by vyžadovala patologickú alebo súdnu pitvu. Už pitvané telo nemôže byť použité pre výučbové účely.

O Vašom rozhodnutí by mali vedieť Vaši príbuzní, alebo tí ľudia, ktorí budú zariaďovať potrebné záležitosti po Vašej smrti. Pozostalým, pokiaľ  budú mať záujem, môže byť odovzdaný popol po kremácii. Žiadne iné nároky si robiť nemôžu.
Uzavretie zmluvy neznamená, že nemáte právo v budúcnosti svoje rozhodnutie zmeniť. V tom prípade by ste od zmluvy odstúpili a my to budeme plne rešpektovať a akceptovať.

Vaše rozhodnutie byť užitočný aj po smrti je známkou pokrokového zmýšľania a prejavom ochoty pomáhať iným – v tomto prípade pomôcť pri vzdelávaní budúcich lekárov. Túto Vašu ochotu si vysoko vážime.

Postup pri darovaní tela

Zmluva o poskytnutí tela k vedeckým a výučbovým účelom sa vyhotoví a podpíše v 4 exemplároch – 2 pre fakultu, 2 pre Vás ako darcu (za fakultu podpisuje zmluvu dekanka fakulty). Z toho jeden exemplár zmluvy si ponecháte Vy, druhý odovzdáte svojmu lekárovi, aby bol informovaný o Vašom rozhodnutí. Je potrebné, aby Váš podpis na dvoch zmluvách, ktoré zostanú na JLF UK, bol overený overovateľom (napr. notárom).

Úradne overenú zmluvu je potrebné doručiť (zaslať poštou alebo osobne) na Ústav anatómie JLF UK v Martine, Malá Hora 4, 036 01 Martin po overení notárom.

Keď dôjde k úmrtiu darcu, je potrebné, aby nás čo najskôr pozostalí príbuzní alebo známi telefonicky informovali o úmrtí:

  • v pracovných dňoch na tel. čísle 043 26 33 403
  • v čase sviatkov a víkendov na tel. čísle 0905 397 206

Darovanie vlastného tela je možné len v prípade, že nebola prehliadajúcim lekárom nariadená pitva podľa § 48 Zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do 48 hodín od úmrtia musí byť telo darcu prijaté na Ústav anatómie JLF UK. Pohrebná služba zabezpečí prevoz darcu a potom preberá starostlivosť o telo darcu Ústav anatómie JLF UK. Zároveň je potrebné doručiť na Ústav anatómie JLF UK kópiu Listu o prehliadke mŕtveho (vypisuje obhliadajúci lekár) a kópiu Úmrtného listu. Po ukončení pitvy na výučbové a vedecko-výskumné účely budú telesné pozostatky s úctou pochované. V prípade záujmu, môžu byť pozostatky po kremácii odovzdané rodine.

Za darovanie tela sa darcovi neposkytuje žiadna finančná odmena.

Zmluva o poskytnutí tela k vedeckým a výučbovým účelom  pdf.tlač

Ďakujeme.