Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Oddelenie súdneho lekárstva v Martine bolo založené v roku 1965 v súvislosti so vznikom novej Lekárskej fakulty v Martine ako pobočky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského V Bratislave. Odborne a organizačne sa ujal vedenia nového súdnolekárskeho fakultného pracoviska prof. MUDr. Jozef LUKÁČI z Ústavu súdneho lekárstva LF UPJČ v Košiciach. Martinské súdnolekárske pracovisko malo pri svojom zrode 6 pracovníkov na čele s prim. MUDr. Tatianou HULEJOVOU, umiestnené bolo v jednej polovici poschodia Psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice v Martine.

V ďalšom období výučbu predmetu súdne lekárstvo na neskôr už samostatnej Lekárskej fakulte UK v Martine viedol a odborne garantoval prof. MUDr. Milan KOKAVEC, DrSc. z  bratislavského súdnolekárskeho ústavu. Oddelenie bolo premenované na ústav, ktorý sa postupne personálne rozširoval a v roku 1974 bolo toto pracovisko premiestnené do samostatnej budovy v areáli Fakultnej nemocnice na Kollárovej ulici v Martine, kde sídli až doposiaľ. Tu už Ústav súdneho lekárstva LF UK a FN v Martine začal plniť svoje  osobitné úlohy v celom rozsahu: pitvy, potrebné laboratórne a iné vyšetrenia,  úlohy vyplývajúce z potrieb forenznej expertízy pre orgány činné v trestnom konaní. Neskôr bol vedením ústavu dočasne poverený doc. MUDr. Vladimír KORMAN, CSc., taktiež z bratislavského súdnolekárskeho pracoviska.

Pre ďalší rozvoj ústavu bol významným medzníkom časovým aj personálnym príchod MUDr. Františka NOVOMESKÉHO, CSc. z Ústavu patologickej anatómie LF UK v Martine. Menovaný bol v roku 1985 vymenovaný za docenta, v roku 1994 riadne habilitoval a v roku 1995 bol inaugurovaný v Prahe za riadneho profesora pre súdne lekárstvo. Po odchode prim. MUDr. Tatiany HULEJOVEJ do dôchodku bol v roku 1993 funkciou zástupcu prednostu ústavu poverený MUDr. Vojtech MACKO.

V roku 2005 so vznikom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) došlo k presunu zdravotníckej časti Ústavu súdneho lekárstva JLF UK a MFN v Martine do tejto inštitúcie. V roku 2008 došlo rozhodnutím vedenia UDZS k presunu Súdnolekárskeho pracoviska UDZS do priestorov Úradu na Kuzmányho ul. v Martine. Vedúcim lekárom Súdnolekárskeho pracoviska ÚDZS je od roku 2013 MUDr. František ŠTULLER, PhD.  

V súčasnosti Ústav súdneho lekárstva JLF UK a UN v Martine tvorí vysoko profesionálne a mienkotvorné súdnolekárske pracovisko v SR. Na Ústave súdneho lekárstva a medicínskych experíz JLF UK a UNM v Martine pracujú 4 lekári (Profesor, Docent, dvaja Odborní asistenti). Prednosta ÚSL JLF UK a UNM v Martine  bol úspešným školiteľom 11 doktorandov s ukončeným štúdiom a získaním titulu „PhD“, ďalší pracovníci pokračujú v doktorandskom štúdiu. Prof. MUDr. František NOVOMESKÝ, PhD. bol garantom úspešnej profesorskej inaugurácie doc. MUDr. Miroslava HIRTA, PhD. z Ústavu súdneho lekárstva LF MU v Brne, habilitácie MUDr. Ľubomíra STRAKU, PhD., MUDr. Jozefa KRAJČOVIČA, PhD. z Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK v Martine a MUDr. Petra HEJNU, PhD., MBA z Ústavu súdneho lekárstva KU v Hradci Králové.