Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

INFEKTOLÓGIA, 5 ročník, zimný semester, 1/3 S, 3 kredity

Výučba Infektológie prebieha počas zimného semestra:

-     povinnosťou študenta je absolvovať 7. praktických cvičení a seminárov

-     na poslednom (siedmom) cvičení bude zápočtový test

-     v januári pri splnení vyššie uvedených podmienok sa vykonáva praktická skúška 

-     termíny na teoretickú skúšku budú vypísané na január a február

-     štátne sviatky, rektorské a dekanské voľno sú dňami voľna bez povinnosti náhrady výučby.

 

Praktická časť výučby prebieha pri posteli chorého na Klinike infektológie a cestovnej medicíny, semináre budú upresnené pred začiatkom akademického roka.

 

Študijné výsledky sa hodnotia priebežne kontrolou vedomostí kontrolnými otázkami počas výučbovej časti, praktickou skúškou, teoretickou ústnou skúškou za dané obdobie štúdia.

 

 

 

 

O t á z k y z Infektológie k ústnej skúške - všeobecné lekárstvo - 5. roč.