Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Hlavné zameranie

Vedecká profilácia pracoviska je v oblasti skúmania a forenznej analýzy nehôd pri potápanía pobyte človeka v hyperbarickom prostredí. Vedúci ústavu (Prof. MUDr. František Novomeský, PhD.) je jediným stálym súdnym znalcom v odbore hyperbarická a potápačská medicína v Slovenskej republike a Českej republike. V tomto hlavnom zameraní ústavu boli publikované a prednášané viaceré publikácie s medzinárodným ohlasom. Metodika postupu pitvy pri smrteľnej nehode potápača je uznaná v EU ako štandard. Pracovisko má v hlavnom vedeckom zameraní viaceré kontakty s vedeckými aj profesionálnymi potápačskými a hyperbarickými inštitúciami v Európe a vo svete.

Ďalšou časťou vedeckej profilácie pracoviska je problematika forenznej antropológie so zameraním na skúmanie a forenzné posudzovanie exhumovaných ľudských ostatkov v prípadoch násilných aj nenásilných úmrtí, resp. z aspektu postmortálnej identifikácie osôb.

Samostatnou problematikou výskumu na pracovisku je epikritická skríningová analýza dokonaných samovrážd v spádovom území pracoviska, analýza trendov samovražednosti a spôsobov samovražedného konania (doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD.).

Pracovisko ÚSL JLF UK v Martine vykonáva rozsiahlu expertíznu a konzultačnú činnosť pre orgány činné v trestnom konaní, v závažných prípadoch s celorepublikovou pôsobnosťou.

Vedúci ÚSL JLF UK v Martine prof. MUDr. F. Novomeský, PhD. je členom vedeckej rady Ústavu súdneho inžinierstva ŽU v Žiline.

Najvýznamnejšie výsledky

 • účasť na medzinárodnom projekte analyzovania a identifikovania ostatkov vojakov z prvej svetovej vojny vo Wijtschate, Belgicko
 • vypracovanie metodického postupu pri pitve potápača a pri vyšetrovaní smrteľnej potápačskej nehody 

Expertízne úkony pre Svätú stolicu (Vatikán):

 • forenzne-antropologická expertíza ostatkov bl. Anny Kolesárovej
 • forenzne-antropologická expertíza ostatkov bl. sestry Zdenky Schelingovej
 • forenzne-antropologická expertíza ostatkov biskupa Mons. Jána Vojtaššáka
 • forenzne-antropologická expertíza ostatkov biskupa Mons. Michala Buzalku
 • forenzne-antropologická expertíza ostatkov Dona Titusa Zemana SDB
 • forenzne-antropologická expertíza ostatkov grófky Žofie Bosniakovej

Počet publikácií

1990 - 2000: 9 - domáce, 1 - zahraničná

2001 - 2007: 7 - domáce, 1 - zahraničná

2008 - 2010: 3 - domáce, 18 - zahraničných

2011: 4 - domáce, 10 zahraničných

2012: pripravuje sa

2013: pripravuje sa

Výstupy v podobe knižných publikácií

Monografia: Novomeský, F.: Drogy: história - medicína - právo. Advent - Orion, 1994.

Vedecká monografia: Straka, Ľ., Novomeský, F., Krajčovič, J., Štuller, F.: Súdnolekárska alkohológia, 2011

Vedecká monografia: Straka, Ľ., Hirt, M., Novomeský., F. et al.:Alkohologie v soudním lékařství,2011.

Straka, Ľ., Janík, M., Komáreková, I., Hejna, P., Šafr, M.: Tupé poranenia dolných končatín. In: Hirt, M. et al.: Tupá poranění v soudním lékařství, 2011.

Hejna, P., Šafr, M., Straka, Ľ.: Poranění páteře a míchy. In: Hirt, M. et al.: Tupá poranění v soudním lékařství, 2011.

Hejna P., Straka Ľ. et al.: Poranenia krku. In: Hirt, M. et al.: Tupá poranění v soudním lékařství, 2011.

Skriptá: Hirt, M., Straka, Ľ., Zelený, M. et al.: Toxikologie a jiné laboratorní metody ve forenzní praxi, 2011.

Učebnice: Straka, Ľ., Hirt, M., Novomeský, F. et al.: Kompendium súdnolekárskej toxikológie, 2012.

Vysokoškolské skriptá: Krajčovič J. Vybrané medicínsko-právne kapitoly v súdnom lekárstve, Mefanet, 2013.

Vedecká monografia: Novomeský F. Potápačská medicína, 2013.

Ďalšie vedecké a vedecko-odborné pôsobenie

Novomeský,F.

 • zástupca Slovenskej republiky v European Council of Legal Medicine (ECLM)
 • zástupca Slovenskej republiky v European Diving Technology Committee (EDTC)
 • člen Poradného zboru pre Strednú Európu (Central Europe Advisory Board) IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers, USA)
 • medzinárodný profesionálny inštruktor potápania (IANTD, USA, CMAS, Italy, PROTEC, Austria)

členstvo v redakčných radách:

 Novomeský, F.:

 • red. rada. časopisu Československá patologie a soudní lékařství 
 • red. rada časopisu Oceán

členstvo v zahraničných, či medzinárodných/svetových spoločnostiach:

 Novomeský, F.:  

 • člen výboru Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti pri SLS
 • člen Odbornej komisie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Straka, Ľ.:

 • red. rada. časopisu Československá patologie a soudní lékařství 

Krajčovič, J:

 • člen výboru Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti pri SLS