Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Profil

Simulačné výučbové centrum - história a poslanie

Centrum podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK v Martine vzniklo v máji 2012, pôvodne pod názvom Simulačné výučbové centrum JLF UK v Martine. 

V roku 2021 došlo k zmene názvu, štruktúry a aj rozšíreniu poslania pracoviska.

Sídli v novej budove Knižnično-informačného, výpočtového a simulačného výučbového centra JLF UK na Novomestského ulici.

Centrum vzniklo s cieľom reflektovať najmodernejšie trendy vo výučbe medicíny a ďalších zdravotníckych špecializácií. Jeho úlohou je do výučby postupne zapájať progresívne pedagogické a metodické postupy, technologické prostriedky simulačnej a virtuálnej výučby s myšlienkou organického prepojenia teoretickej prípravy a klinickej praxe. Jeho vybavenie sa postupne rozširuje, tvoria ho predovšetkým simulátory, trenažéry, modely a výučbový softvér (vrátane virtuálnych pacientov). Centrum úzko spolupracuje s ďalšími pracoviskami JLF UK ako aj so zahraničnými   partnermi.

Centrum vzniklo s finančnou podporou štrukturálnych fondov EU - konkrétne projektov "Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK" operačného programu Vzdelávanie a "Vybudovanie knižnično-informačného, výpočtového a simulačného výučbového centra a modernizácia IKT na JLF UK v Martine" operačného programu Výskum a vývoj.