Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

Neonatologická klinika JLF UK a UNM Martin je riešiteľom projektov:

Európske štrukturálne fondy

NSF ITMS: 26220120016: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum

NSF ITMS: 26220120036: Dobudovanie centra excelentnosti pre perinatologický výskum (CEPV II)

NSF ITMS: 26110230040: Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko - výskumnej práce na JLF UK v Martine

Grant VEGA Ministerstva školstva SR

Vplyv genetického polymorfizmu vaskulárneho endotelínového faktora (VEGF) a renin – angiotenzínového system (ACE) na vznik retinopatie novorodencov.