Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné lekárstvo

Podmienky absolvovania predmetov na Ústave mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine

Účasť na praktických cvičeniach je povinná. Študentom je povolené vynechať 1 praktické cvičenie bez povinnosti náhrady.

Všeobecné lekárstvoHODNOTENIE
2VL/LSMikrobiológia 1

- účasť na praktckých cvičeniach (povolená 1absencia bez nutnosti náhrady)

- priebežný test                             

Klasifikovaný zápočtový test
2VL/LSImunológia

- účasť na praktckých cvičeniach (povolená 1absencia bez nutnosti náhrady)

- priebežný test                      

- prednesenie seminárnej práce

Záverečná skúška

Predtermín, Riadny termín: test

 

OPRAVNÝ TERMÍN: ústna skúška

3VL/ZSMikrobiológia 2

účasť na praktických cvičeniach

(je povolená 1 absencia bez nutnosti náhrady)

- priebežný test                          

- prednesenie seminárnej práce

Záverečná skúška

Predtermín, Riadny termín: test

 

OPRAVNÝ TERMÍN: ústna skúška

 

1) Mikrobiológia 1 - Priebežný test počas semestra obsahuje 10 otázok (výber z možností, jedna

                                 správna odpoveď)

2) Mikrobiológia 1 - Klasifikovaný zápočtový test obsahuje 20 otázok (výber z možností, jedna

                                 správna odpoveď)

3) Mikrobiológia 1 - Výsledná známka sa stanoví po sčítaní bodov z priebežného a záverečného

                                 zápočtového testu.  Maximálny počet bodov je 30.

                                 (10 bodov priebežný test + 20 bodov záverečný zápočtový test)

Mikrobiológia 1: Stupnica pre hodnotenie:

30-28   A

27-25   B

24-22   C

21-20   D

19-18   E

17 a menej   Fx

 

4) Imunológia: Priebežný test počas semestra (výber z možností, jedna

                                 správna odpoveď). Maximum: 15 bodov

5) Imunológia: záverečná skúška formou testu (výber z možností, jedna

                                správna odpoveď). Maximum: 45 bodov

6) Imunológia: Predtermín - 14. týždeň - študenti môžu absolvovať

                     záverečnú skúšku z imunológie v predtermíne formou záverečného testu,

                     ak splnia nasledovné požiadavky:

           1. účasť na praktických cvičeniach (maximálne 1 absencia - bez povinnosti náhrady)

           2. príprava a prednesenie seminárnej práce počas semestra - podľa harmonogramu

 

   Imunológia: záverečné hodnotenie: výsledná známka sa stanoví po sčítaní bodov

                      z priebežného a záverečného testu z imunológie.

                     Maximálny počet bodov je 60 (15 bodov priebežný test + 45 bodov záverečný test).

Ak študent po sčítaní bodov z oboch testov nedosiahne minimálne 36 bodov - opravná záverečná skúška z imunológie sa bude konať ústnou formou na Ústave mikrobiológie a imunológie.

      Imunológia: Stupnica pre hodnotenie:

      60 - 55 ...... A

      54 – 50 ..... B

      49 – 45 ..... C

      44 – 40 ..... D

      39 – 36 ..... E

      35 a menej...Fx

 

7) Mikrobiológia 2 - záverečná skúška formou testu (1.termín). Test obsahuje 45 otázok (výber z možností,

                                 jedna správna odpoveď).

8) Mikrobiológia 2: Predtermín - 14. týždeň. Študenti môžu absolvovať záverečnú skúšku

                               z mikrobiológie v predtermíne (formou testu), ak splnia nasledovné požiadavky:

           - účasť na všetkých praktických cvičeniach (je povolená 1 absencia bez náhrady)

           - príprava a prednesenie seminárnej práce počas semestra - podľa harmonogramu

9) Mikrobiológia 2: Výsledná známka sa stanoví po sčítaní bodov z priebežného a záverečného testu z mikrobiológie.

     Maximálny počet bodov je 60 (15 bodov priebežný test + 45 bodov záverečný test).

10.) Mikrobiológia 2: Ak študent po sčítaní bodov z oboch testov nedosiahne minimálne 36 bodov (t.j. 60%) - opravná záverečná skúška z mikrobiológie sa bude konať ústnou formou na Ústave mikrobiológie a imunológie.

      Mikrobiológia 2: Stupnica pre hodnotenie:

      60 - 55 ...... A

      54 – 50 ..... B

      49 – 45 ..... C

      44 – 40 ..... D

      39 – 36 ..... E

      35 a menej...Fx

 

v Martine, 30.1.2024

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

vedúca ÚMI JLF UK v Martine

Imunológia - prednášky

Akademický rok 2023/2024, letný semester, VL 2. ročník

Pondelok: 13,00 - 14,45

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, Prednášková miestnosť, prízemie vpravo

Prednášajúci: MUDr. Martina Neuschlová, PhD.

TýždeňDátumTéma
119.2.Úvod do imunológie. 
226.2.Bunky a molekuly IS, vlastnosti buniek IS.
34.3.Bariéry, vrodená a získaná imunita, lymfatické tkanivá a orgány.
411.3.Nešpecifická imunita - mechanizmy, funkcie, bunky IS.
518.3.Antigény a receptory. Rozpoznávanie vlastného.
625.3.Špecifická imunita–molekuly, imunoglobulíny.
71.4.Sviatok
88.4.Špecifická imunita – orgány a bunky.
915.4. Lymfocyty – diferenciácia, aktivácia, APC.
1022.4.Hypersenzitivita.
1129.4.Možnosti ovplyvnenia imunity.
126.5.Autoimunita.
1313.5.Transplantačná imunológia.
1420.5.Vyžiadaná téma.

Účasť na prednáškach nie je povinná. Záverečná skúška z imunológie: formou testu, v predtermíne alebo počas skúškového obdobia (po splnení všetkých požiadaviek).

PREDNÁŠKY - IMUNOLÓGIA: 

Imunológia - ako pracuje imunitný systém
Nešpecifická imunita – bariéry. Hlavné zložky IS
Nešpecifická imunita – mechanizmy a  funkcie
Antigény a receptory. Rozpoznávanie vlastného.
Špecifická imunita – molekuly, imunoglobulíny
Špecifická imunita - orgány a bunky
Základy špecificity
Lymfocyty – diferenciácia,aktivácia, APC
Regulácia imunitnej odpovede,cytokíny
Hypersenzitivita
Autoimunita
Transplantačná imunológia
Nádorová imunológia
Možnosti ovplyvnenia imunity.

V Martine 30.1.2024

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

vedúca ÚMI JLF UK v MARTINE

Imunológia - praktické cvičenia

Akademický rok: 2023/2024 letný semester, VL 2. ročník

Praktické cvičenia z imunológie - krúžky podľa rozvrhu

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK, Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie

TýždeňDátumTéma
119.2.-22.2.Úvod, bezpečnosť práce v laboratóriu, organizácia výučby
226.2.-29.2.Bunky imunitného systému, separácia, identifikácia.
34.3.-7.3.Nešpecifická imunita – fagocytóza.
411.3.-14.3.Lyzozým, baktericídna aktivita séra.
518.3.-21.3.Komplement.
6

25.3.-27.3.

28.3.

Serologické reakcie.

voľno (krúžky 13,14)

7

1.4.,2.4.,3.4.

4.4.

voľno (krúžky 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16)

Serologické reakcie.

88.4.-11.4.Test
915.4.-18.4.Nové metódy v imunologickej diagnostike - ELISA, WB.
1022.4.-25.4. Dôkaz špecifickej bunkovej imunity, kožný test, IGRA.
11

29.4,30.4.,2.4.

1.5.

Vakcinačná imunológia. 

Sviatok

12

6.5.,7.5.,9.5.

8.5.

Autoimunita, detekcia autoprotilátok.

Sviatok

1313.5.-16.5.Imunodeficitné stavy.
1420.5.-23.5.Náhrady. Predtermíny

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni. Každý študent je povinný absolvovať priebežný test (zahŕňa otázky z odprednášaných tém a praktických cvičení). Každý študent je počas semestra povinný odprezentovať referát na vybranú tému. Po splnení predchádzajúcich podmienok bude študentom udelený zápočet, následne môžu študenti absolvovať záverečnú skúšku z imunológie (v predtermíne alebo počas skúškového obdobia). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

! Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok !

PRAKTICKÉ CVIČENIA - IMUNOLÓGIA:
Bunky IS, separácia,identifikácia
Nešpecifická imunita – fagocytóza
Lyzozým, baktericídna aktivita séra
Komplement
Sérologické reakcie
Nové metódy v diagnostike - ELISA , WB
Dôkaz špecifickej bunkovej imunity, kožný test, IGRA
Imunodeficitné stavy
Autoimunita, detekcia autoprotilátok

V Martine 30.1.2024      

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Vedúca ÚMI JLF UK

Všeobecná mikrobiológia - prednášky

Akademický rok 2023/2024, letný semester, VL 2. ročník

Pondelok: 14,00 – 15,30

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, prednášková miestnosť, prízemie vpravo

Prednášajúci: MUDr. V. Sadloňová, PhD.

                      MUDr. J. Kompaníková, PhD.

TýždeňDátumTéma
119.2.Stavba baktériovej bunky.
226.2.Fyziológia a metabolizmus baktériovej bunky.
34.3.Genetika baktériovej bunky, význam pre diagnostiku.
411.3.Patogénny potenciál baktérií.
518.3.Biofilm, fyziologická mirkoflóra.
625.3.Patogenéza mikrobiálnych ochorení.
71.4.Sviatok
88.4.Antibiotiká I.
915.4.Antibiotiká II.
1022.4.Dezinfekcia. Sterilizácia.
1129.4.Vakcíny a očkovanie.
126.5.Vírusy - štruktúra a terapia.
1313.5.Parazity - štruktúra a terapia.
1420.5.Huby - štruktúra a terapia.
PREZENTÁCIE:
Úvod do mikrobiológie, princípy diagnostiky
Stavba baktériovej bunky
Fyziológia a metabolizmus baktériovej bunky
Genetika bakteriálnej bunky a význam pre diagnostiku
Patogénny potenciál baktérií, patogenéza mikrobiálnych ochorení
Biofilm, fyziologická mikroflóra
Antibiotiká
Dezinfekcia
Vakcíny a očkovanie
Vírusy, štruktúra a terapia
Parazity, štruktúra a terapia
Huby, štruktúra a terapia

 V Martine 30.1.2024       

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Vedúca ÚMI JLF UK v Martine

 

 

Všeobecná mikrobiológia - praktické cvičenia

Akademický rok: 2023/2024 letný semester, VL 2. ročník,

Praktické cvičenia zo všeobecnej mikrobiológie - krúžky podľa rozvrhu

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK, Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie

TýždeňDátum Téma
119.2.-22.2. Úvod do problematiky. Bezpečnosť pri práci. Organizácia štúdia.
226.2.-29.2 Mikroskopia, natívny preparát, fixovaný preparát.
3 4.3.-7.3. Farbenie podľa Grama.
411.3.-14.3. Farbenie acidorezistentných baktérií.
5 18.3.-21.3. Znázornenie  púzdier.
6

25.3.-27.3

28.3. 

Farbenie spór a metachromatických granúl.

Voľno (krúžky 13,14)

7

1.4.-3.4.

4.4.

Voľno (krúžky 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16)

Farbenie spór a metachromatických granúl.

88.4.- 11.4. Test
915.4.-18.4.Kultivácia,pôdy, očkovanie, kolónie.
1022.4.-25.4.
Identifikácia baktérií – biochemické vlastnosti.
11

29.4.,30.4.,2.5.

1.5.

Identifikácia nástrojov patogenity a virulencie (enzýmy, toxíny)

Sviatok

12

6.5.,7.5.,9.5.

8.5

Anaeróbna kultivácia.

Sviatok

1313.5.-16.5. Testovanie citlivosti na antibiotiká.
14 20.5.-23.5. Náhrada praktických cvičení. Zápočtový test.
PREZENTÁCIE
Úvod, bezpečnosť pri práci
Mikroskopia, natívny preparát,fixovaný preparát
Farbenie podľa Grama
Farbenie acidorezistentných Paličiek
Farbenie púzdier
Farbenie spór a granúl
Kultivácia baktérií  
Biochemické vlastnosti baktérií
Identifickácia enzýmov, toxíny
Anaeróbna kultivácia

<output>

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni. Každý študent je povinný absolvovať priebežný test (zahŕňa otázky z odprednášaných tém a praktických cvičení). Každý študent je počas semestra povinný odprezentovať referát na vybranú tému. Po splnení predchádzajúcich podmienok bude študentom udelený zápočet, následne môžu študenti absolvovať záverečnú skúšku z imunológie (v predtermíne alebo počas skúškového obdobia). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

! Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok !

</output>

<output>

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni. Každý študent je povinný absolvovať priebežný test (zahŕňa otázky z odprednášaných tém a praktických cvičení). Každý študent je počas semestra povinný odprezentovať referát na vybranú tému. Po splnení predchádzajúcich podmienok bude študentom udelený zápočet, následne môžu študenti absolvovať záverečnú skúšku z imunológie (v predtermíne alebo počas skúškového obdobia). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

! Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok !

</output>

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Každý študent je povinný absolvovať počas semestra priebežný test (zahŕňa otázky z odprednášaných tém a praktických cvičení). Po splnení požiadaviek (predpísaná účasť na praktických cvičeniach, absolvovanie priebežného testu) môžu študenti absolvovať záverečný zápočtový test z mikrobiológie (klasifikovaný zápočet). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

! Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok !

V Martine 30.1.2024         

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Vedúca ÚMI JLF UK v Martine

 

 

Špeciálna mikrobiológia - prednášky

Aktuálne informácie o prípadných zmenách v organizácii výučby prednášok, praktických cvičení, priebežných testov a záverečných skúšok na ÚMI JLF UK budú poskytované študentom priebežne počas semestra.Všetky aktuálne informácie budú zverejňované na webovej stránke ÚMI JLF UK.

 

PREDNÁŠKY: štvrtok 14,45 - 17,00

Prednášajúci: doc. MUDr. Elena Nováková, PhD., MUDr. J. Kompaníková, PhD.                          

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine

Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo, akademický rok 2023/2024, ZS

 

TÝŽDEŇDÁTUMTÉMA
1.21.9.Úvod do bakteriológie. Stafylokoky. Streptokoky. G+koky.
2.28.9.Neisserie. Hemofily. Pneumokoky. G-koky. Opúzdrené baktérie.
3.5.10.G- paličky (enterobacteriaceae).
4.12.10.G– paličky (nefermentujúce, ostatné).
5.19.10.Anaeróbne baktérie. G+paličky.
6.26.10.Spirochéty. Chlamýdie. Mykoplazmy.
7.2.11.Úvod do virológie – štruktúra vírusov, patogenéza, imunita, terapia.
8.9.11.Virológia - DNK vírusy.
9.16.11.Virológia - RNK vírusy.
10.23.11.Virológia – vírusy hepatitíd, HIV, prióny.
11.30.11.Systémy: DC, GIT, UGT.
12.7.12.Systémy: CNS, HK, toxíny.
13.14.12.Infekcie plodu, novorodenca, starých ľudí.
14.21.12.Vyžiadaná téma. PREDTERMÍNY.

Účasť na prednáškach nie je povinná, ale vrelo odporúčaná

POVINNÁ ŠTÚDIJNÁ LITERATÚRA: viď INTRANET

Študijné materiály:  na stránke UMI JLF UK v Martine,  MEFANET

V Martine 6.9. 2023

Doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.,

Vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK

Mikrobiológia špeciálna - prednášky
Úvod do bakteriológie 
Stafylokoky.  Streptokoky.
Gram negatívne koky - Neisseria, Haemophilus, S. pneumoniae, opúzdrené baktérie
Gram negatívne paličky – Enterobacteriaceae
Gram negatívne nefermentujúce paličky, ostatné
Gram pozitívne paličky
Spirochéty a anaeróbne baktérie 
Mykobaktérie
Chlamýdie, Rickettsie, Mykoplazmy
Virológia - úvod
DNA vírusy
RNA vírusy, hepatitídy, HIV
Mykológia
Parazitológia odber materiálu
Parazitológia     

Špeciálna mikrobiológia - praktické cvičenia

Aktuálne informácie o prípadných zmenách v organizácii výučby prednášok, praktických cvičení, priebežných testov a záverečných skúšok na ÚMI JLF UK budú poskytované študentom priebežne počas semestra. Všetky zmeny v organizácii výučby na ÚMI JLF UK v Martine budú priebežne aktualizované na webovej stránke ústavu.  

 

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

 

Účasť na praktických cvičeniach je možná len v termíne

uvedenom v rozvrhu podľa študijných skupín,

študentom sa nepovoľuje náhrada vymeškaného

praktického cvičenia s inou skupinou v rámci

jednotlivých týždňov. 

 

Náhrada absencií je možná len v náhradnom (14.) týždni.

 

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA (pondelok - štvrtok, podľa rozvrhu)

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo. ZS 2023/2024

 

TýždeňDátumTéma
1.18. 9. - 21.9.

Úvod, organizácia výučby, poučenie o bezpečnosti pri práci.

2.25.9. - 28.9.

Stafylokoky.

3.2.10. - 5.10.

Streptokoky.

4.9.10.-12.10.

Neisserie. Hemofily.

5.16.10.-19.10.

Korynebaktérie. Bordetelly.

6.23.10. - 26.10.

G+paličky. Pseudomonas.

7.30.10. - 2.11.

SAMOŠTÚDIUM Enterobacteriaceae.

8.6.11.-9.11.

Anaeróby. Spirochéty.

9. 13.11.-16.11.

PRIEBEŽNÝ TEST

10.20.11.- 23.11.

Mycobacterium sp.                                     

11.27.11. - 30.11.

Virológia.

12.4.12 - 7.12.

Parazitológia.

13.11.12. - 14.12.

Mykológia. 

14.18.12. - 21.12.Zápočet. Náhradný týždeň. PREDTERMÍN.
Mikrobiológia špeciálna - praktické cvičenia
Úvod do štúdia. Zásady práce v laboratóriu. Odber materiálu
Streptokoky
Stafylokoky
Neisserie, hemofily
Enterobacteriaceae
Bacillus, Pseudomonas
Bordetella ,Corynebacterium
Anaeróbne baktérie, spirochéty
Mycobacterium
Parazitológia - Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie
Mykologická diagnostika
Virologická diagnostika

 

V Martine 6.9.2023 

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.,

vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine