Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

INFEKTOLÓGIA, 5 ročník, zimný semester, 1/3 S, 3 kredity

Výučba Infektológie prebieha počas zimného semestra pre slovenských študentov a počas letného semestra pre zahraničných študentov

-     povinnosťou študenta je absolvovať 7. praktických cvičení a seminárov podľa rozdelenia do krúžkov

-     po absolvovaní seminárov bude v ďalšom výučbovom týždni otvorený priebežný test pre študentov, ktorí už absolvovali semináre

-    kredit z predmetu Infektológia sa udeľuje po absolvovaní ústnej skúšky v skúškovom období, ktorá sa realizuje prezenčnou formou. V systéme AIS budú vytvorené termíny na prihlasovanie sa na ústnu skúšku

-    štátne sviatky, rektorské a dekanské voľno sú dňami voľna bez povinnosti náhrady výučby.

O t á z k y z Infektológie k ústnej skúške - všeobecné lekárstvo - 5. roč.