Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Hlavným zameraním KNM JLF UK a UNM je poskytovanie diagnostickej a  liečebno-preventívnej činnosti pomocou rádionuklidov (otvorených žiaričov).

V diagnostickej časti klinky sa in vivo rádionuklidovými metódami vykonávajú vyšetrenia funkcie orgánov a systémov ľudského tela sledovaním kinetiky prechodu rádiofarmák cez ne. Statickým a dynamickým

zobrazovaním sa v nich odhaľujú ložiská morfologicko-funkčnej poruchy. Tieto vyšetrenia sa vykonávajú dvojdetektorovou celotelovou SPECT gamakamerou. Sú to najmä scintigrafické vyšetrenia skeletu, obličiek, perfúzie mozgu, funkčná hepatobiliárna scintigrafia, vyšetrenie perfúzie pľúc pri podozrení na embolizáciu v riečisku a. pulmonalis a ďalšie.

KNM JLF UK a UNM a je jedným z dvoch pracovísk na Slovensku, ktoré má okrem diagnostickej aj lôžkovú časť. Na lôžkovej časti sú štyri jednoposteľové, dve dvojposteľové a jedna trojposteľová izba, určené pre liečbu ochorení štítnej žľazy rádioaktívnym jódom 131I. Tekuté rádioaktívne odpady z pracoviska sú odvádzané do likvidačnej stanice, ktorú vyprojektovala a realizovala firma Roediger z Nemecka. Odpadové hospodárstvo je projektované podľa najprísnejších noriem, platných v EÚ.

Na UNM sa od roku 2006 vykonáva aj liečba pacientov s non-Hodgkinovým lymfómom ambulantnou aplikáciou prípravku Zevalin (monoklonálna protilátka proti antigénu CD 20 s naviazaným rádionuklidom 90Y - Ytracis).

Ambulantnou aplikáciou koloidného 90Y sa viac ako tri desaťročia vykonáva aj rádionuklidová sinoviortéza veľkých kĺbov.

Činnosť kliniky mala a má tradične charakter dobrej interdisciplinárnej spolupráce nielen pre prospech pacientov, ale odvíjala sa od nej aj spolupráca pri riešení mnohých výskumných úloh, pri tvorbe prednášok, publikácií a viacerých monografií, ktorých autormi a spoluautormi boli pracovníci kliniky nukleárnej medicíny.