Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Pre študentov 4. ročníka VL

Upozorňujem na zmenu skúšky zo Zubného lekárstva v zimnom semestri 2017 z ústnej skúšky na skúšku formou testu (ako bolo už oznámené počas prvej prednášky zo ZL).

Doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof., prednostka KSaMCH


Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie zabezpečuje:

Zubné lekárstvo – zimný semester, 4. ročník, v študijnom programe všeobecné lekárstvo (prednášky, praktické cvičenia, záverečná skúška, slovenský jazyk); poradové číslo semestra 7

garant predmetu: Doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.

 

Zubné lekárstvo – zimný semester, 4. ročník, v študijnom programe všeobecné lekárstvo (prednášky, praktické cvičenia, záverečná skúška, anglický jazyk); poradové číslo semestra 7

garant predmetu: Doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.

 

Orálne zdravie – letný semester, 1. ročník, denné magisterské štúdium verejné zdravotníctvo (prednášky, praktické cvičenia, záverečná skúška)

garant predmetu: Doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.,  Prof. Mudr. Katarína Adamicová, PhD.

 

Akreditovaný II. stupeň študijného programu zubné lekárstvo, všetky odbory zubného lekárstva od prvého do šiesteho ročníka (52 študentov)

 

Orálna a maxilofaciálna onkológia – prednášky, denné a externé bakalárske štúdium ošetrovateľstva v rámci predmetu chirurgia a ošetrovateľstvo 2

 

Formy výučby: prednášky, praktické cvičenia, priebežné hodnotenie štúdia formou testu, záverečná skúška formou testu