Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve

Subšpecializačná skúška v odbore neonatológia

 

Odborný garant: prof. MUDr. Mirko Zibolen,CSc.

Kontakt: zibolen(at)jfmed.uniba.sk

 

Špecializačné štúdium nadväzuje na špecializáciu v špecializačnom odbore pediatria.

Dĺžka trvania špecializačného štúdia: 3 roky

Miesto konania: Neonatologická klinika JLF UK a UNM

Zloženie skúšobnej komisie
prof. MUDr. M. Zibolen, CSc.
prof. MUDr. F. Bauer, CSc.
prof. MUDr. Karol Králinský PhD.
MUDr. Katarína Maťašová, PhD.
MUDr. Peter Krcho, PhD.
prim. MUDr. Michal Jánoš