Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

KONCEPCIA ORTOPÉDIA A VÝUČBA 

Ortopédia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva (MSS- myoskeletárny systém). Náplň zdravotnej starostlivosti je v odbore presne vymedzená v zákone č. 305/2005, Z.z. SR „O koncepcii zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia.“

7.9.2006 v zmluve o zriadení výučbových pracovísk boli definované zásady výučby a vedecko-výskumnej činnosti, pre ktoré boli stanovené na klinike tieto priority:

•  Dôraz na praktické oslovenie poslucháčov a mladých lekárov znamená priblížiť ich k pacientovi, učiť správnej komunikácii, informovanosti pacienta, znamená to komplex praktických opatrení (pridelenie izieb, aktívna účasť na vizitách, diagnostických sedeniach kliniky, práca na oddelení, ambulancii, preväzy a iné pracovné činnosti, pobyt aj asistencie na operačných sálach).

•  Dôraz na kultúru vzťahov odborného dialógu pri výučbe, ale aj vzájomnej odbornej komunikácii medzi poslucháčmi, komunikácii s asistentmi, primármi a ošetrujúcim personálom.

•  Dôraz na klinické myslenie v ortopédii a traumatológii. Vzťahové posudzovanie pohybového aparátu, aktuálne diagnostické a liečebné postupy, klinický rozbor pacientov a praktické použitie nových diagnostických metód v odbore.

•  Spolupráca vo výučbe s I.Chirurgickou klinikou v VI. ročníku, pri príprave poslucháčov pred štátnou rigoróznou skúškou z chirurgie.

•  Úloha vysokoškolského pedagóga je nezastupiteľná. Musí motivovať, viesť a osloviť najschopnejších mladých ľudí, ktorí sú schopní realizovať praktické potreby súčasného klinického výskumu, ak majú k tomu vytvorené podmienky.