Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

 • výučba nukleárnej medicíny v 7. semestri v odbore všeobecné lekárstvo.      

            vyučujúci: MUDr. Hubert Poláček ml., Ph.D.

                            MUDr. Daniel Evin

                            MUDr. Anna Fukasová

 • výučba nukleárnej medicíny v 7. semestri v odbore všeobecné lekárstvo – samoplatci.

            vyučujúci: MUDr. Hubert Poláček ml., Ph.D.

Formy výučby: prednášky 5x, praktické cvičenia 5x (prednášky v posluchárnia auly A na Novomeského ulici, praktické cvičenia/semináre na pracovisku 8/6 UNM).

Účasť na praktických cvičeniach je povinná v plnom rozsahu (100 %). Študenti sa zúčastnia praktických cvičení v dňoch určených rozvrhom. Cvičenia, ktoré pripadnú na dni pracovného pokoja, štátne sviatky a rektorské či dekanské voľno sa nenahrádzajú.

 
Anotácia prednášok:
 1. Teória nukleárnej medicíny. Jednofotónové vs PET zobrazovanie.
 2. Detailnejšie princípy zobrazovacích metód v nukleárnej medicíne a hybridného zobrazovania spolu s CT (rtg zložka fúznych obrazov).
 3. Dynamické zobrazovanie v nukleárnej medicíne, nukleárna kardiológia, radiačná bezpečnosť.
 4. Rádionuklidové metódy v diagnostike a liečbe onkologických ochorení. Menej indikované ďalšie metódy.
 5. Terapeutická nukleárna medicína. Rekapitulácia výučby.
 
Anotácia praktických cvičení (demonštračných praktík/seminárov):
 1. Úvod do nukleáárnej medicíny, prehliadka pracoviska KNM.
 2. Scintigrafia skeletu, úvod k PET onkologickému zobrazovaniu.
 3. Menej frekventované zobrazovacie metódy jednofotónovej nukleárnej medicíny.
 4. PET/CT vyšetrenia v nukleárnej medicíne, praktické kazuistické demonštrácie. Priebežný test (5 minút).
 5. Základy terapeutickej nukleárnej medicíny. Prezentácie študentov.
 
Hodnotenie: 

Skúška=Priebežné hodnotenie - záverečný test elektronickou formou z predmetu Nukleárna medicína. Termíny testov budú sprístupnené pred začiatkom skúškového obdobia v Akademickom informačnom systéme AIS-2. Elektronické testovanie cez LMS Moodle multiple-choice formou. V každej otázke sú ponúknuté štyri odpovede, z ktorých je len jedna správna. Na úspešné absolvovanie testu je potrebné dosiahnuť z 20 otázok 60 a viac percent správnych odpovedí.

V prípade neúspešnosti možno test opakovať 2 krát. Výsledok testu bude hodnotený podľa stupnice:

A

91-100%

B

81-  90%

C

73 - 80%

D

66 - 72%

E

60 - 65%

Fx

menej ako 60%

A         20, 19

B         18, 17

C         16, 15

D         14, 13

E         12

Fx        11