Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné lekárstvo

Podmienky absolvovania predmetov na Ústave mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine

Účasť na praktických cvičeniach je povinná. Študentom je povolené vynechať 1 praktické cvičenie bez povinnosti náhrady.

Všeobecné lekárstvoHODNOTENIE
2VL/LSMikrobiológia 1

- účasť na praktckých cvičeniach (povolená 1absencia bez nutnosti náhrady)

- priebežný test                             

Klasifikovaný zápočtový test
2VL/LSImunológia

- účasť na praktckých cvičeniach (povolená 1absencia bez nutnosti náhrady)

- priebežný test                      

- prednesenie seminárnej práce

Záverečná skúška

Predtermín, Riadny termín: test

 

OPRAVNÝ TERMÍN: ústna skúška

3VL/ZSMikrobiológia 2

účasť na praktických cvičeniach

(je povolená 1 absencia bez nutnosti náhrady)

- priebežný test                          

- prednesenie seminárnej práce

Záverečná skúška

Predtermín, Riadny termín: test

 

OPRAVNÝ TERMÍN: ústna skúška

 

1) Mikrobiológia 1 - Priebežný test počas semestra obsahuje 10 otázok (výber z možností, jedna

                                 správna odpoveď)

2) Mikrobiológia 1 - Klasifikovaný zápočtový test obsahuje 20 otázok (výber z možností, jedna

                                 správna odpoveď)

3) Mikrobiológia 1 - Výsledná známka sa stanoví po sčítaní bodov z priebežného a záverečného

                                 zápočtového testu.  Maximálny počet bodov je 30.

                                 (10 bodov priebežný test + 20 bodov záverečný zápočtový test)

Mikrobiológia 1: Stupnica pre hodnotenie:

30-28   A

27-25   B

24-22   C

21-20   D

19-18   E

17 a menej   Fx

 

4) Imunológia: Priebežný test počas semestra (výber z možností, jedna

                                 správna odpoveď). Maximum: 15 bodov

5) Imunológia: záverečná skúška formou testu (výber z možností, jedna

                                správna odpoveď). Maximum: 45 bodov

6) Imunológia: Predtermín - 14. týždeň. Študenti môžu absolvovať

                     záverečnú skúšku z imunológie v predtermíne formou záverečného testu,

                     ak splnia nasledovné požiadavky:

           - účasť na všetkých praktických cvičeniach (je povolená 1 absencia bez náhrady)

           - príprava a prednesenie seminárnej práce počas semestra - podľa harmonogramu

   Imunológia: záverečné hodnotenie: výsledná známka sa stanoví po sčítaní bodov

                      z priebežného a záverečného testu z imunológie.

                     Maximálny počet bodov je 60 (15 bodov priebežný test + 45 bodov záverečný test).

Ak študent po sčítaní bodov z oboch testov nedosiahne minimálne 36 bodov - opravná záverečná skúška z imunológie sa bude konať ústnou formou na Ústave mikrobiológie a imunológie.

      Imunológia: Stupnica pre hodnotenie:

      60 - 55 ...... A

      54 – 50 ..... B

      49 – 45 ..... C

      44 – 40 ..... D

      39 – 36 ..... E

      35 a menej...Fx

 

7) Mikrobiológia 2 - záverečná skúška formou testu. Test obsahuje 45 otázok (výber z možností,

                                 jedna správna odpoveď).

8) Mikrobiológia 2: Predtermín - 14. týždeň. Študenti môžu absolvovať záverečnú skúšku

                               z mikrobiológie v predtermíne, ak splnia nasledovné požiadavky:

           - účasť na všetkých praktických cvičeniach (je povolená 1 absencia bez náhrady)

           - príprava a prednesenie seminárnej práce počas semestra - podľa harmonogramu

9) Mikrobiológia 2: Výsledná známka sa stanoví po sčítaní bodov z priebežného a záverečného testu z mikrobiológie.

     Maximálny počet bodov je 60 (15 bodov priebežný test + 45 bodov záverečný test).

10.) Mikrobiológia 2: Ak študent po sčítaní bodov z oboch testov nedosiahne minimálne 36 bodov - opravná záverečná skúška z mikrobiológie sa bude konať ústnou formou na Ústave mikrobiológie a imunológie.

      Mikrobiológia 2: Stupnica pre hodnotenie:

      60 - 55 ...... A

      54 – 50 ..... B

      49 – 45 ..... C

      44 – 40 ..... D

      39 – 36 ..... E

      35 a menej...Fx

 

v Martine, 3.2.2023

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

vedúca ÚMI JLF UK v Martine

Imunológia - prednášky

Akademický rok 2022/2023, letný semester, VL 2. ročník

Pondelok: 13,00 - 14,45

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, Prednášková miestnosť, prízemie vpravo

Prednášajúci: MUDr. Martina Neuschlová, PhD.

TýždeňDátumTéma
113.2.Úvod do imunológie. 
220.2.Obranné línie - bariéry, vrodená a získaná imunita, lymf. tkanivá a orgány.
3  27.2.Nešpecifická imunita - mechanizmy, funkcie, bunky IS.
4  6.3.Antigény a receptory. Rozpoznávanie vlastného.
513.3.Špecifická imunita–molekuly, imunoglobulíny.
620.3.Špecifická imunita – orgány a bunky.
727.3.Lymfocyty – diferenciácia, aktivácia, APC.
8  3.4.Regulácia imunitnej odpovede, cytokíny.
910.4.SVIATOK 
1017.4.Hypersenzitivita.
1124.4.Možnosti ovplyvnenia imunity.
121.5.Autoimunita. (Sviatok)
138.5.Transplantačná imunológia. (Sviatok)
1415.5.Vyžiadaná téma.

Účasť na prednáškach nie je povinná. Záverečná skúška z imunológie: formou testu, v predtermíne alebo počas skúškového obdobia (po splnení všetkých požiadaviek).

PREDNÁŠKY - IMUNOLÓGIA: 

Imunológia - ako pracuje imunitný systém
Nešpecifická imunita – bariéry. Hlavné zložky IS
Nešpecifická imunita – mechanizmy a  funkcie
Antigény a receptory. Rozpoznávanie vlastného.
Špecifická imunita – molekuly, imunoglobulíny
Špecifická imunita - orgány a bunky
Základy špecificity
Lymfocyty – diferenciácia,aktivácia, APC
Regulácia imunitnej odpovede,cytokíny
Hypersenzitivita
Autoimunita
Transplantačná imunológia
Nádorová imunológia
Možnosti ovplyvnenia imunity.

V Martine 03.02.2023

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

vedúca ÚMI JLF UK v MARTINE

Imunológia - praktické cvičenia

Akademický rok: 2022/2023 letný semester, VL 2. ročník

Praktické cvičenia z imunológie - krúžky podľa rozvrhu

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK, Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie

TýždeňDátumTéma
113.2.-16.2.Úvod, bezpečnosť práce v laboratóriu, organizácia výučby
220.2.-23.2.Bunky imunitného systému, separácia, identifikácia.
327.2.-2.3.Nešpecifická imunita – fagocytóza.
46.3.-9.3.Lyzozým, baktericídna aktivita séra.
513.3.-16.3.Komplement.
620.3.-23.3.Serologické reakcie.
727.3.-30.3.Nové metódy v imunologickej diagnostike - ELISA, WB.
83.4.-6.4.Dôkaz špecifickej bunkovej imunity, kožný test, IGRA.
910.4.-13.4.Samoštúdium - príprava na test (Veľká noc)
1017.4.-20.4. TEST
1124.4.-27.4.Vakcinačná imunológia. 
121.5.-4.5.Autoimunita, detekcia autoprotilátok.
138.5.-11.5.Imunodeficitné stavy.
1415.5.-18.5.Náhrady. Predtermíny

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni. Každý študent je povinný absolvovať priebežný test (zahŕňa otázky z odprednášaných tém a praktických cvičení). Každý študent je počas semestra povinný odprezentovať referát na vybranú tému. Po splnení predchádzajúcich podmienok bude študentom udelený zápočet, následne môžu študenti absolvovať záverečnú skúšku z imunológie (v predtermíne alebo počas skúškového obdobia). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

! Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok !

PRAKTICKÉ CVIČENIA - IMUNOLÓGIA:
Bunky IS, separácia,identifikácia
Nešpecifická imunita – fagocytóza
Lyzozým, baktericídna aktivita séra
Komplement
Sérologické reakcie
Nové metódy v diagnostike - ELISA , WB
Dôkaz špecifickej bunkovej imunity, kožný test, IGRA
Imunodeficitné stavy
Autoimunita, detekcia autoprotilátok

V Martine 03.02. 2023           

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Vedúca ÚMI JLF UK

Všeobecná mikrobiológia - prednášky

Akademický rok 2022/2023, letný semester, VL 2. ročník

Pondelok: 14,00 – 15,30

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, prednášková miestnosť, prízemie vpravo

Prednášajúci: MUDr. J. Kompaníková, PhD.

TýždeňDátumTéma
113.2.Stavba baktériovej bunky.
220.2.Fyziológia a metabolizmus baktériovej bunky.
3  27.2.Genetika baktériovej bunky, význam pre diagnostiku.
4  6.3.Patogénny potenciál baktérií.
513.3.Biofilm, fyziologická mirkoflóra.
620.3.Patogenéza mikrobiálnych ochorení.
727.3.Antibiotiká I.
8  3.4.Antibiotiká II.
910.4.SVIATOK 
1017.4.Dezinfekcia. Sterilizácia.
1124.4.Vakcíny a očkovanie.
12  1.5.Vírusy - štruktúra a terapia. (sviatok)
138.5.Parazity - štruktúra a terapia.(sviatok)
1415.5.Huby - štruktúra a terapia.
PREZENTÁCIE:
Úvod do mikrobiológie, princípy diagnostiky
Stavba baktériovej bunky
Fyziológia a metabolizmus baktériovej bunky
Genetika bakteriálnej bunky a význam pre diagnostiku
Patogénny potenciál baktérií, patogenéza mikrobiálnych ochorení
Biofilm, fyziologická mikroflóra
Antibiotiká
Dezinfekcia
Vakcíny a očkovanie
Vírusy, štruktúra a terapia
Parazity, štruktúra a terapia
Huby, štruktúra a terapia

 V Martine 03.02.2023          

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Vedúca ÚMI JLF UK v Martine

 

 

Všeobecná mikrobiológia - praktické cvičenia

Akademický rok: 2022/2023 letný semester, VL 2. ročník,

Praktické cvičenia zo všeobecnej mikrobiológie - krúžky podľa rozvrhu

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK, Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie

TýždeňDátum Téma
113.2.-16.2. Úvod do problematiky. Bezpečnosť pri práci. Organizácia štúdia.
220.2.-23.2. Mikroskopia, natívny preparát, fixovaný preparát.
3  27.2.-2.3. Farbenie podľa Grama.
4  6.3.-9.3. Farbenie acidorezistentných baktérií.
5 13.3.-16.3. Znázornenie  púzdier.
620.3.-23.3  Farbenie spór a metachromatických granúl. 
727.3.-30.3. Kultivácia,pôdy, očkovanie, kolónie.
83.4.- 6.4. Identifikácia baktérií – biochemické vlastnosti.
910.4.-13.4.Samoštúdium - príprava na test (Veľká noc)
1017.4.-20.4.
TEST
11 24.4.-27.4. Identifikácia nástrojov patogenity a virulencie (enzýmy, toxíny).
121.5.-4.5. Anaeróbna kultivácia.
138.5.-11.5. Testovanie citlivosti na antibiotiká.
14 15.5.-18.5. Náhrada praktických cvičení. Zápočtový test.
PREZENTÁCIE
Úvod, bezpečnosť pri práci
Mikroskopia, natívny preparát,fixovaný preparát
Farbenie podľa Grama
Farbenie acidorezistentných Paličiek
Farbenie púzdier
Farbenie spór a granúl
Kultivácia baktérií  
Biochemické vlastnosti baktérií
Identifickácia enzýmov, toxíny
Anaeróbna kultivácia

<output>

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni. Každý študent je povinný absolvovať priebežný test (zahŕňa otázky z odprednášaných tém a praktických cvičení). Každý študent je počas semestra povinný odprezentovať referát na vybranú tému. Po splnení predchádzajúcich podmienok bude študentom udelený zápočet, následne môžu študenti absolvovať záverečnú skúšku z imunológie (v predtermíne alebo počas skúškového obdobia). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

! Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok !

</output>

<output>

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni. Každý študent je povinný absolvovať priebežný test (zahŕňa otázky z odprednášaných tém a praktických cvičení). Každý študent je počas semestra povinný odprezentovať referát na vybranú tému. Po splnení predchádzajúcich podmienok bude študentom udelený zápočet, následne môžu študenti absolvovať záverečnú skúšku z imunológie (v predtermíne alebo počas skúškového obdobia). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

! Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok !

</output>

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Každý študent je povinný absolvovať počas semestra priebežný test (zahŕňa otázky z odprednášaných tém a praktických cvičení). Po splnení požiadaviek (predpísaná účasť na praktických cvičeniach, absolvovanie priebežného testu) môžu študenti absolvovať záverečný zápočtový test z mikrobiológie (klasifikovaný zápočet). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

! Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok !

V Martine 03. 02. 2023          

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Vedúca ÚMI JLF UK v Martine

 

 

Špeciálna mikrobiológia - prednášky

Aktuálne informácie o prípadných zmenách v organizácii výučby prednášok, praktických cvičení, priebežných testov a záverečných skúšok na ÚMI JLF UK budú poskytované študentom priebežne počas semestra.Všetky aktuálne informácie budú zverejňované na webovej stránke ÚMI JLF UK.

 

PREDNÁŠKY: štvrtok 14,45 - 17,00

Prednášajúci: doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine

Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo, akademický rok 2022/2023

 

TÝŽDEŇDÁTUMTÉMA
1.22.9.Úvod do bakteriológie. Stafylokoky. Streptokoky. G+koky.
2.29.9.Neisserie. Hemofily. Pneumokoky. G-koky. Opúzdrené baktérie.
3.6.10.G- paličky (enterobacteriaceae).
4.13.10.G– paličky (nefermentujúce, ostatné).
5.20.10.Anaeróbne baktérie. G+paličky.
6.27.10.Spirochéty. Chlamýdie. Mykoplazmy.
7.3.11.Úvod do virológie – štruktúra vírusov, patogenéza, imunita, terapia.
8.10.11.Virológia - DNK vírusy.
9.17.11.SVIATOK
10.24.11.Virológia - RNK vírusy.
11.1.12.Virológia – vírusy hepatitíd, HIV, prióny.
12.8.12.Systémy: DC, GIT, UGT.
13.15.12.Systémy: CNS, HK, toxíny.
14.22.12.Infekcie plodu, novorodenca, starých ľudí. PREDTERMÍNY.

Účasť na prednáškach nie je povinná, ale vrelo odporúčaná

POVINNÁ ŠTÚDIJNÁ LITERATÚRA: viď INTRANET

Študijné materiály:  na stránke UMI JLF UK v Martine,  MEFANET

V Martine 12.9. 2022

Doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.,

Vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK

Mikrobiológia špeciálna - prednášky
Úvod do bakteriológie 
Stafylokoky.  Streptokoky.
Gram negatívne koky - Neisseria, Haemophilus, S. pneumoniae, opúzdrené baktérie
Gram negatívne paličky – Enterobacteriaceae
Gram negatívne nefermentujúce paličky, ostatné
Gram pozitívne paličky
Spirochéty a anaeróbne baktérie 
Mykobaktérie
Chlamýdie, Rickettsie, Mykoplazmy
Virológia - úvod
DNA vírusy
RNA vírusy, hepatitídy, HIV
Mykológia
Parazitológia odber materiálu
Parazitológia     

Špeciálna mikrobiológia - praktické cvičenia

Aktuálne informácie o prípadných zmenách v organizácii výučby prednášok, praktických cvičení, priebežných testov a záverečných skúšok na ÚMI JLF UK budú poskytované študentom priebežne počas semestra. Všetky zmeny v organizácii výučby na ÚMI JLF UK v Martine budú priebežne aktualizované na webovej stránke ústavu.  

 

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

 

Účasť na praktických cvičeniach je možná len v termíne

uvedenom v rozvrhu podľa študijných skupín,

študentom sa nepovoľuje náhrada vymeškaného

praktického cvičenia s inou skupinou v rámci

jednotlivých týždňov. 

 

Náhrada absencií je možná len v náhradnom (14.) týždni.

 

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA (pondelok - štvrtok, podľa rozvrhu)

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo. ZS 2022/2023

 

TýždeňDátumTéma
1.19. 9. - 22.9.

Úvod, organizácia výučby, poučenie o bezpečnosti pri práci.

2.26.9. - 29.9.

Stafylokoky.

3.3.10. - 6.10.

Streptokoky.

4.10.10.-13.10.

Neisserie. Hemofily.

5.17.10.-20.10.

Korynebaktérie. Bordetelly.

6.24.10. - 27.10.

G+paličky. Pseudomonas.

7.31.10. - 3.11.

Enterobacteriaceae.

8.7.11.-10.11.

Anaeróby. Spirochéty.

9. 14.11.-17.11.

PRIEBEŽNÝ TEST

10.21.11.- 24.11.

Mycobacterium sp.                                     

11.28.11. - 1.12.

Virológia.

12.5.12 - 8.12.

Parazitológia.

13.12.12. - 15.12.

Mykológia. 

14.19.12. - 22.12.Zápočet. Náhradný týždeň. PREDTERMÍN.
Mikrobiológia špeciálna - praktické cvičenia
Úvod do štúdia. Zásady práce v laboratóriu. Odber materiálu
Streptokoky
Stafylokoky
Neisserie, hemofily
Enterobacteriaceae
Bacillus, Pseudomonas
Bordetella ,Corynebacterium
Anaeróbne baktérie, spirochéty
Mycobacterium
Parazitológia - Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie
Mykologická diagnostika
Virologická diagnostika

 

V Martine 12.9.2022 

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.,

vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine