Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Ústavu pôrodnej asistencie JLF UK

História pracoviska siaha do roku 2005, keď sa odčlenením od Ústavu ošetrovateľstva JLF UK vytvoril Ústav nelekárskych študijných programov (ÚNŠP). Prvou vedúcou Ústavu NŠP bola doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., ktorá ho viedla až do roku 2008. Zámerom tejto organizačnej zmeny bolo inštitucionálne zastrešenie pregraduálnych nelekárskych študijných programov na JLF UK. Od roku 2008 je vedúcou Ústavu doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Vzhľadom na vedecko-odbornú profiláciu pracovníkov sa Ústav začal zameriavať predovšetkým na poskytovanie pregraduálneho vzdelávania v bakalárskom študijnom programe Pôrodná asistencia v dennej forme štúdia a od septembra 2011 aj v magisterskom študijnom programe ako historicky prvé a jediné pracovisko na Slovensku. V 2015 sa otvorilo rigorózne konanie v tomto študijnom programe ako prvé na Slovensku. S platnosťou od 1. 5. 2013 sa pracovisko premenovalo na Ústav pôrodnej asistencie JLF UK.

Ústav pôrodnej asistencie nadviazal vo svojej vedecko-výskumnej práci na tradície a skúsenosti bývalého pracoviska a vybudoval si významnú pozíciu nielen na domácej, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Spolupracuje s viacerými významnými medzinárodnými inštitúciami, napr. Európskou asociáciou pôrodných asistentiek (EMA) a Medzinárodnou konfederáciou pôrodných asistentiek (ICM).

V rámci tejto spolupráce bola doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. kooptovaná do vedeckého výboru ICM (International Confederation of Midwives) a doc. Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. do organizačného výboru 30th ICM Triennial Congress, ktorý sa konal v Prahe v roku 2014.