Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

I. Hodnotenie splanchnickej cirkulácie novorodencov

Pomocou dopplerovskej ultrasonografie sa hodnotia parametre splanchnickej perfúzie u termínových, hypotrofických a hranične zrelých novorodencov s cielom charakterizovať fyziologické zmeny a osobitosti cirkulácie za vybraných patologických stavov.

II. Variabilita frekvencie srdca novorodencov

spolupráca s Ústavom fyziológie JLF UK a Gynekologicko - pôrodníckou klinikou JLF UK a UN Martin

Hodnotenie variability frekvencie srdca u novorodencov za vybraných fyziologických a patologických stavov. Monitorovanie a vyhodnocovanie autonómnej regulácie dýchania a KVS (srdcová frekvencia a variabilita srdcovej frekvencie) metódou polysomnografie počas jednotlivých štádií spánku a bdenia - zmeny autonómnej regulácie v novorodeneckom období poskytujú nepriamu informáciu o stave maturácie CNS.

III. Variabilita krvného tlaku novorodencov

spolupráca s Ústavom fyziológie JLF UK

Neinvazívne kontinuálne snímanie tlaku krvi pomocou prístroja Portapres

(FMS, Holandsko) prispieva k diagnostike maladaptácie kardiovaskulárneho systému a regulačných systémov (hlavne autonómneho nervového systému), ako aj sledovaní efektov liečby nedonosených novorodencov.

IV. Výskyt geneticky podmienených a asociovaných porúch homeostázy pľúcneho surfaktantu u novorodencov.

spolupráca s Ústavom fyziológie JLF UK a Ústavom molekulárnej biológie JLF UK

Detekcia najčastejších mutácii génov pre surfaktantové proteíny (SP-A, SP-B, SP-C a SP-D,  a ABCA3) v populácii novorodencov s respiračným zlyhávaním na Slovensku. Účelom je včasné rozpoznanie genetických porúch proteínov surfaktantu zodpovedných za rozvoj dychovej tiesne novorodencapresná diagnostika príčiny respiračného zlyhávania, možnosť správneho určenia prognózy pacienta a rizika pri ďalších tehotnostiach.

V. Vplyv genetického polymorfizmu vaskulárneho endotelového faktora (VEGF) a renín-angiotenzínového systemu (ACE) na vznik retinopatie novorodencov.

spolupráca s Ústavom fyziológie JLF UK a Ústavom molekulárnej biológie JLF UK

VI. Hodnotenie poškodenia čreva novorodencov využitím neštandardných biochemických ukazovateľov.

spolupráca s Klinikou detskej chirugie JLF UK a UN Martin

VII. Zmeny tkanovej oxygenácie pri vybraných patologických stavoch novorodencov

Pomocou infračervenej spektroskopie (NIRS) je možné monitorovanie reálnej oxygenácie vitálnych tkanív novorodenca. Mnohé z vážnych ochorení prebiehajú klinicky bez akýchkoľvek prejavov. Práve hodnotenie viacerých parametrov NIRS merania môže výrazne zlepšiť včasnú diagnostiku a intervenciu.