Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie

Postgraduálne špecializačné štúdium

Projekt postgraduálneho vzdelávania v špecializácii dermatovenerológia

Odborný garant: prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Rozsah teoretických, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností

 

Charakteristika špecializačného odboru – dermatovenerológia je základný špecializačný odbor medicíny pozostávajúci z dvoch medicínskych špecializácií – dermatológia a venerológia. Dermatológia pojednáva o biológii kože, podkožia, kožných adnex, povrchových slizníc za fyziologických podmienok a za chorobných stavov. Zabezpečuje komplexnú špecializovanú starostlivosť (prevenciu, diagnostiku, liečbu, dispenzarizáciu, zdravotnú výchovu, prednáškovú, publikačnú a výskumnú činnosť) o vrodené a získané choroby kože, podkožia, viditeľných slizníc, kožných adnex, ako aj o kožné prejavy ochorení viscerálnych orgánov a patologické prejavy viscerálnych orgánov u kožných chorôb detí a dospelých. Zaoberá sa aj poznatkami procesu stárnutia kože, kozmetickými chybami – problematikou korektívnej a estetickej dermatológie. Neoddeliteľnou súčasťou dermatovenerológie je venerológia, ktorá sa zaoberá komplexnou špecializovanou starostlivosťou (prevencia, diagnostika, liečba, dispenzarizácia, depistáž, zdravotná výchova, prednášková, publikačná a výskumná činnosť) o pohlavné choroby (PCH) a choroby prenášané prevažne pri pohlavnom styku vrátane problematiky HIV ochorení (STD – novšie STI – sexuálnym stykom prenášané infekcie) detí aj dospelých. Súčasne sa zaoberá výchovou, propagáciou a informovaním o potrebách správneho sexuálneho zdravia našej populácie. V odbore dermatovenerológia sa vykonáva základný a aplikovaný výskum, pregraduálna a postgraduálna výchova.

Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností sa získa obsiahnutím štúdia celého odboru dermatovenerológia v súlade s pripravovanou koncepciou postgraduálneho vzdelávania v medicínskom špecializačnom odbore dermatovenerológia podľa doporučenia členských krajín EÚ podľa doporučenia U.E.M.S. (European Union of Medical Specialists). Pozostáva zo získania 28 kreditov podľa priloženej tabuľky.