Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nelekárske študijné odbory

Aktuálne informácie o prípadných zmenách v organizácii výučby prednášok, praktických cvičení, priebežných testov a záverečných skúšok na ÚMI JLF UK budú poskytované študentom priebežne počas semestra. Všetky zmeny v organizácii výučby na ÚMI JLF UK v Martine budú priebežne aktualizované na webovej stránke ústavu.  

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Náhrada absencií je možná len v náhradnom (14.) týždni.


PODMIENKY ABSOLVOVANIA PREDMETOV NA ÚMI JLF UK V MARTINE

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO - BAKALÁRSKE

LETNÝ SEMESTER:

1) Mikrobiológia 1 - Priebežný test počas semestra obsahuje 10 otázok (výber z možností, jedna

                                 správna odpoveď)

2) Mikrobiológia 1 - Klasifikovaný zápočtový test obsahuje 20 otázok (výber z možností, jedna

                                 správna odpoveď)

3) Mikrobiológia 1 - Výsledná známka sa stanoví po sčítaní bodov z priebežného a záverečného

                                 zápočtového testu.  Maximálny počet bodov je 30.

                                 (10 bodov priebežný test + 20 bodov záverečný zápočtový test)

4) Mikrobiológia 1 - účasť na praktických cvičeniach (je povolená 1 absencia bez náhrady)

           - príprava a prednesenie seminárnej práce počas semestra - podľa harmonogramu

 Mikrobiológia 1: Stupnica pre hodnotenie:

30-28   A

27-25   B

24-22   C

21-20   D

19-18   E

17 a menej   Fx

 

 ZIMNÝ SEMESTER:

 5) Mikrobiológia 2 - Priebežný test počas semestra obsahuje 10 otázok (výber z možností, jedna

                                 správna odpoveď)

  6) Mikrobiológia 2 - záverečná skúška formou testu. Test obsahuje 30 otázok (výber z možností,

                                 jedna správna odpoveď).

 7) Mikrobiológia 2: Predtermín - 14. týždeň. Študenti môžu absolvovať záverečnú skúšku

                               z mikrobiológie v predtermíne, ak splnia nasledovné požiadavky:

           - účasť na všetkých praktických cvičeniach (je povolená 1 absencia bez náhrady)

           - príprava a prednesenie seminárnej práce počas semestra - podľa harmonogramu

 8) Mikrobiológia 2: Výsledná známka sa stanoví po sčítaní bodov z priebežného

                                a záverečného testu z mikrobiológie. Maximálny počet bodov je 40

                                (10 bodov priebežný test + 30 bodov záverečný test).

      Mikrobiológia 2: Stupnica pre hodnotenie:

      40 - 37 ...... A

      36 – 33 ..... B

      32 – 29 ..... C

      28 – 26 ..... D

      25 – 24 ..... E

      23 a menej...Fx

 

V Martine, 1.2.2024

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

vedúca ÚMI JLF UK v Martine

Verejné zdravotníctvo bakalárske - všeobecná mikrobiológia

Akademický rok 2023/2024, letný semester, Verejné zdravotníctvo - bakalárske, 1.ročník

MIKROBIOLÓGIA I

PREDNÁŠKY: PÁRNY TÝŽDEŇ - ŠTVRTOK - 10,00-11,30

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

Vyučujúci: MUDr. J. Kompaniková, PhD.

DátumTéma
22.2. Úvod do mikrobiológie, štruktúra bakteriálnej bunky
7.3. Metabolizmus baktérií
21.3. Genetika baktérií
4.4.Patogénny potenciál. Biofilm.
18.4.Patogenéza mikrobiálnych ochorení.
2.5.Antibiotiká. Dezinfekcia.
16.5.Vyžiadaná téma. Predtermín.
Prednášky - mikrobiológia
Úvod do mikrobiológie, princípy diagnostiky
Stavba baktériovej bunky
Fyziológia a metabolizmus baktériovej bunky
Genetika bakteriálnej bunky a význam pre diagnostiku
Patogénny potenciál baktérií, patogenéza mikrobiálnych ochorení
Biofilm, fyziologická mikroflóra
Antibiotiká
Dezinfekcia
Vakcíny a očkovanie
Vírusy, štruktúra a terapia
Parazity, štruktúra a terapia

Akademický rok 2023/2024, letný semester, Verejné zdravotníctvo - bakalárske, 1.ročník

MIKROBIOLÓGIA I

PRAKTICKÉ CVIČENIA

PONDELOK  11,45-13,15

Vyučujúci: MUDr. V. Sadloňová, PhD.

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

Týždeň DátumTéma
1. 19.2. Úvod, bezpečnosť pri práci.
2. 26.2 Mikroskopia, natívny preparát, fixovaný preparát.
3. 4.3. Farbenie podľa Grama.
4. 11.3. Farbenie acidorezistentných paličiek.
5. 18.3. Farbenie púzdier.
6. 25.3. Farbenie spór a granúl.
7. 1.4. SVIATOK
8. 8.4. TEST
9. 15.4. Kultivácia baktérií.
10. 22.4. Biochemické vlastnosti baktérií.
11.    29.4.Identifikácia enzýmov, toxíny.
12. 6.5. Anaeróbna kultivácia + film.
13. 13.5. ATB – testovanie citlivosti.
14. 20.5. Náhrady, predtermín.
Praktické cvičenia - mikrobiológia
Úvod, bezpečnosť pri práci
Mikroskopia, natívny preparát,fixovaný preparát
Farbenie podľa Grama
Farbenie acidorezistentných paličiek
Farbenie púzdier
Farbenie spór a granúl
Kultivácia baktérií
Biochemické vlastnosti baktérií
Identifickácia enzýmov, toxíny
Anaeróbna kultivácia

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Náhrady praktických cvičení sú možné v 14. týždni.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Každý študent je povinný absolvovať počas semestra priebežný test (zahŕňa otázky z prednášok a praktických cvičení).

Po splnení požiadaviek (predpísaná účasť na praktických cvičeniach, absolvovanie priebežného testu, prednesenie seminárnej práce) môžu študenti absolvovať záverečný zápočtový test z mikrobiológie (klasifikovaný zápočet). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok.

V Martine, 1.2.2024

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Vedúca ÚMI JLF UK v Martine

 

 

Verejné zdravotníctvo bakalárske - špeciálna mikrobiológia

MIKROBIOLÓGIA II: PREDNÁŠKY

UTOROK (PÁRNY kalendárny týždeň): 10,30-12,00

Akademický rok 2023/2024, zimný semester

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

Študijný odbor Verejné zdravotníctvo - bakalárske, 2.ročník

Vyučujúci: MUDr. Jana Kompaníková, PhD.

DÁTUMTÉMA
19.9.Stafylokoky. Streptokoky. Ostatné G+koky.
3.10.Neisserie. Hemofly.
17.10.G- paličky (enterobacteriaceae, nefermentujúce, ostatné)
31.10.Anaeróbne baktérie. G+paličky.
14.11Spirochéty. Chlamýdie. Mykoplazmy.
28.11.Virológia
12.12.Parazitológia. Mykológia.

 

MIKROBIOLÓGIA II: PRAKTICKÉ CVIČENIA

PONDELOK: 13,00-14,30

Akademický rok 2023/2024, zimný semester

Ústav Mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine,

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

Štúdijný odbor Verejné zdravotníctvo - bakalárske, 2.ročník

Vyučujúci: MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD.

TýždeňDátumTéma
1.18.9.

Úvod, organizácia výučby, poučenie o bezpečnosti pri práci.

2.25.9.

Stafylokoky.

3.2.10.

Streptokoky.

4.9.10.

Neisserie. Hemofily.

5.16.10.

Korynebaktérie. Bordetelly.

6.23.10.

G+paličky. Pseudomonas.

7.30.10.

Enterobacteriaceae.

8.6.11.

Anaeróby. Spirochéty.

9. 13.11.

PRIEBEŽNÝ TEST

10.20.11.

Mycobacterium sp.                                     

11.27.11.

Virológia.

12.4.12.

Parazitológia.

13.11.12.

Mykológia. 

14.18.12.Zápočet. Náhradný týždeň. PREDTERMÍN.

Účasť na praktických cvičeniach je povinná. Náhrady praktických cvičení sú možné v 14. týždni.

Účasť na praktických cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Každý študent je povinný absolvovať počas semestra priebežný test (zahŕňa otázky z prednášok a praktických cvičení).

Po splnení požiadaviek (predpísaná účasť na praktických cvičeniach, absolvovanie priebežného testu, prednesenie seminárnej práce) môžu študenti absolvovať záverečný zápočtový test z mikrobiológie (klasifikovaný zápočet). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach. Individuálne požiadavky, náhrady a výmeny termínov praktických cvičení je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

V Martine 6.9.2023

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

vedúca ÚMI JLF UK v MARTINE

 


 

 

Verejné zdravotníctvo - magisterské štúdium

Akademický rok 2023/2024, letný semester, Verejné zdravotníctvo - denné magisterské štúdium,  1.ročník

Predmet: Imunológia a alergológia

Vyučujúca: MUDr. Martina Neuschlová, PhD.

Prednášky a praktické cvičenia podľa rozvrhu


Týždeň

Prednášky NT

Týždeň

Praktické cvičenia PT

1.

Úvod do imunológie, bunky a molekuly imunitného systému, obranné línie - bariéry

 

 

 

 

2.

Úvod do praktických cvičení, separácia a identifikácia buniek imunity

3.

Nešpecifická imunita – mechanizmy, funkcie

 

 

 

 

4.

Nešpecifická imunita – fagocytóza

5.

Antigény a receptory, rozpoznávanie vlastného

 

 

 

 

6.

Lyzozým, komplement

7.

Špecifická imunita – bunky, molekuly, imunoglobulíny

 

 

 

 

8.

TEST

9.

Hypersenzitivita

 

 

 

 

10.

Sérologické reakcie

11.

Imunodeficitné stavy

 

 

 

 

12.

Nové metódy v imunologickej diagnostike- ELISA, WB

13.

Autoimunita

 

 

 

 

14.

Náhrady, Predtermín

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Je možné vynechať jedno praktické cvičenie bez náhrady, ostatné vymeškané praktické cvičenia je potrebné ospravedlniť a nahradiť. Náhrady praktických cvičení sú v 14. týždni. Každý študent je povinný absolvovať priebežný test (zahŕňa otázky z odprednášaných tém a praktických cvičení). Každý študent je počas semestra povinný odprezentovať referát na vybranú tému. Po splnení predchádzajúcich podmienok môžu študenti absolvovať záverečnú skúšku z imunológie a alergológie (v predtermíne alebo počas skúškového obdobia). Na praktických cvičeniach je potrebné dôsledne sa riadiť pravidlami bezpečnosti práce a ochrany zdravia v infekčnom prostredí a pokynmi pracovníkov ÚMI JLF UK. Učebné texty budú detailne predstavené na praktických cvičeniach a prednáškach. Individuálne požiadavky, náhrady je možné dohodnúť len s vedúcou ústavu.

Hodnotenie:

Priebežný test počas semestra obsahuje 10 otázok (výber z možností, jedna správna odpoveď)

Skúškový test obsahuje 30 otázok (výber z možností, jedna správna odpoveď)

Výsledná známka sa stanoví po sčítaní bodov z priebežného a záverečného skúškového testu.  Maximálny počet bodov je 40 (10 bodov priebežný test + 30 bodov záverečný skúškový test)

Imunológia a alergológia – stupnica pre hodnotenie:

40-37 .......A

36-33 .......B

32-29 .......C

28-26 .......D

25-24 .......E

23 a menej ....Fx

 

V Martine, 6.2.2024

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Vedúca ÚMI JLF UK v Martine

VIDEO - MIKROBIOLÓGIA - MODELOVÉ LABORATÓRIUM

Príprava a publikovanie študijných videí  pre dištančnú výučbu predmetov MIKROBIOLÓGIA a IMUNOLÓGIA je podporovaná projektami KEGA:

032UK-4/2019
Modelové laboratórium pre výučbu mikrobiológie

038UK-4/2019
Tvorba učebných materiálov na praktickú výučbu imunológie pre študentov študujúcich v anglickom jazyku

⇒NATÍVNY PREPARÁT

⇒ORIENTAČNÉ FARBENIE

⇒FARBENIE : GRAM

⇒FARBENIE: ZIEHL NEELSEN -

   acidorezistentné baktérie

⇒FARBENIE: WIRTZ CONKLIN - spóry

⇒FARBENIE: ALBERT - granulá

⇒FARBENIE: BURRI - púzdra

⇒Očkovanie baktérií na kultivačné médiá

⇒Očkovanie baktérií na stanovenie 

   biochemických vlastností

⇒Oxidázový test

⇒Skvapalňovanie želatíny