Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

  • výučba nukleárnej medicíny v 7. semestri v odbore všeobecné lekárstvo.      

            vyučujúci: MUDr. Hubert Poláček ml., Ph.D.

  • výučba nukleárnej medicíny v 7. semestri v odbore všeobecné lekárstvo – samoplatci.

            vyučujúci: MUDr. Hubert Poláček ml., Ph.D.

Formy výučby: prednášky, praktické cvičenia (demonštračné praktiká).

Účasť na praktických cvičeniach je povinná v plnom rozsahu (100 %). Študenti sa zúčastnia praktických cvičení v dňoch určených rozvrhom. Cvičenia, ktoré pripadnú na dni pracovného pokoja, štátne sviatky a rektorské či dekanské voľno sa nenahrádzajú.

 
Anotácia prednášok:
  1. Princípy nukleárnej medicíny. Fyzikálne základy moderných rádionuklidových tomografických zobrazovacích metód.
  2. Radiačná bezpečnosť. Nukleárna kardiológia - možnosti zobrazovacej diagnostiky ochorení srdca.
  3. Rádionuklidové metódy v diagnostike a liečbe onkologických ochorení. Menej časté vyšetrenia nukleárnej medicíny.
 
Anotácia praktických cvičení (demonštračných praktík):
  1. Úvod, história nukleárnej medicíny, základné termíny a princípy. Prehliadka pracoviska.
  2. Scintigrafia skeletu. Úvod do onkologickej diagnostiky v nukleárnej medicíne.
  3. Onkologická diagnostika v nukleárnej medicíne - pokračovanie. Liečba karcinómu štítnej žľazy.
 
Hodnotenie: 

Skúška - záverečný test elektronickou formou z predmetu Nukleárna medicína. Termíny testov budú sprístupnené pred začiatkom skúškového obdobia v Akademickom informačnom systéme AIS-2. Elektronické testovanie sa robí v počítačovej učebni na Hviezdoslavovej ulici 35.

Počas skúškového obdobia (02.01.2019 – 08.02.2019) sú plánované termíny testov:

09.01.2019

8:00

30 študentov

 

9:00

30 študentov

23.01.2019

8:00

30 študentov

 

9:00

30 študentov

6.02.2019

8:00

30 študentov

 

9:00

30 študentov

Test má 20 otázok z nukleárnej medicíny. V každej otázke sú ponúknuté štyri odpovede, z ktorých je len jedna správna. Na úspešné absolvovanie testu je potrebné dosiahnuť z 20 otázok 60 a viac percent správnych odpovedí.

V prípade neúspešnosti možno test opakovať 2 krát. Výsledok testu bude hodnotený podľa stupnice:

A

91-100%

B

81-  90%

C

73 - 80%

D

66 - 72%

E

60 - 65%

Fx

menej ako 60%

A         20, 19

B         18, 17

C         16, 15

D         14, 13

E         12

Fx        11