Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

História dermatovenerologickej kliniky

Vznik oddelenia dermatovenerológie v Martin predchádzalo otvorenie posteľového provizória pre venericky chorých pacientov v roku 1932, umiestneného v tzv. epidemickom baraku. Po roku bol tento prístrešok asanovaný a pacienti boli premiestnený do vlastného pavilónu. V tom čase však ešte nebolo možné hovoriť o dermatovenerologickom ochorení, pretože v Martine vtedy nepôsobil lekár špecializovaný pre odbor dermatovenerológia. Až v roku 1936 nastúpil v Martine z dermatologickej stránky erudovaný MUDr. Ervín Jarotta, ktorý sa pripravoval na Klinike dermatovenerológie LF UK v Bratislave. Pod jeho vedením sa realizovala výstavba „dermatovenerologického pavilónu“ (základná časť terajšieho pavilónu I. internej kliniky) s 95 posteľami.

Projekt a výstavba pavilónu boli pripravované na základe konzultácii s viacerými domácimi aj zahraničnými osobnosťami dermatovenerológie, predovšetkým podľa vzoru budovania nemeckých dermatovenerologických univerzitných kliník. Aj preto v tom čase novopostavený pavilón dermatovenerológie patril k najmodernejším v celej republike. Primár. MUDr. E. Jarotta vybudoval vlastné laboratória diagnostiky dermatovenerologických ochorení, ako aj pracovisko fyzikálnej  a rtg terapie. Bol vyhľadávaným odborníkom a oddelenie pozdvihol v tom čase na pozoruhodnú úroveň. V odbore dermatovenerológia vychoval viacerých významných odborníkov, ktorí po odchode z Martina zásadne obsadzovali iba posty primárov novovznikajúcich dermatovenerologických oddelení. V tomto období v Martine pôsobili aj neskorší profesori odboru dermatovenerológia: prof. MUDr. Rugen Malý, DrSc., bývalý prednosta Kliniky dermatovenerológie LF UPJŠ v Košiciach, a prof. MUDr. Ladislav Chmel, DrSc., prednosta Kliniky dermatovenerológie LF UK v Bratislave a v Martine.

Po smrti MUDr. E. Jarottu (1956) sa uskutočnila reprofilizácia nemocnice a oddelenie dermatovenerológie bolo do premiestnené nevyhovujúcich priestorov. V roku 1961 sa primárom kožného oddelenia v Martine stal MUDr. Ivan Stodola. V roku 1967 po založení Lekárskej fakulty UK v Martine, ako druhej lekárskej fakulty UK v Bratislave, bola zriadená klinika dermatovenerológie, ktorej vedením, na podnet prednostu Kliniky dermatovenerológie LF UK v Bratislave prof. MUDr. L. Chmela, DrSc. bol poverený prof. MUDr. Eugen Hegyi, DrSc. Profesor Hegyi na klinike vybudoval alergologické laboratórium, zaslúžil sa o štúdium profesionálnych dermatóz na tomto pracovisku. Na základe spolupráce prof. MUDr. E. Hegyiho, DrSc., s vedením Kliniky dermatovenerológie Karlovej Univerzity v Prahe, prof. MUDr. Traplom, DrSc., sa utvoril základ na vznik laboratória histopatológie a imunofluorescencie kožných ochorení na Klinike dermatovenerológie LF UK v Martine, ktoré viedla prim.MUDr. Anna Ľuoptáková. Primárka Ľuptáková absolvovala študíjny pobyt v Univerzitnej nemocnici Charité v Berlíne. Prof. MUDr. E. Hegyi, DrSc., dobudoval neskôr toto laboratórium imunofluorescenčnou technikou, v tom čase so špičkovými svetovými parametrami.

V roku 1974 bol vedením kliniky poverený prof. MUDr. Ladislav Chmel, DrSc., ktorý spolu s primárkou MUDr. Eleonórou Palenčárovou, CSc., zriadil na klinike laboratórium lekárskej mykológie, ktoré v určitom období bolo súčasťou komplexu laboratórií tvoriaceho Národné referenčné laboratórium lekárskej mykológie Slovenskej Republiky. Pod vedením prof. MUDr. L. Chmela, DrSc. v spolupráci s Ústavom hygieny LF UK v Martine odborný asistent kliniky MUDr. Ján Bakoš zriadil a viedol stredisko na testovanie senzibilizačného potenciálu plastov a saponátov československého ľahkého priemyslu pred ich zavedením na spotrebiteľský trh. MUDr. J. Bakoš, ako krajský expert pre sexuológiu, sa tiež zaslúžil o rozvoj venerológie na Kožnej klinike LF UK v Martine.

Po smrti prof. MUDr. L. Chmela, DrSc. (1981) bol vedením kliniky poverený prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc., ktorý sa zaslúžil o vedecký rast pracovníkov kliniky. Pod jeho vedením boli vychovaný traja kandidáti lekárskych vied a jeden docent v odbore dermatovenerológia. Od 1.4.1988 je prednostom kliniky doc. MUDr. Juraj Péč, CSc. a primármi postupne MUDr. E. Palenčárová, CSc., MUDr. Želmíra Fetisovová, CSc. a v súčasnosti MUDr. Eva Mináriková, Ph.D.

Vďaka aktivitám celého kolektívu Kožnej kliniky LF UK v Martine sa na základe projektov zahraničných dermatovenerologických kliník univerzitného typu (predovšetkým Dermatovenerologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Mníchove) sa začala komplexná rekonštrukcia a modernizácia pracoviska, ktorá bola ukončená 1. januára 2005. Na klinike postupne boli zriaďované ďalšie špecializácie odboru dermatovenerológia, ako je detská dermatológia, diagnostika a liečba ochorení skupiny STI, predovšetkým však onkodermatológia zameraná na diagnostiku, liečbu a výskum primárnych nádorov kože a povrchových slizníc, spolu s pracoviskami ultrasonografie kože a digitálnej videodermatoskopie a fotodynamickej liečby, ďalej pracovisko orientované na diagnostiku, liečbu a výskum autoimunitných ochorení v dermatológii. Široký odborný záber pracovníkov kliniky dokresľujú pracoviská flebológie a angiológie v dermatológii a korektívnej dermatológie.

Osobitnú pozornosť si zasluhuje zriadenie strediska liečby pacientov s chronickými dermatózami, úzko spolupracujúceho s klubmi psoriatikov a atopikov, ako aj centrum pre biologickú liečbu stredne ťažkej a ťažkej formy psoriázy. Pozoruhodné sú široko a kvalitne rozpracované metodiky a postupy ošetrovateľského procesu v dermatológii zavedené a koordinované vrchnou sestrou kliniky A. Šutákovou a neskôr Mrg. Zuzanou Kalabovou. Vďaka uvedeným aktivitám pracoviska sa od 1.1.1999 Kožná kliniky JLF UK a MFN stala jednou z báz postgraduálneho vzdelávania – získania atestácie z dermatovenerológie pre lekárov a získanie špecializácie v odbore dermatovenerologická sestra,čo sa zrealizovalo po akreditácii kliniky v roku 2007.

Pre postgraduálne vzdelávanie v odbore dermatovenerológia v úzkej spolupráci a za podpory prof. MUDr. G. Plewiga, DrSc., a prof. MUDr. Otta Braun-Falca, DrSc., zrealizovala MUDr. Iveta Chribiková, sekundárny lekár Dermatovenerologickej kliniky MFN a JLF UK v Martine projekt slovenskej a českej verzie predkladu jednej z najlepších účebníc dermatovenerológie sveta (Braun-Falco, O., Plewig, G., Wolff, H. H.: Dermatológia a venerológia, Vydavateľstvo Osveta, Martin, 2001, 1475 s – preložená verzia nemeckého originálu: Otto Braun-Falco, Grd Plewig und Helmut H. Wolff: Dermatologie und Venerologie, 4., vollständing úberarbeitete Auflage. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 1996). Garantmi celého projektu boli Dr. Pavel Arnold (Spirig), ďalej prof. MUDr. Peter Arenberger.DrSc., prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., prof. MUDr. František Vosmík, Dr.Sc., a doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, Ph.D. Od roku 2004 je klinika akreditovaným pracoviskom pre dennú a externú formu doktorandského štúdia v odbore dermatovenerológia.