Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

MUDr. Zuzana Kuderavá Sympatiková regulácia v novorodeneckom veku hodnotená neinvazívnymi metódami
MUDr. Katarína Maťašová Neinvazívna ventilácia a zápal u novorodencov

 

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

MUDr. L. Kočvarová, PhD. Hodnotenie splanchnickej cirkulácie hranične zrelých novorodencov prostredníctvom dopplerovskej sonografie

MUDr. Z.Belicová, PhD. Hodnotenie včasných postnatálnych zmien kôrovej elektrickej aktivity u extrémne nezrelých novorodencov prostredníctvom amplitúdového EEG

MUDr. T. Jurko, PhD. Hodnotenie parametrov arteriálnej tuhosti v detskom veku

MUDr. R. Gumulák, PhD. Zmeny tkanivovej oxygenácie počas postnatálnej adaptácie novorodencov

MUDr. L. Nandrážiová, PhD. Variabilita tlaku krvi novorodencov s hyperbilirubinémiou

MUDr. M.Hladík, PhD. Kontinuální eliminační metody u dětí v praxi

MUDr. A. Olosová, PhD. Variabilita srdcovej frekvencie u juvenilných hypertonikov.

MUDr. J. Rojas Villareal, PhD. Manometrický profil pažeráka u detí s refluxovou chorobou.

MUDr. M. Stavěl, PhD. Hodnotenie renálnej cirkulácie fyziologických novorodencov dopplerovskou sonografiou.

MUDr. H. Kolarovszká, PhD. Hodnotenie parametrov renálnej cirkulácie hypotrofických novorodencov pomocou dopplerovskej sonografie.

MUDr. Z. Lehotská, PhD. Variabilita frekvencie srdca u donosených hypotrofických pacientov.

MUDr. K. Maťašová, PhD. Ultrazvukové hodnotenie vybraných parametrov splanchnickej cirkulácie novorodencov

MUDr. R. Szépeová, PhD. Vplyv výživy na niektoré vybrané parametre detí s neprospievaním

MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD. Hodnotenie spoľahlivosti neinvazívneho merania koncentrácie bilirubínu u novorodencov

MUDr. Zuzana Uhríková (rod. Bukovinská), PhD. Variabilita srdcovej frekvencie v závislosti od fototerapie

MUDr. Eva Paulusová, PhD. Hodnotenie splanchnickej cirkulácie hypotrofických novorodencov.

MUDr. Katarína Hašková, PhD. Tlak krvi a jeho variabilita u novorodencov

MUDr. Silvia Mikolajčíková, PhD. (rod. Smolárová) Výskyt geneticky podmienených a asociovaných porúch homeostázy pľúcenho surfaktantu u novorodencov.

MUDr. Marek Kozár, PhD. Včasný postnatálny vývoj kardiorespiračných funkcií u donosených a nedonosených novorodencov.

MUDr. Tomáš Jurko, PhD. Hodnotenie parametrov arteriálnej tuhosti v detskom veku

MUDr. Zuzana Belicová, PhD. Hodnotenie kôrovej elektrickej aktivity mozgu donosených novorodencov pomocou amplitúdovej elektroencefalografie počas fototerapie

MUDr. René Gumulák, PhD. Zmeny tkanivovej oxygenácie počas postnatálnej adaptácie novorodencov

MUDr. Lucia Nandrážiová, PhD. Variabilita tlaku krvi novorodencov s hyperbilirubinémiou

MUDr. Nina Lenhartová, PhD. Genetická predispozícia retinopatie nedonosených

MUDr. Lenka Dočekalová, PhD. Akútne respiračné zlyhávanie a infekcia v novorodeneckom veku

MUDr. Filip Schrenk, PhD. Elastografia mozgu u novorodencov