Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

I. HODNOTENIE SPLANCHNICKEJ CIRKULÁCIE NOVORODENCOV

Pomocou dopplerovskej ultrasonografie sa hodnotia parametre splanchnickej perfúzie u termínových, hypotrofických a hranične zrelých novorodencov s cielom charakterizovať fyziologické zmeny a osobitosti cirkulácie za vybraných patologických stavov.

II. VARIABILITA FREKVENCIE SRDCA NOVORODENCOV

spolupráca s Ústavom fyziológie JLF UK a Gynekologicko - pôrodníckou klinikou JLF UK a UN Martin

Hodnotenie variability frekvencie srdca u novorodencov za vybraných fyziologických a patologických stavov. Monitorovanie a vyhodnocovanie autonómnej regulácie dýchania a KVS (srdcová frekvencia a variabilita srdcovej frekvencie) metódou polysomnografie počas jednotlivých štádií spánku a bdenia - zmeny autonómnej regulácie v novorodeneckom období poskytujú nepriamu informáciu o stave maturácie CNS.

III. VARIABILITA KRVNÉHO TLAKU NOVORODENCOV

spolupráca s Ústavom fyziológie JLF UK

Neinvazívne kontinuálne snímanie tlaku krvi pomocou prístroja Portapres

(FMS, Holandsko) prispieva k diagnostike maladaptácie kardiovaskulárneho systému a regulačných systémov (hlavne autonómneho nervového systému), ako aj sledovaní efektov liečby nedonosených novorodencov.

IV. VÝSKYT GENETICKY PODMIENENÝCH A ASOCIOVANÝCH PORÚCH HOMEOSTÁZY PĽÚCNEHO SURFAKTANTU U NOVORODENCOV

spolupráca s Ústavom fyziológie JLF UK a Ústavom molekulárnej biológie JLF UK

Detekcia najčastejších mutácii génov pre surfaktantové proteíny (SP-A, SP-B, SP-C a SP-D,  a ABCA3) v populácii novorodencov s respiračným zlyhávaním na Slovensku. Účelom je včasné rozpoznanie genetických porúch proteínov surfaktantu zodpovedných za rozvoj dychovej tiesne novorodenca, presná diagnostika príčiny respiračného zlyhávania, možnosť správneho určenia prognózy pacienta a rizika pri ďalších tehotnostiach.

V. VPLYV GENETICKÉHO POLYMORFIZMU VASKULÁRNEHO ENDOTELOVÉHO FAKTORA (VEGF) A RENÍN-ANGIOTENZÍNOVÉHO SYSTEMU (ACE) NA VZNIK RETINOPATIE NOVORODENCOV

spolupráca s Ústavom fyziológie JLF UK a Ústavom molekulárnej biológie JLF UK

VI. HODNOTENIE POŠKODENIA ČREVA NOVORODENCOV VYUŽITÍM NEŠTANDARDNÝCH BIOCHEMICKÝCH UKAZOVATEĽOV

spolupráca s Klinikou detskej chirugie JLF UK a UN Martin 

VII. ZMENY TKANOVEJ OXYGENÁCIE PRI VYBRANÝCH PATOLOGICKÝCH STAVOCH NOVORODENCOV

Pomocou infračervenej spektroskopie (NIRS) je možné monitorovanie reálnej oxygenácie vitálnych tkanív novorodenca. Mnohé z vážnych ochorení prebiehajú klinicky bez akýchkoľvek prejavov. Práve hodnotenie viacerých parametrov NIRS merania môže výrazne zlepšiť včasnú diagnostiku a intervenciu.

VIII: SLEDOVANIE REGULAČNÝCH MECHANIZMOV AUTONÓMNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU V POSTNATÁLNOM OBDOBÍ

spolupráca s Ústavom fyziológie JLF UK

IX: HODNOTENIE KARDIÁLNYCH MARKEROV U FYZIOLOGICKÝCH A ASFYKTICKÝCH NOVORODENCOV

Spolupráca s Klinikou klinickej biochémie JLF UK a UN Martin