Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Doktorandské štúdium

Akreditácia pre vedný odbor: 51-14-9 Dermatovenerológia

Interní doktorandi:

MUDr. Klaudia Péčová

Téma práce: Problematika vybratých dermatóz detského veku

Školiteľ: doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, Ph.D

Začiatok štúdia: 1. 10 2007


Externí doktorandi:

MUDr. Ivan Chromej

Téma práce: Kontaktná senzibilizácia, alergická kontaktná dermatitída a epikutánne testovanie ako metóda dôkazu

Školiteľ: prof. MUDr. Juraj Péč,CSc

Začiatok štúdia:

MUDr. Zuzana Frličková

Téma práce:  Sclerodermia circumscripta, pohľad na niektoré systémové zmeny a ultrasongrafické vyšetrenie morf.

Školiteľ: prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.,

Školiteľ špecialista: doc. MUDr. Martin Péč, Ph.D.,

Začiatok štúdia:

MUDr. Iveta Chribiková

Téma práce:  Kvalita života u pacientov s chronickými dermatózami a validizácia dotazníka DLQI.

Školiteľ: prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Začiatok štúdia:

Postgraduálne špecializačné štúdium

Projekt postgraduálneho vzdelávania v špecializácii dermatovenerológia.

Rozsah teoretických, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností

 

Charakteristika špecializačného odboru – dermatovenerológia je základný špecializačný odbor medicíny pozostávajúci z dvoch medicínskych špecializácií – dermatológia a venerológia. Dermatológia pojednáva o biológii kože, podkožia, kožných adnex, povrchových slizníc za fyziologických podmienok a za chorobných stavov. Zabezpečuje komplexnú špecializovanú starostlivosť (prevenciu, diagnostiku, liečbu, dispenzarizáciu, zdravotnú výchovu, prednáškovú, publikačnú a výskumnú činnosť) o vrodené a získané choroby kože, podkožia, viditeľných slizníc, kožných adnex, ako aj o kožné prejavy ochorení viscerálnych orgánov a patologické prejavy viscerálnych orgánov u kožných chorôb detí a dospelých. Zaoberá sa aj poznatkami procesu stárnutia kože, kozmetickými chybami – problematikou korektívnej a estetickej dermatológie. Neoddeliteľnou súčasťou dermatovenerológie je venerológia, ktorá sa zaoberá komplexnou špecializovanou starostlivosťou (prevencia, diagnostika, liečba, dispenzarizácia, depistáž, zdravotná výchova, prednášková, publikačná a výskumná činnosť) o pohlavné choroby (PCH) a choroby prenášané prevažne pri pohlavnom styku vrátane problematiky HIV ochorení (STD – novšie STI – sexuálnym stykom prenášané infekcie) detí aj dospelých. Súčasne sa zaoberá výchovou, propagáciou a informovaním o potrebách správneho sexuálneho zdravia našej populácie. V odbore dermatovenerológia sa vykonáva základný a aplikovaný výskum, pregraduálna a postgraduálna výchova.

            Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností sa získa obsiahnutím štúdia celého odboru dermatovenerológia v súlade s pripravovanou koncepciou postgraduálneho vzdelávania v medicínskom špecializačnom odbore dermatovenerológia podľa doporučenia členských krajín EÚ podľa doporučenia U.E.M.S. (European Union of Medical Specialists). Bude pozostávať zo získania 28 kreditov podľa priloženej tabuľky.

 

OBLASŤ

DG. A TERAPEUTICKÉ ZNALOSTI

PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI

FELLOW

Všeobecná dermatológia

Dg a dif dg. najčastejších ochorení kože v ambulantnej praxi a

diagnostický rozhovor s pacientom,

 

a propedeutika

konziliárnej službe, Interpretácia lokálneho nálezu

zber a analýza údajov z rodinnej, osobnej,

 

 

Interpretácia základných laboratórnych vyš. Anatómia a fyziologické funkcie kože.

pracovnej a sociálnej, liekovej, epidemiologickej anamnézy, status praesens generalis,

 

 

 

status praesens localis,

 

 

 

dif.dg. plán a terapeutický plán

 

Systematická dermatológia

Dif.dg. a terapia chorôb podľa skupín a nezaradených inak: skupina erytematoskvamóznych a papulóznych d., pustulózne d., keratózy, choroby kožných adnex, poruchy pigmentácie,etc.

metodické škrabanie, mikroskopické vyšetrenie sekrétov z kože a adnex, vyšetrenie v UVA, foto a fotochemoterapia, základy ošetrovania dermatóz

 

Dermatopatológia

Dif.dg. histopatologického nálezu v koži.

Hodnotenie histologického a IF nálezu, práca s mikroskopmi

X

 

Postupy a metódy histopat.vyšetrenia, farbenie

 

 

 

imunofluorescencia, imunohistochémia, cielený

 

 

 

dôkaz, in situ hybridizácia, PCR.

 

 

Infekčné choroby kože a slizníc

Dg. a terapia baktériových infekcií kože Dermatologická virológia – infekcie kože a slizníc

Dermatologická mykológia - infekcie kože,adnex a slizníc.

Lokálna a systémová liečba antibiotikami, antivirotikami a antimykotikami.

Odber infekčného materiálu, transport, zhotovenie preparátu, farbenie, hodnotenie, kultivácia.

Punkcia a incízia, cytodiagnostika

Kryochirurgia, excochleácia

 

Infestácie kože a slizníc

Dg. a terapia chorôb vyvolaných kožnými parazitmi a červami. Zoonózy, epizoonózy.

Dokaz kožných parazitov

 

Tropické a geografické kožné choroby

Prevencia, poradenstvo a dif.dg. Importovaných dermatóz. Tropická a akvatická dermatológia.

Dôkaz parazitov

Kryoterapia

 

Venerológia

Dg., dispenzár, depistáž a terapia pohlavných chorôb a STD Sérodiagnostika a epidemiológia

Dg., dif.dg a konziliárna služba skupiny HIV a AIDS

Odber, infekčného materiálu, zpracovanie a hodnotenie mikroskopického nálezu. Transport, kultivácia a hodnotenie výsledku

Hodnotenie výsledkov sérologických vyšetrení

Depistáž a legislatíva

X

Genitourinárne choroby

Dg. a terapia infekčných a zápalových chorôb, prekanceróz a nádorov

Odber infekčného materiálu, kolposkópia

Excízia. Kryochirurgia,elektrokoagulácia.

X

Proktológia

Dg. a terapia infekčných a zápalových chorôb, prekanceróz a nádorov

Odber infekčného materiálu. Excízia. Kryochirurgia,elektrokoagulácia.

 

Andrológia

Dif.dg porúch mužskej fertility, poradenstvo a konziliárna služba

Vyšetrenie ejakulátu, spermiogram

 

 

 

 

 

Dermatoimunológia I.

Dif.dg. a terapia prejavov kožnej precitlivelosti

Alergiologická anamnéza

X

Hyperergie a alergológia

I.-IV. typu podľa Gell-Coombs Naliehavé stavy v dermatológii. Prejavy liekovej intolerancie a toxicity. Konziliárna služba.

Lokálna a systémová liečba antihistaminikami a kortikosteroidami, imunomodulanciami a biologikami.

Testovanie epikutánne:rutinné, špeciálne, fotonáplasťový test: intradermálne: skarifikačné, prick, vpichom, intrakutanne expozičné testy: ROAT

Testy diétami

Testy in vitro

 

Dermatoimunológia II.

Autoimunitné choroby

Dif.dg. a terapia chorob skupiny pemphigus a pemphigoid, lupus erythematodes, sklerodermia, dermatomyositis, vaskulitídy a ďalšie. Systémová imunosupresívna liečba.

Fotoforéza

Vyšetrenie autoprotilátok a imunologické indexy.

 Dif.dg. a terapia dermatóz s autoimunitnou komponentou. Interpretácia imunologického statusu.

Excízia, cytologické vyšetrenie.

Hodnotenie po zpracovaní materiálov metódami PIF,NIF a imunoenzýmovými technikami

X

Kožné choroby z povolania a environmentálna dermatológia

Dif.dg., dôkaz a terapia kožných chorôb získaných pracovnoua environmentálnou  expozíciou.

Expertíza pracovného prostredia a procesu.

Prevencia, poradenstvo, jurisdikcia.

Získanie pracovnej anamnézy. Odber suspektného materiálu. Testovanie epikutánne, ROAT. Expozičné a eliminačné testovanie. Posudok a legislatíva

X

Pediatrická dermatológia

 Dif.dg a terapia dermatóz v detstve a adolescencii. Genodermatózy a genetické poradenstvo. Osobitosti dermatóz detského veku.

Atopia, seboroická dermatitída, akné, baktériové, vírusové choroby, névy a fakomatózy, benígne nádory a proliferatívne stavy, a ďalšie.

Pediatrická anamnéza.

Osobitosti prístupu k chorému dieťaťu, jeho vyšetreniam a liečbe. Psychologický prístup k rodičom.Zostavenie rodokmeňa. Vyšetrenia podľa diagnózy.

X

Dermatoonkológia

Dif.dg., terapia a dispenzár benígnych a malígnych nádorov kože a prekanceróz Lokálna a systémová liečba, chirurgia a rádioterapia. Imunomodulačná, fotodynamická a biologická liečba.

Excízia, exstirpácia. Dermatoskopia a epiluminiscencia.

Ultrasonografia

Kryokaustika, elektrokoagulácia fotodynamická liečba

X

Fotodermatológia

Dif.dg a terapia poškodenia z radiačných príčin.

Fotobiológia, terapeutické využitie svetelného UV a IR žiarenia. Fototoxicita a fotoalergia.

Fototyp, aplikácia UV, UV-B, PUVA, RePUVA, balneopuva, Fotodynamická liečba. Fotopatch a fotoprotekcia

 

Vaskulopátie

Dif.dg. porúch artériovej, venóznej a lymfatickej cirkulácie.

Terapia poškodenia kože z ischémie.

Klinické vyšetrenie cirkulácie.  Vyšetrenie Doplerovou technikou, Rumpel Ledov test, kapilaroskopia, techniky ošetrovania chronických kožných defektov, sklerotizácia

X

Dermatopsychológia psychosomatika

Neurotické a psychotické prejavy v dermatológii.

Vplyv kožných chorob na kvalitu života a psychický výkon.

Princípy terapie a psychofarmakológie.

Psychologický rozhovor a anamnéza.

Dotazník kvality života

 

 

 

 

 

Internistická dermatológia

Dif.dg. kožných prejavov porúch metabolizmu, výživy, endokrinnej sústavy

Paraneoplastické syndrómy, poruchy hemokoagulácie, hemoblastózy. Interpretácia laboratórneho nálezu.

Hodnotenie niektorých odborných vyšetrení

Vyšetrenie v UVA žiarení

 

Dermatochirurgia

Indikácie, metódy, postupy chirurgického ošetrenia

Kryochuirurgia, laserová terapia, elektrokauterizácia.

Rekonštrukcia, základy plastickej chirurgie.

Dermabrázia. Mohs. Ošetrovanie rán.

Metódy lokálnej anestézy, excízia, exstirpácia, sutúra.

Punch biopsia, shave biopsia, excochleácia.

Kryochirurgia, Elektrokauter. Demabrázia.

Aseptický prístup.

X

Dermatogalenika a farmakológia

Externá dermatologická liečba: materiály a postupy.

Interná dermatologická liečba: imunosupresíva, retinoidy, sulfóny, antiinfekčné lieky, cytostatiká, hormóny, imunostimulancia, antihistaminiká,

psychofarmaká, venofarmaká a vazoaktívne lieky, antimalariká a biotechnológie.

Magistraliter receptúra.

Aplikácia miestnej liečby a obväzová technika.

 

Estetická a korektívna dermatológia

Dg. a dif. dg  estetických prejavov, indikácie, metódy a postupy esteticko-korektívnych výkonov na koži. Externá terapia, peeling, chirurg. výkony, liposukcia, práca s lasermi, pulverizácia, masáže, mezoterapia. Poradenstvo a konziliárna služba. Právne vedomie. Psychologické aspekty.

Exstirpácia, sutúra. Kryochirurgia, elektrokoagulácia, sklerotizácia, epilácia, peeling,

Práca s lasermi,

Vyšetrenia s neinvazívnymi metódami

Aplikácia botulotoxínu, výplňových matzeriálov

X

Popáleninová dermatológia

Patofyziologia strát kožného povrchu, chemické, fyzikálne a radiačné príčiny. Intenzívne ošetrovanie.

Postupy a metódy ošetrovania rán.

Chirurgický debridement, enzymatický debriment.

Sterilný preväz, aplikácia obväzov a výplní.

Autotransplantácia

X

Balneoterapia

Mechanizmus pôsobenia prírodných liečebných kúpeľov, indikácie a metódy balneoterapie

Aplikácia prírodných liečebných kúpeľov  a ďalšie fyzikálne spôsoby liečby dermatóz

 

Legislatíva v dermatovenerológii

Oboznámenie sa so zákonmi platnými v zdravotníctve so zameraním na dermatovenerológiu

Praktické použítie v modelových situáciach

 

Geriatrická dermatológia

Fyziologické starnutie, photoaging, typické klinické obrazy a ich patofyziologia, psychologické aspekty, farmakológia a chirurgia.

Vyšetrenia neinvazívnymi metódami.

Vyšetrenia cievneho systému

Psychologický prístup.

 

Klinický výskum

Princípy a metódy laboratórneho, klinického a

Analýza výskumnej správy.

 

 

populačného výskumu. Základy štatistiky.

Zostavenie výskumnej správy.

 

 

Kritická interpretácia údajov (evidence-based medicine).

Publikačná aktivita.

 

Základy epidemiológie, spracovanie údajov.

 

 

Každý lekár uchádzajúci sa o špecializáciu v odbore dermatovenerológia si bude v rámci postgraduálnej výchovy viesť „Záznam vykonaných výkonov v špecializačnom vzdelávaní, tzv. LOGBOOK“.

Základná literatúra:

Braun_Falco O, Plewig G, Wolff H: Dermatológia a venerológia, 1. slovenské a české vydanie, Osveta, Martin, 2001, 1475 s. ISBN 80-8063-080-1.

Odborné časopisy:

Česko-slovenská Dermatologie (posledných 10 ročníkov)

Journal European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV)

Aktualizovaný zoznam odporúčanej literatúry, časopisov a internetových strán uchádzačovi vydá zodpovedný školiteľ.