Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK v Martine: 

- akreditovaný odbor: špecializačné štúdium maxilofaciálna chirurgia

garant: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.

- školiace stredisko v odbore Stomatológia a maxilofaciálna chirurgia v rámci predatestačnej prípravy odborov: Stomatológia, ORL, Neurochirurgia

- školiace stredisko Dentoalveolárnej chirurgie v rámci certifikačnej prípravy stomatológov

- participuje na špecializačnom študijnom programe Ošetrovateľská starostlivosť na JLF UK v Martine.

garant: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.

Prednosta kliniky je členom skúšobných komisií na LF UK v Bratislave v špecializačnom študijnom programe stomatológia.