Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Zubné oddelenie v Martine vzniklo v roku 1947. Jeho primárom sa stal skúsený zubný lekár MUDr. Matej Štepita-Klaučo. Pozostávalo len z ambulancie, pracovne primára a miestnosti pre röntgen. MUDr. Štepita ako okresný odborník viedol na tomto oddelení aj krátkodobé kurzy pre mladých lekárov, vďaka čomu už vtedy dostalo oddelenie charakter inštruktážno-výučbového strediska. Na oddelení sa robili konziliárne vyšetrenia, dentoalveolárna chirurgia a ošetrovali sa aj menšie úrazy čeľuste a sánky. Hospitalizácie pacientov sa riešili na chirurgickom a krčnom oddelení.

Pri vzniku pobočky Lekárskej fakulty UK v Bratislave so sídlom v Martine sa stomatologické oddelenie presťahovalo do 2. pavilónu a v roku 1963 nastúpil na oddelenie ako asistent detašovaného pracoviska lekárskej fakulty MUDr. Ján Šubjak, ktorý sa po dosiahnutí hodnosti kandidáta vied v roku 1978 habilitoval a stal sa prvým vedúcim stomatologickej kliniky a krajským odborníkom pre vtedajší Stredoslovenský kraj.

Prednášky zo stomatológie pre študentov všeobecného lekárstva, do habilitácie MUDr. J. Šubjaka a vzniku kliniky, vykonávali bratislavskí pedagógovia: prof. MUDr. Štefan Velgos, DrSc. (1964–1968), prof. MUDr. Ján Ležovič, DrSc. (1969–1970) a doc. MUDr. Michal Semjan, CSc. (1971–1977).

Prednostovia/vedúci kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie: doc. MUDr. Ján Šubjak, CSc. (1978–1990); doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof. (1991–8/2021); doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH (od 9/2021).

Primári/zástupcovia vedúceho kliniky: MUDr. Matej Štepita-Klaučo (1948–1973); MUDr. Ján Šatara  (1974–1985); MUDr. Mária Jurišicová, CSc. (1985–1999); MUDr. Ján Sitár, PhD. (1999–2017); MUDr. Igor Malachovský, PhD. (2017–2019); MUDr. Katarína Mikušková, PhD. (od 12/2019–).

Vrchné sestry kliniky: Vilma Kotúčová, PhDr. Mária Zibolenová.

Krajskí odborníci: pre stomatológiu v Stredoslovenskom kraji doc. MUDr. Ján Šubjak, CSc., pre maxilofaciálnu chirurgiu v Žilinskom kraji doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.

Okresní odborníci pre stomatológiu: MUDr. Matej Štepita-Klaučo, MUDr. Mária Jurišicová, CSc.

V roku 1998 sa zmenil názov stomatologickej kliniky na Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie (KSaMCH), ktorá je jedinou univerzitnou klinikou v Žilinskom a Banskobystrickom kraji.   

V školskom roku 2012–2013 vznikol na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine nový študijný odbor zubné lekárstvo a v aktuálnom školskom roku 2017–2018 budú promovať prví študenti.

 

Personálny stav v školskom roku 2017–2018

Počet zamestnancov JLF UK v Martine je 16, päť má plný pracovný úväzok, z toho traja sú lekári, jedna absolventka verejného zdravotníctva a jedna nepedagogická zamestnankyňa. Skrátený pracovný úväzok má 11 zamestnancov, z toho je 10 lekárov a jedna absolventka ošetrovateľstva. Na dohodu pracujú traja lekári a dve zubné techničky.

 

Zamestnanci JLF UK

Profesori: prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.

Mimoriadni profesori: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.

Docenti: doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

Odborní asistenti: MUDr. Katarína Mikušková, PhD. - úv.; MUDr. Igor Malachovský, PhD. - úv.; MUDr. Adriána Petrášová, PhD. - úv.; MUDr. Janka Jenčová, PhD. - úv.; MUDr. Tomáš Siebert, PhD. - úv.; MUDr. Juraj Strecha, PhD. - úv.; MUDr. Alena Koniarová, PhD. - úv.

Asistenti: MDDr. Michaela Smatanová; PhDr. Libuša Kovalská; MUDr. Radko Janovský - úv.; MUDr. Mária Hnátová - úv.; MDDr. Martin Bačinský - úv.; MDDr. Filip Planeta - úv.; MDDr. Barbora Stenchláková - úv.; MDDr. Kristína Pitáková - úv.; MDDr. Bruno Čalkovský - úv.; MDDr. Ladislava Slobodníková - úv.

Výskumní pracovníci: Mgr. Viera Buchová, úväzok

Ostatní zamestnanci: Monika Lettrichová, Leonard Janík, Danka Šefranková - úv.; Janka Vozafová - úv.

Počet zamestnancov UNM je 47, z toho je 9 lekárov s plným pracovným úväzkom a šiesti lekári sú zamestnancami JLF UK so skráteným pracovným úväzkom v UNM.

 

Zamestnanci UNM

Prednostka/vedúca kliniky: doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

Primár/zástupca prednostky kliniky: MUDr. Katarína Mikušková, PhD.

Vrchná sestra: PhDr. Mária Zibolenová

Lekári: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.; MUDr. Ján Sitár, PhD.; MUDr. Katarína Mikušková, PhD.; MDDr. Daniel Hvizdoš; MDDr. Sarah Kalmanová; MDDr. Zuzana Frličková - úv.