Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

MEDZINÁRODNÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTY


Projekt EC – EUROCET
ETEN – 517417 Eurpean Registry on organs, tissues and cells.
Vedúci projektu: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

COORENOR (európska spolupráca v oblasti transplantácii orgánov, výmena praktických a teoretických skúseností) 2010-2012
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

ETPOD – European Training Program on Organ Donation, Projekt Európskej Komisie, Grant n°049212
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

LOANA, a.s. – Rožnov pod Radhoštěm – Česká republika
- klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky
Zodpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

PAREXEL Nederland B.V., Brachthnijzerstraat 4-8, 1075EN Amsterdam, Holand.Kráľov.
- klinická štúdia lieku Tigecyklin
Zodpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.
Lokálny koordinátor: Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.

Projekt St. Georges Hospital Medical School, London, GB
Chirurgická liečba cerebrovaskulárnej insuficiencie
Doba riešenia: 2001-2006
Lokálny koordinátor: Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.

Projekt Western General Hospital Edinburgh, GB E-CEA-
Everzná karotická endarterektómia Doba riešenia: 2001-2006
Lokálny koordinátor: Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.

VEGA

1/2276/05 „Prospektívna identifikácia príjemcov obličkového aloštepu so sklonom k intenzívnej imunitnej odpovedi metódami molekulárnej diagnostiky a modernej serológie, využitie pre preventívnu intervenciu.“
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

1/3400/06 „Genetické aspekty aneuryzmy abdominálnej aorty.“
Zodpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim.profesor

1/3393/06  „ Indikácie a metódy miniinvazívnej chirurgickej liečby akútnej nekrotizujúcej pankreatitídy.“
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ladislav Šutiak, PhD.

1/3391/06 „Kardiovaskulárne a pľúcne komplikácie kapnoperitonea – možnosti stratifikácie  rizikových pacientov.“
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ján Janík, PhD.

1/3392/06 „Indikácie a možnosti liečby recidívy nevarikózneho krvácania z horného tráviaceho traktu.“
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.

MZ SR

2006/36/MFN-03 (2007-): Terapeutická angiogenéza u kritickej ischémie dolných končatín prostredníctvom artológnej transplantácie krvotvorných buniek.
Spoluriešiteľ: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Barbara Grandtnerová, PhD.

2005/9-MFN-01: Humorálna rejekcia pri obličkových transplantáciách-vytvorenie štandardov v prevencii, diagnostike a liečbe. Transplantácie vysokoimunizovaných pacientov.
Zástupca projektu: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Barbara Grandtnerová, PhD.

2006/04-MFN-02: Monitorovanie donor špecifikovanej bunkovej imunity ako prostriedok individualizácie imunosupresie a včasnej intervencie pacientov po obličkovej transplantácii.
Spoluriešiteľ: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

Grant UK

GUK/444/2008 „Testovanie chemorezistencie / chemosenzitivity nádorových buniek izolovaných z malígnych pleurálnych výpotkov u onkologických pacientov.“
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Anton Dzian

„Kvalita života ako jeden z indikátorov kvality výsledkov zdravotníckej starostlivosti.“
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Anton Dzian

GUK/445/2008 Sledovanie vplyvu zloženia kryoprotektívneho média na viabilitu hepatocytov.
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Michal Hošala

GUK/418/2008  „Markery sepsy a ich význam u pacientov v chirurgii.“
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Marek Smolár

Diagnostika a chirurgická liečba gastroezofageálnej refluxnej choroby a jej komplikácií. (r.2000-2003)
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. L. Šutiak, PhD.

Chirurgická liečba cerebrovaskulárnej insuficiencie E-CEA-everzná karotická endarterektómia. Chirurgická liečba Symptomatických a asymptomatických foriem CVI. (r.2001-2003)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.

Chronická venózna insuficiencia dolných končatín - možnosti chirurgickej liečby. (r.2002-2004)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.

Grant mladých

Sledovanie génových polymorfizmov biotransformačných enzýmov vo vzťahu k vzniku karcinómu pľúc – ukončené v r. 2009
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Anton Dzian

Sledovanie polymorzizmov génov biotransformačných a DNA reparačných enzýmov vo vzťahu k vzniku karcinómu pľúc.
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Anton Dzian

MVTS

Projekt MVTS č. ČR/SR/UK3/08
„Prírodné ether.fosfolipidy a ich potenciálny protinárodný účinok.“ - ukončené v roku 2009
Zodpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

„Kompetenčné centrum  pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení.“
kód ITMS 26220220153       
(12.9.2011 – 30.11.2014)
Projektový manažér: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

„HELICS (Hospital in Europe Link for Infection Control through Surveillance)
– časť surveillance nozokomiálnych infekcií na jednotkách intenzívnej starostlivosti.“
(od 6.11.2011)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Riešiteľ: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

„Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii. (CEVYPET)“
(r. 2010 – 2013)

Operačný program VÝSKUM a VÝVOJ

Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ.
Pracovné pozície: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim.prof.
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.
Riešiteľ: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim.prof.

KLINICKÉ  ALEBO  TERAPEUTICKÉ  ŠTÚDIE :

BIOTIKA, a.s. – Slovenská Ľupča - klinické skúšanie lieku Bitamon
Zodpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

Phase III, Multicenter, Multi-National, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Alfimeprase in Subjects with Acute Peripheral Arterial Occlusion (NAPA-3), Protocol no. HA007
Investigator: Doc .MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim.profesor(evidovaný v FDA USA)

SCALA: Surgery for Colorectal Cancer and Venous Thromboembolic Prophylaxis Observational Study, GSK i3 innovus

Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.,  MUDr. Ľubomír Strelka, PhD.:
III. fáza nového lieku T3 701-112 (akútne infekcie kože a podkožia)

Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof., MUDr. Marek Smolár, PhD., MUDr. Tibor Haraga, MUDr. Martin Vojtko

APLIKOVANÝ  VÝSKUM:

4/0012/05 „Hodnotenie stanovených laboratórnych parametrov periférnej venóznej krvi a variability intestinálnej sliznice pri akútnej mezenteriálnej ischémii v experimente  a praxi.“
Zodp. riešiteľ: doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. profesor

„Chemorezistencia nádorových buniek  na cytostatiká a jej vzťah kzvýšenej expresii proteínov asociovaných s multidrug rezistenciou u onkochirurgických pacientov.“
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Dušan Dobrota, PhD.- Ústav klinickej biochémie JLF UK
Lekári  Chirurgickej kliniky JLF UK a UNM ako spoluriešitelia