Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Samostatné infekčné oddelenie vzniklo v martinskej nemocnici v r. 1953. Dva roky ho viedol MUDr. Vladimír Galanda, od r. 1955 MUDr. Viliam Krajňák ako primár.

Výučba infektológie sa začala v r. 1963, v rámci detašovaného pracoviska LF UK Bratislava. Externým vedúcim bol doc. MUDr. Július Hrúzik, CSc. (1963-1972).

V r. 1970 sa z oddelenia stala Infekčná klinika, jej prvým prednostom bol od 1.9. 1975 do 28.2. 1989 doc. MUDr. Viliam Krajňák, CSc., od 1.3. 1989 do 31.8. 1998 doc. MUDr. Ladislav Michal, CSc., od 1.9. 1998 do 31.8.2016 doc. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc., (od r. 2003 profesorka). Od 1.9.2016 doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

Prvým odborným asistentom na pracovisku sa stal v r. 1963 MUDr. Ladislav Michal (do habilitácie v r. 1979). V rr. 1964-1976 pôsobili ako odborní asistenti MUDr. Klára Sršňová, v rr. 1976-1982 MUDr. Igor Konvit, v rr. 1983-1988 MUDr. Mária Szilágyiová, v rr. 1990-1995 MUDr. Henrieta Moravanská, od r. 1995 ako odborná asistentka doteraz MUDr. Katarína Šimeková, PhD., (od r. 2010 docentka).

Zástupcami prednostu boli: MUDr. Brigita Ševčovičová (1976-1983); MUDr. Jarmila Adamková (1983-2003); MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA., (1995- doteraz).

V roku 2007 došlo k zmene názvu pracoviska na Kliniku infektológie a cestovnej medicíny.