Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Hlavným zameraním KNM JLF UK a UNM je stále poskytovanie diagnostickej a  liečebno-preventívnej činnosti pomocou rádionuklidov (otvorených žiaričov).

Zoznam realizovaných vyšetrení a terapeutických postupov je pravidelne aktualizovaný na stránkach: https://www.unm.sk/klinika-nuklearnej-mediciny#diagnostika 

a: https://www.unm.sk/klinika-nuklearnej-mediciny#liecba

Vedecká a výskumná činnosť kliniky bola od jej presťahovania do nových priestorov v roku 2005 výrazne obmedzená z dôvodu nedostatočného prístrojového vybavenia - umožňuje prakticky iba rutinnú klinickú prevádzku, a ešte výraznejšie obmedzeného personálneho obsadenia - v súčasnosti jediný akademický pracovník s menším ako polovičným úväzkom zabezpečuje celú pregraduálnu výučbu aj výskumnú činnosť kliniky. Napriek týmto faktom sa klinika spolupodieľa na riešení viacerých klinických štúdií a významným dielom prispieva aj do publikácií klinického výskumu, hlavne s onkologickou (karcinóm prostaty, neurodendokrinné tumory) a ortopedickou problematikou.

Od roku 2018 sú navyše pravidelne realizované inovatívne fantómové zobrazovacie merania a klinické vyšetrenia s novo vyvíjanou optikou pre gamakameru, ktorá umožňuje zvýšiť jej rozlišovaciu schopnosť až o jeden rád v porovnaní s komerčne dostupnými zariadeniami najnovšej generácie.