Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

INFEKTOLÓGIA, 5 ročník, zimný semester, 1/3 S, 3 kredity

Výučba Infektológie prebieha v 15.-tich týždňoch zimného semestra:

-     povinnosťou študenta je absolvovať 12. praktických cvičení a seminárov, pričom je možné ospravedlnenie 1 absencie z dôvodu PN, skúšky, reprezentácie fakulty na rôznych podujatiach

-     v 13. týždni pri splnení vyššie uvedených podmienok sa vykonáva praktická skúška, pri nesplnení podmienok nahrádzanie chýbajúcich praktických cvičení

-     v 14. a 15. týždni pokračuje nahrádzanie a je možnosť vykonania skúšky v predtermíne u časti študentov, ktorí spĺňajú podmienky pre predtermíny

-     štátne sviatky, rektorské a dekanské voľno sú dňami voľna bez povinnosti náhrady výučby.

 

Praktická časť výučby prebieha pri posteli chorého na Klinike infektológie a cestovnej medicíny, semináre budú upresnené pred začiatkom akademického roka.

 

Študijné výsledky sa hodnotia priebežne kontrolou vedomostí kontrolnými otázkami počas výučbovej časti, praktickou skúškou, teoretickou ústnou skúškou za dané obdobie štúdia.

 

 

 

 

O t á z k y z Infektológie k ústnej skúške - všeobecné lekárstvo - 5. roč.