Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Vznik nukleárnej medicíny ako samostatného medicínskeho odboru v Martine je spojený s menom MUDr. Jozefa Holana. Vďaka jeho progresívnym zámerom sa už v roku 1960 začali robiť v Martine niektoré rádionuklidové vyšetrenia. V roku 1964 začal prednášať nukleárnu medicínu ako samostatný predmet na lekárskej fakulte. Po vytvorení pobočky Lekárskej fakulty UK so sídlom v Martine bol v roku 1966 poverený vedením katedry biofyziky a nukleárnej medicíny. V roku 1968 sa stal vedúcim oddelenia nukleárnej medicíny FNsP s ambulantnou a posteľovou časťou. Pod jeho vedením sa na tomto oddelení ako na druhom na Slovensku začala vykonávať liečba zhubných ochorení štítnej žľazy rádioaktívnym jódom.

V roku 1976 sa oddelenie rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SSR premenovalo na kliniku nukleárnej medicíny, ktorá bola prvou svojho druhu v ČSSR. Klinika sa stala výučbovou základňou lekárskej fakulty a súčasťou samostatnej katedry biofyziky, nukleárnej medicíny, röntgenológie a rádiológie. V roku 1990 odišiel prof. MUDr. J. Holan, DrSc. do dôchodku. Vedúcim kliniky sa stal doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc., ktorý v rokoch 1991-1994 pôsobil aj ako dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK.

Klinika nukleárnej medicíny sa tradične zaoberala diagnostikou a liečbou ochorení štítnej žľazy. V roku 1991 vznikla havária na likvidácii odpadových vôd po liečbe rádioaktívnym jódom. Odstraňovanie havárie bolo spojené s rekonštrukciou a prestavbou celej kliniky. Do zrekonštruovaných priestorov pavilónu č. 8 v UNM sa klinika presťahovala v roku 2005. V roku 2008 bolo rozhodnutím vedenia nemocnice zrušené laboratórium rádioanalytických (RIA) metód. Od roku 2012, kedy bolo do prevádzky uvedené lôžkové oddelenie Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach, klesol počet hospitalizovaných pacientov s karcinómom štítnej žľazy približne o polovicu vďaka prebratiu východoslovenského spádu uvedeným pracoviskom. Popri generačnej obmene lekárskeho personálu sa klinická činnosť pracoviska začala viac zameriavať na obsiahnutie celého spektra jednofotónových metód, keďže pozitrónové (PET/CT) detekčné zariadenie sa dodnes nepodarilo zabezpečiť. Doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc. pôsobil vo funkcii prednostu do roku 2018, následne bol vedením kliniky poverený MUDr. Hubert Poláček, Ph.D.