Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

História starostlivosti o novorodenca má v Martine už takmer 100 ročnú tradíciu. V medzivojnovom a povojnovom období  bola poskytovaná na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. V rámci tohto oddelenia, od roku 1959 do roku 1985 tu nepretržite pôsobila MUDr. Zdenka Novotná, ako vedúci lekár novorodeneckého úseku gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Svojou výnimočne obetavou prácou položila základy martinskej neonatológie.  Samostatným sa Novorodenecké oddelenie stalo v roku 1991 pod vedením  prim. MUDr. Evy Hlaučovej a vrchnej sestry Filomény Kopčanovej, kedy bola založená a vybudovaná aj novorodenecká Jednotka intenzívnej starostlivosti. S rozvojom oddelenia boli postupne vytvorené aj ďalšie pracovné miesta lekárov (MUDr. Zuzana Strechová, MUDr. Ingrid Krausová, MUDr. Katarína Pivková) a sestier.  

Starostlivosť o nedonosené deti bola v súlade s vtedajšou koncepciou zabezpečená v Dojčenskom ústave ako Krajská stanica pre nedonosené deti. Jej vznik sa datuje do roku  1956 a s kapacitou 44 lôžok mala pôsobnosť pre vtedajší Žilinský kraj. Riaditeľkou  ústavu bola sprvoti MUDr. Zdenka Novotná, ktorá sa neskôr stala vedúcou lekárkou novorodeneckého úseku martinskej nemocnice. V rokoch 1959-1970 pôsobila na oddelení nedonosených novorodencov MUDr. Jiřina Pižlová a následne v rokoch 1970-1986 oddelenie viedla MUDr. Ľudmila Zavarská. Pod jej vedením prešlo oddelenie rekonštrukčnými úpravami a modernizáciou technického vybavenia.  

S rozvojom vedomostí, technických možností i individuálnych zručností narastali aj nároky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vznikla špecializácia v odbore neonatológia a od roku 1986 bol na pracovisku primárom MUDr. Jozef Valenta (vrchná sestra Ľudmila Mlynarčíková). Počas jeho pôsobenia bola zásadne reorganizovaná dovozová služba, bola zriadená jednotka intenzívnej starostlivosti a oddelenie pre patologických novorodencov. Zlepšilo sa prístrojové vybavenie oddelení (ventilátory, CPAP, prenosný rtg prístroj, sonografický prístroj, pulzné oxymetre, perfúzory, tlakomery  a pod). Začali sa vo väčšej miere využívať aj konziliárne  pediatrické vyšetrenia (očné, ortopedické, neurologické, kardiologické). V tomto období už v kolektíve pracovali postupne aj MUDr. Jarmila Obluková, MUDr. Janka Hudecová, MUDr. Martin Čiljak, MUDr. Ľubica Uhrínová, MUDr. Katarína Porubčanská a MUDr. Zuzana Macková.

Zvyšovaním odbornosti personálu a zlepšovaním technických možností v starostlivosti o novorodencov sa postupne znižovala úmrtnosť nedonosených detí. Do popredia sa dostala potreba následnej zdravotníckej starostlivosti o tieto deti, vrátane potreby rehabilitačnej liečby. V roku 1990 bola ako súčasť oddelenia zriadená Ambulancia pre rizikové deti –

vývinová ambulancia, ktorá zabezpečovala zvýšený dozor nad vývinom nedonosených detí a koordinovala komplexnú následnú starostlivosť. Postupne vznikla požiadavka na zriadenie lôžkového rehabilitačného oddelenia pre nedonosených pacientov, ktoré bolo otvorené v roku 1993 v uvoľnených priestoroch  Dojčenského ústavu pod vedením rehabilitačného lekára. V rámci zlepšenia komplexnej starostlivosti boli vytvorené miesta pre liečebného špeciálneho pedagóga a pedopsychológa.

V snahe ďalej zvyšovať úroveň poskytovanej starostlivosti bolo v roku 1994 rozhodnuté o presune Oddelenia patologických novorodencov (s JIS-kou a ambulanciou) z Dojčenského ústavu, vtedy už Detského domova, do Martinskej fakultnej nemocnice. Iniciátorom myšlienky bol prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky prof. MUDr. J. Danko, CSc., vďaka ktorému  v priestoroch jeho kliniky bolo v r. 1998 vybudované nové neonatologické pracovisko. Primárom novovzniknutého Novorodeneckého oddelenia MFN sa stal MUDr. Jozef Valenta a vrchnou sestrou Bc. Marta Kantárová. Týmto počinom sa integrovala starostlivosť o zdravých i chorých novorodencov do jedného systémového celku.

Dňa 5. marca 2002 bola na základoch Novorodeneckého oddelenia Martinskej fakultnej nemocnice zriadená Neonatologická klinika JLF UK a MFN. Prvým prednostom novozriadenej kliniky sa stal prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. Došlo k zmene obsahu činností pracoviska, k zmene organizačnej štruktúry a okrem liečebno preventívnej starostlivosti sa do popredia posunula aj pregraduálna výchova poslucháčov lekárskej fakulty a vedecko výskumná činnosť. Pracovisko v r. 2010 získalo akreditáciu na výchovu špecialistov v odbore neonatológia. Začala sa aj vedecko-výskumná činnosť, ktorá je charakterizovaná úzkou spoluprácou s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou, Ústavom fyziológie a Ústavom molekulovej biológie JLF UK. Od roku 2003 sa datuje aj pravidelné organizovanie celoslovenskej konferencie - Martinských neonatologických dní so zameraním predovšetkým na neonatológiu pre prax. Pregraduálna výučba bola a je na klinike ponúkaná pre študentov všeobecného lekárstva v jazyku anglickom a slovenskom a to v predmetoch Neonatologická propedeutika, Neonatológia, Pediatrická propedeutika, Pediatria a pre nelekárske študijné programy Pôrodná asistencia a Ošetrovateľstvo.

Pracovisko pod vedením prednostu, ktorý postupne vykonával funkciu predsedu odbornej spoločnosti a neskôr hlavného odborníka MZ SR sa stalo mienkotvornou klinikou na Slovensku, akceptovanou aj v zahraničí. V priebehu krátkeho času ukončilo na klinike postgraduálne doktorandské štúdium viacero lekárov (MUDr. Miroslav Stavěl, PhD., MUDr. Hana Kolarovszká, PhD., doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD., MUDr. Zuzana Lehotská, PhD., MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD., MUDr. Zuzana Uhríková, PhD., MUDr. Eva Paulusová, PhD, MUDr. Katarína Hašková, PhD. a MUDr. Barbora Zoľáková, PhD. a absolventov postgraduálneho štúdia - MUDr. Marek Kozár, PhD., MUDr. Silvia Mikolajčiková, PhD., MUDr. Tomáš Jurko, PhD., MUDr. Zuzana Belicová PhD., MUDr. Lenka Kočvarová, PhD., MUDr. René Gumulák, PhD., MUDr. Lucia Nandrážiová, PhD.). Viacerí  z nich zostali na klinike pracovať. Od r. 2009 obsadila miesto zástupcu prednostu pre LPS prim. doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD., ktorá v r. 2013 habilitovala v odbore pediatria. Od r. 2009 do r. 2017 bola zástupcom prednostu pre pedagogickú činnosť  MUDr. Hana Kolarovszká, PhD.   

Neonatologická klinika zabezpečuje diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť v celej šírke medicínskeho odboru neonatológia. Poskytuje koncovú intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť všetkým novorodencom z regiónu severného Slovenska, nezriedka ošetruje pacientov aj z iných regiónov. Pacientmi pracoviska sú okrem zdravých novorodencov aj  kriticky chorí  nezrelí a extrémne nezrelí novorodenci, novorodenci s poruchami popôrodnej adaptácie alebo so závažnými infekciami. Pracovníci kliniky zabezpečujú aj predoperačnú, perioperačnú a pooperačnú starostlivosť o novorodencov s akútnymi chirurgickými ochoreniami ako i so všetkými vývojovými chybami okrem vývojových chýb srdca a vrodených porúch metabolizmu. V rámci poskytovanej starostlivosti  má pracovisko dostupné prakticky všetky najmodernejšie neinvazívne i invazívne diagnostické a terapeutické prostriedky.  Lekársky aj ošetrovateľský personál vyniká teoretickými poznatkami a veľkými praktickými skúsenosťami, čo mu umožňuje poskytovanie starostlivosti s  nadregionálnou pôsobnosťou.

Organizačne klinika pozostáva z úseku fyziologických novorodencov, jednotky intenzívnej starostlivosti, jednotky intenzívnej resuscitačnej starostlivosti a jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov. Jej neoddeliteľnou súčasťou je aj Pediatrická ambulancia pre deti s perinatálnym rizikom.

Z personálneho hľadiska je obsadenie lekárskych miest charakterizovaná najvyššou kvalifikačnou štruktúrou z neonatologických pracovísk na Slovensku. Na klinike pracuje 15 lekárov, z toho jeden profesor a jeden docent v odbore pediatria, 9 lekárov s titulom PhD. v odbore pediatria a navyše 3-5 lekárov, študentov dennej alebo externej formy doktorandského štúdia. Ošetrovateľský personál pozostáva zo 46 sestier. z ktorých 7 je s ukončeným vysokoškolským štúdiom 2 stupňa (Mgr.) a 13 sestier s ukončeným vysokoškolským štúdiom I. stupňa (Bc.). Kvalitu práce dokumentujú aj medzinárodne uznávané certifikáty „Baby Friendly Hospital“ od r. 2010 a od r. 2014 certifikát  v Koncepte bazálnej stimulácie.